Руска граматика в картинки

Продукти
КНИГИ
+
5,95 лв.
  • Издателство: Народна просвета
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

 

Кира Пехливанова  (автор)

 

Издателство:   Народна просвета
Език: руски език  |  български език
Раздел: Граматики

 

Твърда корица, среден формат  |  439 стр. |  598 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко подбит долен десен ъгъл при предната корица)

 

*

 

ПРЕДГОВОР

Въпреки голямата близост между руски и български език, а може би именно поради тази близост, руската граматика трудно се усвоява от нас, българите.

«Руска граматика в картинки» цели да облекчи с помощта на илюстрации разбирането и запаметяването на граматичния материал, да покаже, че неправилното прилагане на граматичните правила изопачава мисълта и води до недоразумения, да изостри вниманието върху типичните грешки, конто правим в руски език, и да помогне за избягването им.

«Руска граматика в картинки» може да се използува от учениците от всички класове и видове училища, а също така от тези, които изучават руски език самостоятелно. Помагалото обаче не е учебник. Поради това материалът в него е подреден по систематичен ред, а не по класове и степей по трудност. То не съдържа нито четива, нито упражнения, необходими за усвояване и автоматизиране па употребата на дадено правило. Ето защо «Руска граматика в картинки» трябва да се използува паралелно с учебника и при изобилно четене на леки адаптирани текстове, което ще развие езиковата интуиция на изучаващите езика.

При преподаването учителят може
а) да изхожда от картинките, дадени в помагалото ;
б) да ги използува за илюстриране на изученото вече правило;
в) да ги използува при преговор ;
г) да ги дава като допълнителен материал ;
д) да използува някои от тях за домашна работа.

В първия раздел на помагалото са представени: съответствие на гласни, пълногласие, твърди и меки съгласни, И и Ы, «опасни» думи и изрази, в които често се допускат грешки, и някои тънкости в руски език.

Съответствието на гласните и пълногласието дава материал за, доказване на близостта между руски и български език: учениците, използвайки картинките, сами могат да образуват руски думи.

Онагледените с картинки различия между твърди и меки съгласни, И и Ь! заострят вниманието върху произношението и правописа на думи, които мъчно различаваме по слух.

Разделы «Бъдете внимателни» («Опасни думи») показва каква опасност крият в себе си прибързаните аналогии с родния език. Подредени по теми «Общуване», «В къщи», «В градината», материалы може да се свърже със съответен лексически урок.

В раздел «Съществителни имена» особено внимание се отделя на такива съществителни, които по род и число не съвпадат със съответните български. Дадени са най-важните правила за правописа на окончанията в множествено число. Падежите на съществителните имена и тяхната употреба — един от най-трудните за нас, българите, раздел от руската граматика — са онагледени с много илюстрации. Изучаването на всеки падеж се предшествува от картинки, изясняващи значението на падежните въпроси. Всеки падеж се извежда от жизнена ситуация и след като се изучи, веднага се прилага пак в жизнена ситуация. Например, предложен падеж: «Где стоит?», «Човекът и облеклото», «На гости у Петрови», «В парка» и др. Винителният падеж е свързан с хранене, родителният — с покупки, дателният — с подаръци и творителният — с оръдия на труда, автобиография и др.
Глаголите, управляващи отделяй падежи (родителей и творителен), са обединени в специални картинки.

Склонението оживява в съзнанието на учениците (изучавали всеки падеж по-рано) като един сбор от различии жизнени ситуации чрез «Склонения на съществителните имена в картинки».
Особеностите в склоненията на съществителните имена са отне-сени към отделяйте падежи (предложен на -у, родителей на -у, -ю, родителей падеж без окончания, бегли гласни в родителей падеж множествено число на съществителните от женски род) или общо към цялото склонение (бегли гласни в съществителните имена от мъжки род).

Главата, посветена на имената — собствено, бащино и фамилно, цели да даде сведения за устно и писмено общуване с руси, защото грешките, допускани в употребата на имената, не са само чисто езикови, но и грешки в поведението на хората.
Предлозите в руски език поради приликата с българските и поради многото различия в употребата им са доста трудни за усвояване. Те се дават първоначално във връзка с отделяйте падежи, което паралелно със запознаването с предлозите позволява да се автоматизират падежните окончания. Една от най-типичните допускани грешки е неправилното управление на предлозите в и на. Ето защо за онагледяване на това управление е отделено много място. Въпросите, отнасящи се до предлози, които означават място и посоха на движението, се преговарят и противопоставят многократно (Где?, Куда и где?, Откуда? Где? Куда? и др.). Тези предлози са обединени в една обща картинка, която служи едновременно за преговор и изходна точка при по-подробното разглеждане на всеки предлог. «Значения на предлозите»(стр. 131) е предназначено за по-горните класове.

