Стоманобетонни конструкции

Продукти
КНИГИ
+
14,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

К. В. Сахновски  (автор)

 

Издателство:   Наука и изкуство 
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

стоманобетон

антикварни книги

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, голям формат  |  800 стр.  |  1181 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, здрава корица, леко захабен външен вид - рядко добре запазен екземпляр!)

 

*

 

Превели от седмото руско преработено издание
инж. Христо Ганев и Асен Симеонов

 

**

 

АНОТАЦИЯ 

 

В книгата се излагат методите за изчисляване и начините на конструиране на стоманобетонни конструкции съобразно с действуващите Норми и технически условия (Н и ТУ-3-49), инструкции и указания. Дадени са същo основите за изчисляване по гранично състояние в съгласие с проекта за Единните строителни норми.

Освен основните елементи на конструкциите в книгата се разглеждат най-разпространените в промишлеността и гражданското строителство монолитни и сглобяеми конструкци, включително и предварително напрегнатите. Теоретичната част е илюстрирана с примери за изчисляване.

Книгата е одобрена от Министерството на висшето образование на СССР като учебник за инженерно-строителните вузове и факултети и може да служи като пособие при проектирането на стоманобетонни конструкции.

 

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
 
Предговор 3
 
 
 
Основни условни означения . . 6
 
1. Общи означения б
2.Допълнителни означения зз конструкции с профилна армировка
3. Допълнителни означения за предварително напрегнати конструкции 7
 
 
Увод
 
1. Същност на стоманобетона 9
2. Кратък исторически преглед на развитието на, стоманобетонните конструкции . . 10
3. Съвременни области на приложение на стоманобетона. Монолитен и сглобяем сто-
манобетон 26
4. Преимущества и недостатъци на стоманобетонните конструкции 29
 
 
 
ЧАСТ I
ЕЛЕМЕНТИ НА СТОМАНОБЕТОННИТЕ КОНСТРУКЦИИ
 
 
Глава I
Материали за стоманобетона. Основни физико-механични свойства на бетона, стоманата  и стоманобетона
 
§ 1. Бетон  . 37
1. Обши сведения 37
2. Марки бетон 40
3. Якост на бетона при натиск 41
4. Якост на бетона при опън 43
5. Якост на бетона при чисто срязване и хлъзгане 44
6. Якост на бетона при огъване . 47
7. Деформации на бетона под влияние на товара. Гранични деформации ... 48
8. Еластичен модул на бетона 50
9. Съсъхване на бетона 52
10. Пълзене на бетона 53
 
§ 2. Армировка 57
1. Предназначение на армировката 57
2. Механични свойства на стоманата. Заякчаване на стоманата 59
3. Видови гъвкава армировка 61
4. Куки, огъвания, снаждания на армировката 68
5. Профилна армировка 70
 
§ 3. Съчетаване на бетона с армировката 71
1. Сцепление на армировката с бетона 71
2. Съсъхване на бетона в стоманобетонните конструкции 73
3. Пълзене на стоманобетона • . . . . 75
 
§ 4. Корозия на стоманобетона и мерки за предпазване от нея 7?
 
 
Глава II. Основи за изчисляване на стоманобетонните конструкции по допустимите напрежения
 
 
§ 5. Основни положения на изчисляването 81
1. Общи бележки 81
2. Стадии на напрежението (при огъване) . . 81
3. Хипотезата на равнинните сечения и изчислителна диаграма на напреженията 82
4. Числото л=Еа1Еб 83
5. Редуцирано сечение. Допустими напрежения 84
 
§ 6. Обобщени формули за изчисляване на стоманобетонни елементи 86
Г. Огъваеми елементи 86
2. Центричяо натиснати елементи 88
3. Екцентрично натиснати и екцентрично опънати елементи 89
§ 7. Недостатъци на метода за изчисляване по допустимите напрежения 90
 
 
Глава III
Основи за изчисляване на стоманобетонни конструкции по стадия на разрушаването и по „граничното състояние"
 
§ 8. Основи за изчисляване по стадия на разрушаването • 92
1. Кратък исторически преглед 92
2. Основни изчислителни положения 93
3. Общ коефициент на сигурност 94
4. Изчислителни гранични якости на бетона и изчислителни граници на провла-
чане на армировката 96
5. Преимущества и недостатъци на метода за изчисляване по стадия на раз-
рушаването 97
 
