Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Статистическа физика. Част 1

  • Издателство: Наука и изкуство

Статистическа физика. Част 1

  • Издателство: Наука и изкуство

Л. Д. Ландау  |  Е. М. Лифшиц  (автори) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия
Преводач: Димитър Пушкаров
Етикет: статистическа физика

 

Твърда корица, среден формат  |  603 стр.  |  786 гр.

(неизползвана книга - здраво и чисто книжно тяло с незначителни забележки, позахабено в двата края гръбче)

 

*

 

Анотация

 

Kнигата е I част на том V от световно известния „Курс по те­оретична физика" на лауреата на Нобелова награда акад. Л. Д. Ландау и акад. Е. М. Лифшиц. За написването на този курс авторите му са удостоени и с Ленинска награда. Книгата е едно систематично и пълно изложение на съвре­менното състояние на термодинамиката и статистическата физика от единна гледна точка. Изложена е както класическата статистика, така и квантовите статистики на Ферми — Дирак и Бозе — Айнщайн. Подробно са разгледани приложенията на статистическите методи в теорията на газовете, твърдите тела и разтворите, а също към течните кристали и повърхностните явления. Опреде­лен интерес представлява гл. XII, където са разгледани флуктуациите на термо-динамичните величини. Доста място е отделено на теорията на фазовите прехо­ди. За улеснение на читателя в гл. XIII са дадени необходимите сведения по кристалография и теория на групите. Специално трябва да се отбележи го­лемият брой задачи, които често представляват продължение и разширение на предшествуващите ги параграфи, а не се свеждат до прости илюстрации на изведените вече готови резултати.

 

Книгата е не само изложение на статистическата физика, а и ръководство за прилагане на нейните методи. Написана е на ясен физически език, без излишно математизиране, но в същото време достатъчно строго. Тя несъмнено би била полезна за широк кръг читатели — от студенти до квалифицирани на­учни работници

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
Предговор към III издание 9
 
Из предговорите към предишните издания 10
 
Някои означения 12
 
 
Глава I. Основни принципи на статистиката
 
§ 1. Статистическо разпределение 13
§ 2. Статистическа независимост 19
§ 3. Теорема на Лиувил 22
§ 4. Ролята на  енергията 24
§ 5. Статистическа   матрица 28
§ 6. Статистическо разпределение в квантовата статистика 36
§ 7. Ентропия 39
§ 8. Закон за нарастване на ентропията 46
 
 
Глава II. Термодинамични величини
 
§ 9. Температура   52
§ 10. Макроскопично движение 54
§ 11. Адиабатен процес 56
§ 12. Налягане 60
§ 13. Работа и количество топлина 63
§ 14. Енталпия 66
§ 15. Свободна енергия и термодинамичен потенциал 67
§ 16. Съотношения между производните на термодинамичните величини
§ 17. Термодинамична скала на температурата  
§ 18. Процес на Джаул — Томсън 
§ 19. Максимална работа 
§ 20. Максимална работа, извършена от тяло, намиращо се във външна среда
§ 21. Термодинамични неравенства  
§ 22. Принцип на Льо Шателие 
§ 23. Теорема на Нернст  
§ 24. Зависимост на термодинамичните величини от броя на частиците . 91
§ 25. Равновесие на тяло във външно поле  
§ 26. Въртящи се тела
§ 27. Термодинамични съотношения в релативистичната област ....
 
 
Глава III. Разпределение на Гибс
 
§ 28. Разпределение на Гибс
§ 29. Разпределение на Максуел 
§ 30. Разпределение на вероятностите за хармоничния осцилатор . . 109
§ 31. Свободната енергия в разпределението на Гибс  
§ 32. Термодинамична теория на пертурбациите  
§ 33. Развитие по степените на А
§ 34. Разпределение на Гибс за въртящи се тела  
§ 35. Разпределение на Гибс при променлив брой частици  
§36 Извод на термодинамичните съотношения от разпределението на Гибс 134
 