При глагола са онагледени по-трудните понятия — наклонение, залог, инфинитив, вид и начини на образуването му, глаголи за движение и различии оттенъци на повелителното наклонение. Освен това са илюстрирани някои по-трудни и много често употребявани глаголи като: сесть, сидеть, садиться и др. Лесните за разбиране неща са дадени във вид на таблица. Образуването па свършен вид чрез представки е разработено твърде подробно.
Особено интересни са производните на глаголите идти и ехать, които се превеждат с различии български глаголи (на брой около 13). Глаголите за движение са дадени в два кръга:
1) 8 пай-употребявани глагола с елементарно обяснение, предназначени за долните класове;
2) 14 глагола с превода и формите на 1 и 2 лице, събрани в две противопоставени една на друга картини за преговор и обобщение па материала в по-горните класове.
Най-разпространените конструкции с лични и притежателни местоимения са дадени в сценките «Кто виноват?», «Моё и твоё». Падежните форми на притежателните местоимения, прилагателните и причастията повтарят в окончанията си личните местоимения в 3 лице. Затова те са свързани с един и същи картинки. Поместената таблица позволява да се правят аналогии между склоненията на различните видове местоимения, прилагателни и причастия. Тънките смислови различия между отделни отрицателни и неопределителни местоимения ясно личат на дадените картинки.

В главата за прилагателните се подчертава употребата на пълните и кратките форми и групата на прилагателни с основа на меко Н, непознаването на които води до много грешки. Тъй като повечето от прилагателните произхождат от съществителни имена, застъпено е и тяхното словообразуване.
Числителните в руски език представляват голяма трудност за всеки чужденец, и особено за нас, тъй като покрай значителните прилики има и големи различия в двата езика по отношение на: а) правописа ; б) формата на два и две; в) съгласуването па съществителните ; г) склонението; д) употребата и с) събирателните числителни. Ето защо горепоменатите въпроси са обяснени с много картинки.

Причастията и деепричастията се възприемат също така трудно. Тяхното значение и различията помежду им ясно личат на картинките.
Наречията представляват разнообразен материал. Наречията за време не са онагледени с картинки освен тв. п. на стр. 115. Наречията за място се свързват с въпросите где?, куда?, откуда? и предлозите с, на, с. Наречията за начин па действие, а именно степените им за сравнение, трябва да ее свържат със същите прилагателни. Наречията никогда, никуда, нигде, некогда, некуда, негде — с отрицателните местоимения.

Авторът
 
**
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
ПРЕДГОВОР
 
БЛИЗОСТТА МЕЖДУ РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЗНАЧЕНИЕТО ЗА УСВОЯВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК 6
 
Съответствие на гласни. Пълногласие 7
Твърди и меки съгласни
И и Ы
Бъдете внимателни! Опасни думи 11
Общуване
Погода, время, пора. Который час?
Едем на вокзал. Почему? I,1
В къщи  
Обличане и облекло
В градината о,
Дом, дома. Дома, домой. На дому, на дом  
Употреба на йякоя глаголи. Принимать   22
Идти. Играть  
Кататься и возиться  
Учить, учиться, научить, выучить, обучить, обучаться, узнать . . 25
Идти—нести. Ехать—везти. Иду или еду. Принёс или привёз?   . . 26
Брать, собирать, рвать 26
Состоится или состоит? Садиться
Опустить,   опуститься, отпустить,   пропустить,  выпустить, упустить, пить и петь, искать, хотеть, трёбоьать 28
Начать(ся), продолжать(ся), кбнчить(ся), пастй(сь), плести(сь), . нестй(сь)
Как да преведем: Изпращам. Пазя. Успях ои
Многозначност
Нашите грешки
Някои тънкости в руски език 35
Много, очень, гораздо, многие 35
Подобии глаголи, еднакви предлози, различен падеж 36
Еднакви глаголи, еднакви предлози, различен падеж 37
Посока на действието
Сам и самый. Съд и съдържанието му
Чтобы 
 
 
СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ 43
 
Род на съществителните имена 43
Род на съществителните, завършващи на -Ь 43
Съществителни от мъжки род, завършващи на -А, -Я 46
Съществителни, чийто род в български и руски език не съвпада . 46
Съществителни одушевени, чийто род в български и руски език не съвпада 49
Съществителни от общ род 49
Число на съществителните имена 50
Съществителни само в множествено число 51
Плодове и зеленчуци 52
Образуване на множествено число на съществителните 54
Множествено число на -ЬЯ 55
Множествено число на съществителните на -А, -Я 56
Други изключения. Съществителни с различии окончания в множествено число 57
Именителен падеж на съществителните 58
Предложен падеж 59
Човек и облекло 61
Особени окончания на съществителните в предложен падеж .... 62
На гости у Петрови (В гостях у Петровых) 64
В парка (В парке) 65
Винителен падеж 66
Единствено число на одушевени съществителни 68
Множествено число на одушевени съществителни 69
Време, пространство,, тегло, цена 71
Предлози с винителен падеж 72
Отиваме на гости (Мы идём в гости) 74
Посока на движение и действие 74
Куда и где? 74
Родителей падеж 78
Родителей падеж единствено число 78
Родителей падеж множествено число 80
Родителей падеж за мярка и количество 82
Родителей падеж. В училище 84
Родителей падеж при отрицание                           . 85
Глаголи, изискващи допълнение в родителей падеж 86
В очакване на гости (В ожидании гостей) 89
Родителей падеж за сравнение. Родителей падеж при някои прилагателни 9)
Бегл и гласни в родителен падеж множествено число 91
Кухня 92
Родителен падеж без окончания, Родителен падеж на -У, -Ю  ... 93
Предлози с родителен падеж 94
Предлози с родителей падеж, свързани с движение 95
Предлози за отправна точка на движението 96
Накъде? Къде? Откъде? 98
Части на изречението и падежни въпроси 99
Дателен падеж 190
Адресиране на писмо 102
Дателен падеж в безлични изрази 103
Конструкции с дателен падеж, наречие, глагол быть и инфинитив . 104
Предлози с дателен падеж 105
Части на изречението и падежни въпроси 107
Творителен падеж 108
На пришкольном участке. За обедом ПО
Глаголи с творителен падеж 112
Творителен падеж за време 115
Творителен падеж за начин на действие 115
Предлози с творителен падеж 116
Падежни въпроси за одушевени и неодушевени предмети 120
Склонение на съществителните имена в картинки. I   II, и
III склонение 122
Бег ли гласни 124
Имена собствени, бащини и фамилии 126
Род, число и склонение на съществителните от чужд произход   ... 130
 
