Сборник от методики за изследване на отпадъчни води и утайки

Продукти
КНИГИ
+
49,95 лв.
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Колектив  (автори)

 

Издателство:   КТСУ при МС, КНИПИБКС "Водоканалпроект"
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети: пречистване на води

 

Твърда корица, среден форма  |  346 стр.  |  633 гр.

(неизползвана книга в отлично състояние)

 

*

 

Авторски колектив

Христо Димовски, Лиляна Чакърова, Момчил Момчилов, Лавиния Митрофанова

 

**

 

АНОТАЦИЯ

Сборникът е съставен в изпълнение на договорна задача IV-37.4 на Комитета по териториално и селищно устройство към Министерския Съвет от колектив в състав: ст.н.с. I ст.д.т.н.инж. Христо Димовски, инж.хим. Лиляна Чакърова, инж.хим. Момчил Момчилов и н.с.инж. Лавиния Митрофанова.
В него са дадени 150 методики за изследване състава и свойствата на отпадъчните води и утайките. С тяхна помощ могат да бъдат определени 63 показателя на отпадъчните води и 57 на утайките.

Соорникът е предназначен за химичните лаборатории към пречиствателните станции за отпадъчни води, за Районните инспекции на Комитета по опазване на околната среда и за научните и проектантски институти, занимаващи се с проблемите по пречистване на отпадъчните води и третирането и оползотворяването на утайките от тях. Може да бъде използван и от студентите от специалността ВиК при ВИАС и Технология на водата при ХТИ - Бургас.

 

***

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ ....  9


Част I. МЕТОДИКИ 3A ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ... 18

1. Вземане на проба от отпадъчна вода 18

2. Транспортиране, съхраняване и консервиране на проба от отпадъчна вода .... 19

3. Мирис .........  81
А. Качествено определяне .. 82
Б. Количествено определяне .... 82

4. Цвят..... 84
А. Определяне чрез визуално сравняване със стандартни разтвори....... 24
Б. Определяне чрез разреждане до обезцветяване ..  25

5. Температура... 26

6. Прозрачност ...  27

7. Активна реакция pH ...... 27
А. Потенциометричен метод ... 27
Б. Колориметрачен метод .....  29

8. Общ сух остатък - общо, остатък след накаляване и загуби при намаляване .. . 38

9. Суспендирани вещества - общо, остатък след накаляване и загуби при накаляване. . 34

10. Разтворени вещества - общо, остатък след накаляване и загуби при накаляване. . 35

11. Утаяващи се вещества - общо, остатък след накаляване и загуба при накаляване. . 36
А. Обемно определяне ..... 36
Б. Тегловно определяне ... 86

12. Разтворен кислород ..  37

13. Бихроматна окисляемост.....  41

14. Перманганатна окисляемост ...  44

15. Биохимична потребност от кислород ..  47

16. Амоняк и амониеви йони .. 51
А. Фотоколориметричен метод на Неолер ... 51
Б. Обемно определяне на амоняк след дестилация .  54

17. 0рганичен азот .  57

18. Нитрати ...  59

19. Нитрити ....  61

20. 0бщ азот ...  64
А. Определяне на общия азот след превръщането му в амоняк .  64
Б. Определяне на общия азот чрез изчисляване .  65

21. Относителна стабилност (проба за загниваемост с метиленово синьо) .. ... 66

22. Разтворими неорганични ортофосфати ... 67

23. Разтворими хидролизиращи се полифосфати . 70

24. Общ фосфор .  71
A. Фотометрично определяне при редукция с аскорбинова киселина .. 71
Б. Фотометрично определяне при редукция с аскорбинова киселина в присъствие на антимонови(III) йони ... 78
B. Тегловно определяне с амониев молибдат ... 74

25. Хлориди ..  75
А. Метод със сребърен нитрат.  75
Б. Метод с живачен(II) нитрат ..  78

26. Сулфиди и сероводород ... 79
А. Фотометрично определяне съдържанието на разтворени сулфиди и свободен сероводород с диметилпарафенилендиамин ... 79
Б. Йодометрично определяне съдържанието на разтворени сулфиди и свободен сероводород ... 82

27. Сулфити ...  86
А. Йодометричен метод ... . 86
Б. Фотометрично определяне с фуксин . 89

28. Сулфати ...  91

29. Обща сяра.........  93
А. Тегловен метод .  93
Б. Комплексонометричен метод ..  96

30. Цианиди .  99
А. Фотометричен метод с барбитурова киселина и пиридин ..  99
Б. Обемен метод  102

31. Феноли..... 104

32. Мастни киселини ... 107
A. Обемен метод ....... 107
Б. Определяне на летливите мастни киселини (мравчена, оцетна, пропионова, маслена, валерианова и капронова) по метода на разпределителната хроматография .. . 108
B. Определяне на летливите мастни киселини по метода на газово-течната хроматография ... 111

33. Нефтопродукти ..........  113
А. Хроматографски метод .  113
Б. Колонна хроматография, завършваща с инфрачервена спектрофотометрия .. 118

34. Катионактивни синтетични повърхностноактивни вещества (к-СПАВ) ..120

35. Анионактивни синтетични повърхностноактивни вещества (а-СПАВ) .... 122

36. Нейоногенни СПАВ (н-СПАВ)..  124
А. Фотометричен метод с фосфороволфрамова киселина и хидрохинон .... . 124
Б. Метод с тънкослойна хроматография . 126

37. Формалдехид . 128
А. Фотометричен метод с фенилхидразинхидрохлорид .  128
Б. Фотометричен метод с хромотропова киселина ... 130

38. капролактам ..... 132
А. Фотометричен метод с р-нитроанилин .. 138
Б. Фотометрично определяне на капролактама като хидроксамова киселина .. 134