§ 9. Основни принципина изчисляването по граничното състояние (според проекта за
Единните строителни норми) • . . . 98
1. Три гранични състояния 98
2. Особености при определяне на носещата способност на конструкциите . . 99
3. Нормени и изчислителни характеристики на материалите 100
 
 
Глава IV Огъваеми елементи
 
§ 10. Предварителни сведения за конструкциите и изчисляването на плочи и греди 104
1. Общи бележки 104
2. Еднопосочно армирани плочи ...... 104
3. Греди 107
4. За изчисляването на плочи и греди 110
 
§ 11. Изчисляване на якост на огъваеми елементи със сечение с произволна симе-
трична форма (по стадия на разрушаването) • 112
1. Елементи с единична армировка 112
2. Елементи с двойна армировка 114
 
§ 12. Изчисляване на якост на елементи с правоъгълно сечение (по стадия на разру-
шаването) 116
 
А. Елементи с единична армировка
1. Основни изчислителни формули и условие за приложението им   . .     . . 116
2. Избиране на сеченията • 118
3. Проверка на якостта на елемента 126
4. Примери за изчисляване 126
Б. Елементи с двойна армировка
5. Основни изчислителни формули 128
6. Избиране на сеченията 129
7. Проверка на якостта на елемента 131
8. Примери за изчисляване • 131
 
§ 13. Изчисляване на якостта на елементи с плочогредово сечение (по стадия на раз-
рушаването) 133
1. Предварителни сведения. Същност на плочогредовите конструкции .... 133
2. Основни изчислителни формули ... 135
3. Оразмеряване на сеченията 138
4. Проверка на якостта на елемента 140
5. Примери за изчисляване 140
 
§ 14. Изчисляване иа якостта на огъваеми елементи по проекта на Единните строи-
телни норми 141
1. Елементи със сечение с произволно симетрична форма 142
2. Елементи с правоъгълно сечение 142
3. Елементи с Т-образно сечение •  ... 142
 
§ 15. Изчисляване на огъваеми елементи против поява на пукнатини (според Н и
ТУ-3-49) 144
1. Обши сведения 144
2. Изчисляване по гранично състояние - . . 145
3. Изчисляване по еластичния стадий . 147
 
 
Глава V
Изчисляване на напречната армировка в огъваеми елементи (изчисляване на „хлъзгане")
 
§ 16. Изчисляване на .хлъзгане" по стария метод 151
1. Хлъзгащи напрежения 151
2. Главни напрежения 158
3. Изчисляване на огънатите пръти и стремената. Вземане под внимание влия-
нието на надлъжната армировка 157
 
§ 17. Изчисляване на напречната армировка по стадия на разрушаването, (изчисляване
по коси сечения) 167
1. Две условия на якост по коси сечения 167
2. Изчисляване на напречни сили 170
3. Проверка на якост при огъване по косите сечения 177
 
 
Глава VI
Равнинни подови конструкции
 
§ 18. Видове подови конструкции 188
 
§ 19. Плочогредови подови конструкции с еднопосочно армирани плочи  ..... 184
1. Съставни части на подовата конструкция 184
2. Конструиране на непрекъснати плочи, армирани с отделни пръти .... 187
3. Конструиране на непрекъснати греди — второстепенни и главни, армирани с
отделни пръти . . 189
 
§ 20. Конструиране на плочогредови подови конструкции с приложение на заварени
мрежи и скелети 195
 
§ 21. Изчисляване на плочогредови подови конструкции 200
1. Определяне на огъващите моменти и напречните сили 200
2. Изчисляване на плочогредовата подова конструкция 204
3. Пример 14. Проектиране на плочогредова подова конструкция, армирана с
отделни пръти • • 209
4. Пример 15. Проектиране на плочогредова подова конструкция, армирана със
заварени мрежи и скелети 217
 
§ 22. Плочогредови подови конструкции с кръстосано армирани плочи 223
1. Резултати от опитните изследвания 223
2. Изчисляване на кръстосано армирани плочи 225
3. Конструиране на кръстосано армирани плочи 232
4. Изчисляване на гредите при кръстосано армирани плочи 235
5. Същински касетъчни подови конструкции 241
 
§ 23. Ребрени подови конструкции 243
1. Общи сведения 243
2. Ребрени подови конструкции с рабични тавани 244
3. Ребрени подови конструкции с пълнежи 244
4. Касетъчни подови конструкции с пълнеж от леки блокове 247
5. Особености при изчисляването на ребрените подови конструкции .... 247
6. Технико-икономическо сравнение на ребрените с обикновените плочогредови
подови конструкции 249
 