 
ПРЕДЛОЗИ 131
 
Значение на предлозите 131
Предлози, означаващи движение 132
Предлози, означаващи време 133
Предлози через и после 134
Предлозите на и за с винителен падеж 134
Българският предлог за и неговите съответствия в руски език    . . 135
Предлог в с винителен и предложен падеж 136
Предлог на с винителен и предложен падеж 138
Предлог за с творителен и винителен падеж 140
Предлог под с творителен и винителен падеж 142
Предлозите у и при 144
Предлозите от и с с родителен падеж 146
Предлозите из, из-за и из-под '49
Предлозите по и к 150
Предлозите через, сквозь и между 152
Предлозите над и перед 154
Предлог с с творителен падеж 156
 
 
ГЛАГОЛ 157
 
Неопределена форма на глагола (инфинитив) 157
Наклонение на глагола 159
Преходни  и   непреходни глаголи 159
Залози 160
Времена на глаголите 161
Минало време 161
Сегашно време 161
Вид на глагола 162
Бъдеще време 164
Образуване на глаголните видове 164
Някои по-важни глаголи и техните производни 166
Свършен вид с наставката -ну    . , 172
По-трудни глаголи 173
Глаголи за движение 175
Насочено еднократно определено движение 178
Ненасочено многократно движение 179
Глаголи за движение с представки 180
Повелително наклонение 181
Различии оттенъци на повелителното наклонение 181
 
 
МЕСТОИМЕНИЯ 183
 
Лични местоимения 184
Падежни форми на личните местоимения 186
Склонение на личните местоимения 187
Употрсба на падежннте форми на личните местоимения. Притежание.
Възраст 189
Моё и твоё (Сценка в детском саду) 190
Притежателни местоимения 192
Употреба на личните местоимения его, её,  их и  на притежателните местоимения его, её, их с предлози
Въпросителни, относителни, отрицателни и   неопределителни местоимения 198
Отрицателли местоимения 199
Неопределителни местоимения 201
 
 
ПРИЛАГАТЕЛНИ 203
 
Притежателни, относителни и качествени прилагателни 203
Относителни прилагателни на меко -н, означаващи време, с окончания -нй, -яя, -ее, -не 206
Относителни прилагателни на меко -н, означаващи място с окончания -ий, -яя, -ее, -не . ' 207
Качествени прилагателни 208
Пълна и кратка форма на качественнте прилагателни 210
Степени за сравнение на прилагателните 211
Образуване и употреба настепените за сравнение на прилагателните 212
Склонение на степените за сравнение на прилагателните 213
 
 
ПРИЧАСТИЯ 215
 
Образуване и значение на действителните причастия ... 216
Образуване и значение на страдателиите причастия 217
Образуване на минали страдателни причастия 217
Употреба на причастията 218
Склонение на причастията 219
Съгласуване на причастията съе съществителните 219
Склонение на местоимения, прилагателни и причастия 220
Склонение на местоимения, прилагателни й причастия (таблица) . . . 222
 
 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ 223
 
Несвършен вид 223
Свършен вид 224
Употреба и превод на деепричастията 225
 
 
ЧИСЛИТЕЛНИ 226
 
Правопис на бройните числителни 227
Съгласуване на бройните числителни със съществителните 228
Склонение на бройните числителни 229
Склонение на числителни и съществителни (таблица) 231
Събирателни числителни 232
Употреба на съществителното год 234
 
 
НАРЕЧИЯ 235
 
Наречия за време 235
Наречия за място 236
Наречия за начин на действието 238
Наречия никогдй, никудй, нагдё, нёкогда, нёкуда, нёгде ...... 239

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български, руски
Автор
Кира Пехливанова
Издателство
Народна просвета
Град
София
Година
1972
Страници
244
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко подбит долен десен ъгъл при предната корица
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
18
Тегло (гр.)
369
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!