 
Глава IV. Идеален газ
 
§ 37- Разпределение на Болцман 136
§ 38. Разпределение на Болцман в класическата статистика 138
§ 39. Молекулни стълкновения 141
§ 40. Неравновесен идеален газ 144
§ 41. Свободна енергия на идеален газ, подчиняващ се на статистиката на Болцман 146
§ 42. Уравнение на състоянието на идеален газ 148
§ 43. Идеален газ с постоянна топлоемност 151
§ 44. Закон за равномерното разпределение 156
§ 45. Едноато.мен идеален газ 159
§ 46. Едноатомен газ. Влияние на електронния момент 162
§ 47. Двуатомен газ с молекули от различни атоми. Въртене на молекулите 164
§ 48. Двуатомен газ с молекули от еднакви атоми. Въртене на молекулите 168
§ 49. Двуатомен газ. Колебания на атомите 171
§ 50. Двуатомен газ. Влияние на електронния момент 175
§ 51. Многоатомен газ 176
§ 52. Магнитни свойства на газовете 180
 
 
Глава V. Разпределения на Ферми и Бозе 
 
§ 53. Разпределение на Ферми  186
§ 54. Разпределение на Бозе 187
§ 55. Неравновесен ферми- и бозе-газ 189
§ 56. Ферми- и бозе-газ от елементарни частици 191
§ 57. Изроден електронен газ 195
§ 58. Топлоемност на изроден електронен газ 197
§ 59. Магнитни свойстза на електронния газ. Слаби полета ..... 200
§ 60. Магнитни свойства на електронния газ. Силни полета 204
§ 61. Релативистичен изроден електронен газ . 20/
§ 62. Изроден бозе-газ 210
§ 63. Равновесно излъчване 213
 
 
Глава VI. Твърдя тела
 
§ 64. Твърд» тяло при ниски температури 221
§ 65. Твърдо тяло при високи температури 226
§ 66. Интерполационна формула на Дебай 229
§ 67. Топлинно рааширение на твърдите тела 232
§ 68. Силно анизотропни кристали . 234
§ 69. Трептения на кристалната решетка 238
§ 70. Плътност на колебанията 244
§ 71. Фонони 247
§ 72. Оператори на раждане и унищожаване на фонони 250
§ 73. Отрицателни температури 254
 
 
Глава VII. Неидеални газове
 
§ 74. Отклонения от идеалния газ 258
§ 75. Развитие в ред по степените на плътността 263
§ 76. Формула на Ван дер Ваалс 266
§ 77. Връзка между вириалния коефициент и амплитудата на разсейване 269
§ 78. Термодинамични величини на класическата плазма 274
§ 79. Метод на корелационните функции 277
§ 80. Термодинамични величини на изродената плазма . . 280
 
 
Глава VIII. Фазово равновесие
 
§ 81. Условия за фазово равновесие 286
§ 82. Формула на.Клапейрон— Клаузиус 290
§ 83. Критична точка 292
§ 84. Закон за съответните състояния 295
 
 
Глава IX. Разтвори
 
§ 85. Системи, състоящи са от различни частици 299
§ 86. Правило на фазите 300
§ 87. Слаби разтвори 302
§ 88. Осмотично налягане 304
§ 89. Допиране на фази на разтворителя 305
§ 90. Равновесие спрямо разтвореното вещество 308
§ 91. Отделяне на топлина и изменение на обема при разтваряне   . . 311
§ 92. Разтвори на силни електролити 314
§ 93. Смес от идеални газове  316
§ 94. Смес от изотопи 319
§ 95. Налягане на парите над концентриран разтвор 321
§ 96. Термодинамични неравенства за разтвори 324
§ 97. Равновесни криви на състоянието 327
§ 98. Примери за диаграми на състоянието 333
§ 99. Пресичане на особените криви на повърхнината на равновесие . 338
§ 100. Газ и течност  339
 
 
Глава X. Химични реакции
 
§ 101. Условие за химично равновесие 344
§ 102. Закон за действие на масите 345
§ 103. Топлина на реакцията 349
§ 104. сонизационно равновесие 352
§ 105. Равновесие спрямо образуването на двойки частици     354
 