§ 24. Безгредови подови конструкции („гъбообразни") 250
1. Същност на безгредовите подови конструкции 250
2. Видове безгредови подови конструкции 252
3. Изчисляване на безгредовите подови конструкции 256
§ 25. Избиране на конструкцията на подовите конструкции въз основа на технически,
икономически и други съображения 265
 
 
Глава VII
Центрично натиснати и центрично опънати елементи
 
§ 26. Видове колони 269
 
§ 27. Колони с гъвкава надлъжна армировка и стремена 269
1. Резултати от опитите 269
2. Конструкции на колоните (стойките) 270
3. Изчисляване на колоните (по стадия на разрушаването) 273
4. Изчисляване на изкълчване 275
 
§ 28. Колони с косвена армировка 278
1. Резултати от опитите 278
2. Видове конструкции на колоните 279
3. Изчисляване на колони (по стадия на разрушаването) 281
4. Изчисляване на изкълчване 284
 
§ 29. Изчисляване на центрично натиснати елементи според проекта за Единните стро-
ителни норми 286
 
§ 30. Центрично опънати елементи 287
1. Общи бележки 287
2. Изчисляване на елементи, при които се допускат косъмнотънки пукнатини 287
3. Изчисляване на елементи, при конто косъмнотънките пукнатини га недо-
пустими 287
4. Изчисляване на центрично опънати елементи според проекта на Единните
строителни норми • • 290
 
 
Глава VIII
Ексцентрично натиснати и ексцентрично опънати елементи
 
§ 31. Конструкции с екцентрично натиснати стойки 291
 
§ 32. Резултати от опитните изследвания на ЦНИПС 296
 
§ 33. Изчисляване на елементи със сечение с произволно симетрична форма . . . 298
 
§ 34, Изчисляване на елементи с правоъгълно сечение 302
1. Основни изчислителни формули 302
2. Избиране на сеченията 303
3. Проверка якостта на сечението (определяне на разрушаващия товар) , . . 308
4. Кос ексцентричен натиск 309
 
§ 35. Вземане под внимание стройността на ексцентрично натиснатите елементи . 310
 
§ 36. Изчисляване на напречната армировка (проверка на хлъзгане) , . 316
 
§ 37. Изчисляване на елементите с плочогредово сечение 317
1. Основни изчислителни формули . 317
2. Избиране на сеченията 318
3. Проверка якостта на сеченията 320
4. Указания на Инструкцията (И-123-49) 320
 
§ 38. Изчисляване на елементи с пръстеновидно и кръгло сечение ........ 321
1. Пръстеновидно сечение 321
2. Кръгло сечение 324
§ 39. Изчисляване на ексцентрично опънати елементи . . • 325
1. Елементи със сечение с произволна симетрична форма 325
2. Елементи с правоъгълно сечение , . 326
 
§ 40. Изчисляване на ексцентрично натиснати и ексцентрично опънати елементи според
проекта на Единните строителни норми 329
 
А Ексцентрично натиснати елементи
1. Елементи със сечение с произволна симетрична форма . . 329
2. Елементи с правоъгълно сечение 329
 
Б. Ексцентрично опънати елементи
3. Елементи със сечение с произволна симетрична форма  ......... 330
4. Елементи с правоъгълно сечение . . . . • 330
 
 
Глава IX
Елементи, работещи на усукване и на огъване с усукване
 
§ 41. Общи сведения и резултати от опитните изследвания • . 331
 
§ 42. Изчисляване на усукване на елементи с правоъгълно сечение и тяхното армиране 332
1. Определяне на главните напрежения при усукване 332
2. Избиране сечението на армировката • 333
 
 
Глава VIII. Изчисляване коравината (деформациите) на елементите и разтварянето на пукнатините според теорията на проф. В. И. Мурашов
 
§ 43. Предварителни сведения 336
 
§ 44. Изчисляване на разтваряне на пукнатините 341
1. Разстоянието между пукнатините 341
2. Широчина на разтваряне на пукнатините . . . . • 344
 
$ 45. Изчисляване на коравината 346
Глава XI
Стоманобетон с профилна армировка
 
§ 46- Общи сведения * 354
 
§ 47. Центрично натиснати колони 357
1. Опитни изследвания и видове конструкции на колоните 357
2. Изчисляване на колони с профилна и комбинирана армировка ■ . 359
 
§ 48. Греди 360
1. Резултати от опитите                                                                    . 360
2. Конструиране на гредите 361
3. Изчисляване на греди по стадия на разрушаването 365
4. Изчисляване гредите на напречни сили 368
 