39. Метанол ...  135
A. Определяне при отсъствие на феноли и формалдехид ..  135
Б. Определяне в присъствие на феноли ...  136
B. Определяне в присъствие на формалдехид (феноли)  . 136

40. Органично свързан въглерод .  137

41. Меркаптани. Органични сулфиди и сероводород   141

42. Арсен ... 145
А. Фотометричен метод .  145
Б. Атомноабсорбционен метод .. 149

43. Алуминий ... 152
А. Фотометричен метод .  152
Б. Атомноабсорбционен метод .  155

44. Барий .. 152

45. Берилий ......  162
А. Фотометричен метод   162
Б. Атомноабсорбционен метод .. 163

46. Борати ....  166
A. Качествено определяне .. 166
Б. Фотометрично определяне с карминова киселина .. 166
B. Обемен метод с манит....  168

47. Ванадий .. 170
А. Фотометричен метод ..  170
Б. Атомноабсорбционен метод . 172

48. Желязо ...  174
А. Фотометричен метод с роданид ...  174
Б. Фотометричен метод със сулфосалицилова киселина . 175
В. Атомноабсорбционен метод . . 178

49. Живак ...  182
А. Фотометричен метод ..  182
Б. Атомноабсорбционен метод .. 186

50. Кадмий . 188
A. Фотометричен метод с дитизон  188
Б. Полярографски метод ..  191
B. Атомноабсорбционен метод .  194

51. Калай .. 197
А. Екстракционно-фотометричен метод с пирокатехиново виолетово .  197
Б. Атомноабсорбционен метод .  200

52. Калий ..  202
А. Пламъчнофотометричен метод .  202
Б. Атомноабсорбционен метод  . 202

53. Калций ..  203
А. Обемен метод ....  203
Б. Атомноабсорбционен метод .  207

54. Кобалт .. 208
А. Фотометричен метод с бета -нитрозо- алфа-нафтол.. 208
Б. Атомноабсорбционен метод . 210

55. Литий ...  212

56. Манган ..  213
А. Фотометричен метод ..  213
Б. Атомноабсорбционен метод . . 215

57. Магнезий ... ..217
А. Обемен метод ....  217
Б. Атомноабсорбционен метод   218

58. Мед .. 219
А. Фотометричен метод с натриев диетилдитиокарбамад ... 219
Б. Атомноабсорбционен метод .. 222

59. Молибден .... 224
А. Фотометричен метод с дитиол ..  224
Б. Атомноабсорбционен метод ...  224

60. Натрий ....... 227
А. Пламъчнофотометричен метод . 229
Б. Атомноабсорбционен метод .... .232

61. Никел.. 233
А. Фотометричен метод с диметилглиоксим .. 233
Б. Атомноабсорбционен метод ..... 235

62. Олово ..  237
А. Фотометричен метод с натриев диетилдитиокарбамат 237
Б. Атомноабсорбционен метод ... 239

63. Селен .  241
А. Фотометричен метод с 3,3-диаминобензидин .. 241
Б. Атомноабсорбционен метод .... 244

64. Хром. 246
А. Фотометричен метод ..  246
Б. Атомноабсорбционен метод .... 250

65. Цинк . 252
А. Фотометричен метод с дитизон   252
Б. Атомноабсорбционен метод .... 256


Част II. МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ На УТАЙКИ ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.. 259

1. Вземане на проба ...  259

2. Влажност  263

3. Хигроскопична влажност ... 265

4. Сух остатък .. 265

5. Накален остатък и загуба при накаляване ...  266

6. Специфично съпротивление при филтруване . 267

7. Обезводняемост ... 270

8. Утайков индекс .. 270

9. Активна реакция pH . 271

10. Летливи органични киселини  . 273

11. Вещества,екстрахируеми с органични разтворители (мазнини).... 275
А. Вешества, екстрахируеии с тетрахлорметан.. . 275
Б. Вещества, екстрахируеми с етер и смес от етилов алкохол и бензол. 276
В. Вещества, екстрахируеми с фреон . 277

12. Белтъчини ....  278

13. Въглехидрати ...  280
А. Определяне на полизахариди .  280
Б. Определяне на захар по Бертран . 283

14. Синтетични повърхностноактивни вещества (СПАВ) ..  285

15. Пясък в утайките ...  288

16. Общ азот . 289

17. Органичен азот . 291

18. Амонячен азот ...  293
А. Определяне във филтрата ..  293
Б. Определяне в извлек с калиев хлорид ...  294

19. Усвоим азот ..  295
А. Водоразтворим усвоим азот (амонячен и нитратен) . 295
Б. Азот, усвоим през първия вегетационен период . 296

20. Общ фосфор . 297

21. Разтворен кислород .. 302

22. Бихроматна окисляемост ... 304

23. Сулфати . 308

24. Хлориди . 307

25. Анализ ца газа при гниенето на утайките ... 308

26. Арсен ...  313

27. Живак ....  315

28. Кадмий ......  317

29. Калий ....  320

30. Кобалт ...  322

31. Магнезий и калций ....  324

32. Манган . 327

33. Мед.........  829

34. Натрий ....  831

35. Никел ......  338

36. Олово .....  336

37. Хром ...  338

38. Цинк ... 340ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА .. 343

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив, Христо Димовски, Лиляна Чакърова, Момчил Момчилов, Лавиния Митрофанова
Издателство
КТСУ при МС, КНИПИБКС "Водоканалпроект"
Етикети
пречистване на води
Град
София
Година
1987
Страници
346
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
37
Тегло (гр.)
633
Доставка

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 5 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30%

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.02.2022 г.

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

 

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 5 лв.
60 - 100  15 0 лв. 5 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!