Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Стоманени конструкции (1950 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Стоманени конструкции (1950 г.)

  • Издателство: Наука и изкуство

Е. Н. Лесиг  |  А. Н. Гениев  |  В. А. Балдин  |  Е. И. Беленя  |  Н. С. Стрелецки  (автори) 

 

антикварни книги   |   метални конструкции   |   строително инженерство   |   За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)   (етикети)

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Преводач: Тодор Рилски

 

Твърда корица, голям формат  |  596 стр.  |  882 гр.

(неизползвана антикварна книга в отлично състояние)

 

*

СЪДЪРЖАНИЕ

 
Предговор . . 3
 
Увод 5
 
 
Част I. Елементи на стоманените конструкции
 
 
Глава I. Обща характеристика на стоманените конструкции
 
§   1. Основни свойства на стоманените конструкции 13
§  2. Област на приложение на стоманените конструкции 14
§  3. Основни изисквания към стоманените конструкции 20
 
 
Глава II. Якост на стоманените конструкции
 
§   I. Видове на разрушаването на материала и неговото гранично състояние. Коефициент на сигурност и условия за неразрушимост .' 22
§  2. Товари за изчисляване и тяхната класификация 23
§  3. Гранично напрежение на стоманата при действието на еднократен опън . 25
§  4. Означения (марки) на стоманите, употребявани в строителството    .... 28
§  5. Действие на стоманата при неравномерно разпределяне на напрежението . 31
§  6. Якост на удар и нейното значение при действие на конструкциите .... 34
§  7. Действие на стоманата при многократни натоварвания 35
§  8. Остаряване на стоманата
§  9. Гранични напрежения на стоманата при действието й на огъване ....
§ 10. Гранични напрежения при стоманени пръти, натоварени на изкълчване . . 43
§ 11. Действието на стоманени пръти при ексцентрично изкълчване 4
§ 12. Видове напрежения, явяващи се в конструкциите
§ 13. Гранично състояние на материала 53
§ 14. Коефициент на сигурност на съоръженията и допустими напрежения ... 55
§ 15. Формули, които се използуват при изчисляване на стоманени конструкции 60
§ 16. Изчисляване на конструкциите по метода на граничното състояние ... 62
 
 
Глава III. Сортимент (видове профили)
 
§ 1. Обща характеристика на профилите по сортимента 67
§ 2. Ламаринена стомана 68
§ 3. Ъглов профил . 69
§ 4. У-профили
§ 5. Двойно Г-профили 
§ 6. Ъглови Г-профили 72
§ 7. Т— профили 72
§ 8. Тръби 73
§ 9. Пресовани профили
 
 
Глава IV. Нитови съединения
 
§ 1. Обща характеристика на нитовото съединение
§ 2. Влиянието на технологичното изготвяне върху действието на нитовите съединения   
§ 3 Действие на нитовите съединения под товар и допустими напрежения 
§ 4. Конструиране на нитови съединения 
§ 5. Изчисляване на нитовите съединения при действието на осеви сили 
 
Глава V. Болтови съединения
 
§ 1. Обща характеристика на болтовото съединение 104
§ 2. Съединения с чисти (остъргани) болтове 105
§ 3. Съединения с черни болтове 107
§ 4. Съединения с болтонитове 109
 
 
Глава VI. Заваръчни съединения
 
§ 1. Видове заварявания . . . 110
§ 2. Типове заваръчни шевове 116
§ 3. Допустими напрежения 119
§ 4. Типове заваръчни съединения, тяхната якост и изчисление . 122
§ 5. Вибрационна якост на заваръчните съединения 134
§ 6. Вътрешни напрежения и деформации 136
 
 
Глава VII. Основи за изготвяне на стоманени конструкции
 
§ 1. Състав и оформяване на проекта за стоманени конструкции 143
§ 2. Обща схема на процеса за изготвянето на стоманени конструкции   .... 146
§ 3. Операции в склада за метал 148
§ 4. Подготвяне на производството 150
§ 5. Операции в цеха за обработване 151
§ 6. Операции в нитовачния цех 168
§ 7. Операции в заваръчния цех 178
§ 8. Операции в склада за готова продукция 192
§ 9. Производствени и монтажни изисквания, предявявани към проекта   194
 
 
Глава VIII. Греди и гредови клетки
 
§ 1. Обща характеристика на сеченията на гредите 195
§ 2. Типови греди 196
§ 3. Гредова клетка  197
§ 4. Валцовани греди 204
§ 5. Съставени греди 208
§ 6. Подпорни части на гредите (лагери) 247
§ 7. Свързване на гредите 250
 
 
Глава IX. Колони и стойки, ра ботещи на центричен натиск
 
§ 1. Обща характеристика на колоните 257
§ 2. Пълностенни колони . 258
§ 3. Прътови колони 260
§ 4. Влияние на решетката върху устойчивостта на стеблото на прътовата колона 261
§ 5. Избор на изчислителната схема и на типа на колоната 264
§ 6. Подбор на сечението и конструктивно оформяване на стеблото на колоната 266
§ 7. Стъпки (бази) на колоните  280
§ 8. Глава на колоната и свързване на гредата с колоната 295
 
 
Глава X. Ферми
 
§ 1. Област на приложение. Системи ферми, употребявани в строителството . . 300
§ 2. Съставяне на конструкцията на фермите 301
§ 3. Изчисление на фермите  312
§ 4. Свободни дължини на натиснатите пръти и гранични стройности 314
§ 5. Типове сечения на прътите на леките ферми 316
§ 6. Подбиране сеченията на прътите на леките ферми  320
§ 7. Възли на леки ферми 326
§ 8. Действителната работа на леките ферми 340
 