 
Глава XI. Свойства на веществата при много големи плътности
 
§ 106. Уравнение на състоянието на вещество с голяма плътност  357
§ 107. Равновесие на тела с голяма маса 360
§ 108. Енергия на тяло, в което действуват гравитационни сили   367
§ 109. Равновесие на неутрсина сфера 370
 
 
Глава XII. Флуктуации
 
§ 110. Разпределение на Гаус 374
§ 111. Разпределение на Гаус за няколко величиии 377
§ 112. Флуктуации на основните термодинамични величини   380
§ 113. Флуктуации в идеален газ 387
§ 114. Формула на Поасон 389
§ 115. Флуктуации в разтвори 392
§ 116. Пространствена корелация между флуктуациите на плътността . 393
§ 117. Корелация между флуктуациите на плътността в изроден газ    . 398
§ 118. Корелация на флуктуациите във времето 404
§ 119. Временна корелация на флуктуациите на няколко величини   .  . 408
§ 120. Симетрия на кинетичните коефициенти 410
§ 121. Дисипативна функция .     414
§ 122. Спектрално разложение на флуктуациите 417
§ 123. Обобщена възприемчивост 423
§ 124. Флуктуационно-дисипатквна теорема 431
§ 125. Флуктуадионно-дисипативна теорема за няколко величини   437
§ 126. Операторен израз на обобщената възприемчивост 442
§ 127. Флуктуации на огъване на дълги молекули 445
 
 
Глава XIII. Симетрия на кристалите
 
§ 128. Елементи на симетрия на кристалната решетка 450
§ 129. Решетка на Браве  452
§ 130. Кристални сингонии 454
§ 131. Кристални класове 459
§ 132. Пространствени групи 462
§ 133. Обратна решетка 464
§ 134. Неприводими представяния на пространствените групи   .... 467
§ 135. Симетрия спрямо смяна на знака на времето 474
§ 136. Свойства на симетрия на нормалните  трептения на кристалната решетка 479
§ 137. Структури с едномерна и двумерна периодичност 485
§ 138. Корелационна функция в двумерни системи  ......... 489
§ 139. Симетрия спрямо ориентацията на молекулите 492
§ 140. Нематични и холестерични течни кристали 493
§ 141. Флуктуации в течните кристали 496
 
 
Глава XIV. Фазови преходи от втори род и критични явления
 
§ 142. Фазови преходи от втори род 501
§ 143. Скок на топлоемността 506
§ 144. Влияние на външното поле върху фазовия преход ...... 511
§ 145. Изменение на симетрията при фазов преход от втори род ... 115
§ 146. Флуктуации на параметъра на подреждане   528
§ 147. Ефективен хамилтониан 536
§ 148. Критични индекси 540
§ 149. Мащабна инвариантност 547
§ 150. Изолирани и критични точки на непрекъснат преход 551
§ 151. Фазов преход от втори род в двумерна решетка ....... 556
§ 152. Вандерваалсова теория на критичната точка   565
§ 153. Флуктуационна теория на критичната точка 570
 
 
Глава XV. Повърхности
 
§ 154. Повърхностно напрежение - 577
§ 155. Повърхностно напрежение в кристалите 580
§ 156. Повърхностно налягане 583
§ 157. Повърхностно напрежение на разтвори 581
§ 158. Повърхностно напрежение на разтвори на силни електролити . 587
§ 159. Адсорбция 589
§ 160. Мокрене - 590
§ 161. Граничен ъгъл 594
§ 162. Образуване на зародиши при фазовите преходи 595
§ 163. Невъзможност за съществуване на фази в едномерни системи . 599
 
Азбучен указател 601
 
Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
Статистическая физика. Часть 1, изд. Наука, Москва, 1976
Език
български
Автор
Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
статистическа физика
Преводач
Димитър Пушкаров
Град
София
Година
1980
Страници
603
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здраво и чисто книжно тяло с незначителни забележки, позахабено в двата края гръбче.
Националност
руска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
34
Тегло (гр.)
786
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!