§ 49. Равнинни подови конструкции 369
1. Видове подови конструкции 369
2. Изчисляване на подовите конструкции 371
 
§ 50. Ексцентрично натиснати елементи 371
1. Резултати от опитите 371
2. Изчисляване на ексцентрично натиснати елементи 372
 
§ 51. Изчисляване на елементите с профилна армировка според проекта за Единните строителни норми 376
 
§ 52. Възлови съединения 377
1. При армировка от фасонирани профили 377
2. При носещи заварени скелети 380
 
 
 
ЧАСТ II
СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ  ПРИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
 
Глава XII
Монолитни стоманобетонни конструкции при промишлени и граждански сгради
 
§ 53. Основни решения на скелетите на едноетажни сгради 387
1. Едноетажни скелетни сгради 387
2. Многоетажни скелетни сгради 389
3. Технико-икономическо сравнение' на стоманобетонния скелет в сравнение със
стоманения 392
 
§ 54. Конструиране на стоманобетонни рамки  . . 393
1. Общи сведения  . .- 393
2. Рамки с един отвор 394
3. Рамки с много отвори 399
4. Многоетажни рамки 401
 
§ 55. Практически методи за изчисляване на рамки и скелети 403:
1. Изчисляване на рамки 403
2. Изчисляване скелетите на сгради                                                       . 409
 
§ 56. Дъгови конструкции 412
1. Конструиране на дъги 412
2. Изчисляване на дъги 419
 
§ 57. Деформационни фуги (температурно-съеъхвателни и за неравномерното сля-
гане на почвата) 422
1. Предназначение на фугите. Разстояние между фугите 422
2. Видове фуги и особености на конструирането им 424
 
§ 58. Стоманобетонни фундаменти 428
1. Отделни фундаменти под колони 428
2. Ивични (гредови) фундаменти 437
3. Непрекъснати стоманобетонни фундаменти 443
4. Технико-икономически   съображения при избиране вида на фундаментите 448
 
§ 59. Особености при проектирането ка стоманобетонни конструкции за сгради в сеиз-
мични райони 449
1. Особености на пресмятането 449*
2. Особености на конструирането • 451
 
 
Глава XIII
Тънкостенни пространствени покривни конструкции
 
§ 60. Видове тънкостенни покривни конструкции и техните конструктивни особености 454
1. Видове тънкостенни покривни конструкции 454
2. Дълги черупки 455
3. Начупени покривни конструкции (призматични) 459
4. Къси черупки 461
5. Шатровидни покривни конструкции (шатри) 464
 
§ 61. За изчисляването на черупките и призматичните конструкции 465
4    1. Общи сведейия                                                                             . 465
2. Изчисляване на призматичните покривни конструкции по безмоментната теория 467
3. Основни положения в моментната теория на В. 3. Власов 470
4. За приблизителния начин на изчисляване на черупки на Л. С. Гилман  . . 473
 
§ 62. Опитни изследвания. Практически начини за изчисляване и конструиране . . 474
1. Дълги черупки и призматични конструкции 474
2. Къси черупки 434
3. Шатри 490-
 
§ 63. Технико-икономически показатели за тънкостенните покривни конструкции във
връзка с употребата на подвижен кофраж 495
 
§ 64. Куполи - 498
1. Гладки куполи , 499
2. Ребрени куполи • 502
3. Многостенни куполи 502
4.Изчисляване на стоманобетонни куполи
 
 
Глава XIV. Сглобяеми стоманобетонни конструкции на промишлени и граждански сгради
 
§ 65. Общи сведения 512
 
§ 66. Греди. Снаждания . 515
 
§ 67. Подови конструкции 518
1. Настилки : . . 519
2. Блоково-греднн подови конструкции 523
3. Подови конструкции с големи елементи — панели 525
 
68. Колони и фундаменти 529
1. Колони 529
2. Фундаменти на колони • 532
 
§ 69. Покривни конструкции 532
1. Плочи за покривни конструкции 533
2. Носещи конструкции ...     . . .- 535
 
§ 70. Сглобяеми скелетни сгради — едноетажни и многоетажни 548
1. Видове скелетни сгради 548
2. Едноетажни сгради 548
3. Многоетажни сгради . ^ 553
 
§ 71. Особености при изчисляването на сглобяемите конструкции 561
 
§ 72. Направа на сглобяеми елементи в стоманобетонни матрици 562
 
§ 73. Технико-иконо.мическо сравнение на някои сглобяеми конструкции с монолитните 565
 