 
Част II. Конструкции на индустриални сгради
 
 
Глава XI. Основни въпроси на проектирането на конструкции за идустриални сгради
 
§ 1. Въведение 342
§ 2. Основни въпроси за съставяце на конструкциите и избор на оптимални решения  343
§ 3. Нанасяне мрежата на колоните в план 349
§ 4. Температурни междини 353
§ 5. Главни напречни рамки на цеха , 354
§ 6. Съставяне на многоотворните рамки 361
 
 
Глава XII. Системи покриви
 
§ 1. Обща характеристика на конструкциите на шатрата 365
§ 2. Елементи на покрива 365
§ 3. Носещи греди 368
§ 4. Горни осветления 370
§ 5. Системни покриви 376
§ 6. Особености на покривите на леки цехове без кранове 381
 
 
Глава ХШ. Връзки в сградите на индустриални цехове
 
§ 1. Общи изисквания, предявявани към системите връзки 383
§ 2. Хоризонтални надлъжни и напречни връзки 383
§ 3. Вертикални връзки между колоните 389
§ 4. Връзки за осигуряване устойчивостта на отделните конструкции и монтажни връзки 393
§ 5. Връзки по горните осветления 395
 
 
Глава XIV. Особености на изчислението и конструирането на елементите на покривите на индустриални сгради
 
§ 1. Въведение 396
§ 2. Товари, действуващи върху напречната рамка на цеха 396
§ 3. Особености на изчислението на напречните рамки 400
§ 4. Особености на конструкцията на елементите на шатрата 405
§ 5. Особености на конструкцията и изчисление на колоните 406
§ 6. Изчисление и конструкция на връзките 440
§ 7. Пространствено действие на скелета на индустриална сграда 442
 
 
Глава XV. Фахверк
 
§ 1 Предназначение на фахверка 444
§ 2. Разпределение мрежата на фахверка 445
§ 3. Сечения на елементите на фахверка и особености на изчислението им . . . 448
§ 4. Особености на конструкциите на фахверка  . .                                  . 451
 
 
Глава XVI. Подкранови греди
 
§ 1. Товари, действуващи върху подкрановите греди 452
§ 2. Основи на конструкцията на подкрановите греди                           .... 452
§ 3. Сечения на пълностенни подкранови греди 453
§ 4. Особености на изчислението на подкрановите греди 455
§ 5. Спирачни греди и ферми 457
§ 6. Подкранови греди с път долу ... 460
§ 7. Подкранови греди за конзолни кранове 463
§ 8. Подкранови релси и начини за прикрепването им към гредите      .     .     . 464
 
 
Част III. Стоманен скелет за жилищни и обществени сгради
 
 
Глава XVII. Предпоставки за проектиране на скелетни сгради
 
§ 1. Особености на конструкцията на скелетните сгради  . 466
§ 2 Сравняване на стоманобетонните и металическите скелети на зданията   . . 467
 
 
Глава XVIII. Съставяне на стоманен скелет за многоетажни сгради
 
§ 1. Главни елементи на стоманения скелет 469
§ 2. Общи въпроси за съставяне на стоманен скелет 470
§ 3. Осигуряване твърдостта на зданията
 
 
Глава XIX. Елементи на конструкциите на скелетните здания
 
§ 1. Колони 479
§ 2. Гредова клетка  484
§ 3. Системи и конструкция на връзките   . . . 487
 
 
Глава XX. Основи на пресмятането на стоманен скелет на много-етажни здания
 
§ 1. Основни положения 492
§ 2. Определяне на усилията от вертикалния товар в елементите на стоманения скелет 494
§ 3. Определяне усилията от хоризонталния ветров товар и елементите на стоманения скелет 497
 
 
Част IV. Ламаринени конструкции
 
 
Глава XXI. Основи на ламаринените конструкции
 
§ 1. Въведение 499
§ 2. Особености на ламаринените конструкции 499
§ 3. Съединения на ламаринените конструкции   . 501
 
 
Глава XXII. Резервоар
 
§ 1. Номенклатура на резервоарите 505
§ 2. Вертикални цилиндрични резервоари с плоски дъна 506
§ 3. Вертикални цилиндрични резервоари с пространствени дъна 516
§ 4. Хоризонтални резервоари 525
 
 
Глава ХХIII. Газхолдери
 
§ 1. Номенклатура на газхолдерите 533
§ 2. Мокри газхолдери 533
§ 3. Сухи газхолдери 537
§ 4. Газхолдери с постоянен обем 541
 
 
Глава XXIV. Бункери
 
§ 1. Предназначение и типове бункери , 544
§ 2. Бункери с плоски стени 545
§ 3. Параболични (еластични) бункери 549
§ 4. Кръгли бункери 553
 
 
Глава XXV. Ламаринени конструкции на високопещните цехове
 
§ 1. Номенклатура на конструкциите 554
§ 2. Кратко описание на високата пещ   ... 555
§ 3. Главни изчислителни положения 556
§ 4. Конструкции на високопещните устройства  ... 558
 
Литература 562
 
Приложения 564 

 

**

 

Материалът е онагледен с 566 фигури и много таблици в текста, и 7 отделни приложения в края на книгата.

 

 

Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Е. Н. Лесиг, А. Н. Гениев, В. А. Балдин, Е. И. Беленя, Н. С. Стрелецки
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
антикварни книги, За студенти от УАСГ, строително инженерство, метални конструкции
Преводач
Тодор Рилски
Град
София
Година
1950
Страници
596
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в отлично състояние
Националност
руска
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
35
Тегло (гр.)
882
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!