 
Глава XV
Специални стоманобетонни конструкции — монолитни и сглобяеми
 
§ 74. Стоманобетонни подкранови греди                                      - 567
1. Закрепване на подкрановите релси към стоманобетонни греди 567
2. Конструиране на подкранови греди 568
3. Особености на изчисляването на подкранови греди 571
 
§ 75. Подпорни стени 575
1. Подпорни стени с контрафорси 575
2. Ъглови подпорни стени 575
3. Сглобяеми подпорни стени 578
4. Изчисляване на подпорни стени 579
 
§ 76. Резервоари и водонапорни кули 584
1. Общи сведения 584
2. Кръгли резервоари 585
3. Правоъгълни резервоари 600
4. Водонапорни кули 604
 
§ 77. Тръбопроводи 609
1. Конструкция на тръбопроводите 610
2. Изчисляване на тръбопроводи '. . 613
 
§ 78. Бункери и силози 614
1. Бункери 614
2. Силози 624
 
§ 79. Комини   . . . • • 638
1. Общи сведения 638
2. Конструкции на комини • 639
3. Изчисляване на комини 645§ 80. Стълбове (мачти) 649
 
 
Глава XVI
Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции
 
§ 81. Понятие за предварително напрежение и главни видове конструкции .... 652
 
§ 82. Области на приложение и история на развитието на предварително напрегнатите
конструкции 655
 
§ 83. Материали за предварително напрегнати стоманобетонни конструкции  . . . 657
1. Бетон .- . . 657
2. Армировка и котвени приспособления . . . . • 659
 
§ 84. Основни изчислителни положения и общи конструктивни изисквания" .... 664
1. Изчислителни положения 664
2. Общи конструктивни изисквания 667
 
§ 85. Центрично опънати елементи , 667
1. Конструктивни особености 667
2. Изчисляване на центрично опънати елементи 669
 
§ 86. Огъваеми елементи 675
1. Конструкции на огъваемите елементи и начини на тяхното изготвяне . . 675
2. Изчисляване на огъваеми елементи 689
 
§ 87. Центрично натиснати, ексцентрично натиснати и ексцентрично опънати елементи 712
1. Центрично натиснати елементи 712
2. Ексцентрично натиснати и ексцентрично опънати елементи 713
 
§ 88. Прилагане на предварително напрежение при специални конструкции и съоръ-
жения 714
1. Резервоари •  • 716
2. Напорни тръбопроводи 720
3. Прътови ферми • 725
4. Греди с големи отвори 728
5. Черупки 732
 
 
Глава XVII
Методи за усилване на стоманобетонни конструкции
 
§ 89. Усилване на главни стоманобетонни елементи 736
1. Усилване на плочи 736
2. Усилване на греди  738
3. Усилване на колони 741
4. Усилване фундаментите на колони 742
5. Усилване на подови конструкции 743
 
§ 90. Особености на изчислението и извършване на работите 743
1. Особености на изчислението 743
2. Особености при извършване на работите 744
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ
 
I.   Обемно тегло на различните материали (в т/л3) 749
 
II.   Моменти и напречни сили на непрекъснатите греди с равни отвори при равномерно разпределен товар и при съсредоточени товари 750
 
III. Моменти и напречни сили на непрекъснати греди с равни отвори при съсредоточени товари 761
 
IV. Обхващаща диаграма на моментите на второстепенна греда с равни отвори за различни отношения р1§ С вземане под внимание преразпределението на усилията вследствие на пластични деформации 765
 
V. Таблица за изчисляване на кръстосано армирани  плочи при равномерно разпределен товар по цялата площ на панелата 766
 
VI. Таблица на коефициентите за изчисляване на безкрайно дълги греди върху еластична основа (фундаменти, куполи, резервоари) 770
 
VII. Таблици за изчисляване на отделни фундаменти 771
 
VIII. Таблици за изчисляване на непрекъснати подкранови греди, натоварени с един или два еднакви крана по (В. А. Иларионов) 774
 
IX. Таблици за асортиментите на гъвкавата армировка 778
 
Библиография 786

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
К. В. Сахновски
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
антикварни книги, За студенти от УАСГ, стоманобетон, строително инженерство
Град
София
Година
1955
Страници
800
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, здрава корица, леко захабен външен вид
Националност
руска
Издание
преведена от седмото руско преработено издание
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
40
Тегло (гр.)
1181
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!