Строителна техника

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Никола Лазаров   (автор) 

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

строително инженерство

За студенти от УАСГ (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, голям формат  |  403 стр.  |  737 гр.

(използвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, захабена корица)

 

*

 

Строителството е било и си остава една от основните, многостранните и сложните производствено-технически дейности на човека. То обхваща проучва­нето, проектирането и изпълнението на разнообразни строителни обекти, при което вземат участие голям брой специалисти, включително и икономисти.

 

Целта на този учебник е да се запознаят студентите, бъдещи икономисти в областта на строителството, с основните въпроси на Строителната механика Строителните материали, Строителните конструкции, Транспортното и водното строителство, обединени в един общ курс. По такъв начин те ще могат правилно да отразяват и анализират от икономически аспект проблемите, свързани със строителството.

 

За да се избягнат повторенията, са изоставени въпросите, разглеждани в другите сродни изучавани от студентите дисциплини, като Технология и органи­зация на строителното производство, Основи на архитектурата, Градоустрой­ството и проектирането на сгради и др.

 

*


СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор 3


Раздел първи Строителна механика


Глава 1
Основни положения 5

§ 1. Основни понятия и основни закони на механиката 5
§ 2. Сила и сила на тежестта 7
1. Определение, изобразяване и елементи на силата 7
2. Сила на тежестта 8
§ 3. Класификация на силите 8
§ 4. Момент на сили 11
1. Момент на сила спрямо точка 11
2. Двоица (двойка) сили 12


Глава 2
Събиране, разлагане и равновесие на сили 13


§ 1. Общи положения 13
§ 2. Две сили с обша приложна точка и с различни направления 13
1. Събиране 13
2. Разлагане на една сила на две неуспоредни на нея компоненти 14
§ 3. Сили с едно и също направление 15
1. Събиране и равновесие на две сили 15
2. Преместване на сила по направлението й 16
3. Събиране и равновесие на повече сили 16
§ 4. Система сили с обща приложна точка и с различни направления 17
1. Графично събиране 17
2. Аналитично събиране 18
3. Равновесие 18
§ 5. Графично събиране на сили, които имат различни приложни точки 19
1. Пръснати в равнината сили 19
2. Успоредни сили 20
§ 6. Аналитично събиране на сили, които имат различни приложни точки 21
1. Лема за успоредно пренасяне на сила 21
2. Редукция на равнинна система сили 22
3. Успоредни сили. Теорема на Вариньон 23
§ 7. Разлагане на една сила на две успоредни на нея комйоненти 24
§ 8. Разлагане на една сили на три компоненти 25
1. Графично (метод на Кулман) 25
2. Аналитично (метод на Ритер) 26
§ 9. Равновесие на сили, които имат различни приложни точки 27
1. Графични условия за равновесие 27
2. Аналитични условия за равновесие 2$


Глава 3
Център на тежестта, инерционни и съпротивителни моменти » » . . 29


§ 1, Център на тежестта на плоско тяло. Общи положения 29*
§ 2. Определяне на центъра на тежестта на прости и сложни равнинни фигури ...... 32
§ 3 Инерционни моменти. Общи положения 34
1. Видове инерционни моменти и зависимости между тях 34
2. Теореми ка Щайнер 35
§ 4. Определяне на инерционните моменти на прости и сложни фигури 36
§ 5. Инерционен радиус 39
§ 6. Съпротивителен момент 39


Глава 4
Прости якости

§ 1. Обши понятия за вътрешни сили и напрежения 40
1. Вътрешни сили (разрезни усилия) 40
2. Напрежения. Определение и видове 40
2. Опън и натиск 42
1. Определяне на разрезните усилия 43
2. Определяне на напреженията 43
3. Определяне на деформациите 44
8 3. Срязване 46
1. Разрезни усилия и напрежения 49
2. Определяне ка якостта (съпротивлението) на срязване 50
3. Определяне на деформациите при срязване 51
§ 4. Огъване 52
1. Общи понятия 53
2. Подпорни реакции и разрезни усилия при просто огъване 56
3. Диаграми на резрезните усилия 58
4. Напрежения при огъване 65
5. Определяне на якостта (съпротивлението) при огъване 73
6. Деформации при огъване 74
§ 5. Усукване •. . 81
§. Разрезни усилия при усукване 81
1. Напрежения в прът с кръгло сечение 83
2. Деформации на усукване на прът с кръгло сечение 85


Глава 5
Изкълчване и ексцентричен натиск 86


§ 1. Изкълчван; 86
1 Общи положения. Критична сила и критично напрежение 86
2 Оразмеряване 89
3 2. Ексцентричен натиск 91
Глава 6
Статическо изчисляване на основни строителни конструкции 95
§ 1. Статически опредслими ферми . 95
1. Общи положения 95
2. Определяне на прътовите усилия 97
§ 2. Греди с начупени и с криви оси 101
§ 3. Триставни дъги и рамки 105
1. Обши положения 105
2. Изчисляване на триставни пълностенни дъги 107
3. Изчисляване на триставни пълностенни рамки 113
4. Други видове триставни конструкции 115


Раздел втори Строителни материали


Глава 7
Общи положения 118

§ 1. Класификация на строителните материали 118
§ 2. Основни свойства на строителните материали 119
1. Механични свойства 119
2. Физични и химични свойства 120

Глава 8
Естествени каменни материали 125

§ 1. Скалите като строителен материал 125
1. Скални минерали 126
2. Свойства на скалите 128
§ 2. Еруптивни (магмени) скали 129
1. Дълбочини и скали (плутонити) 129
2. Повърхностни (вулканични) скали 130
8 3. Седиментни (утаечни) скали 132
1. Механично утаени скали 132
2. Химично утаени скали 133
3. Органогенни скали 134
§ 4. Метаморфни скали 135


Глава 9
Неорганични свързващи вещества 137


§ 1. Определение, видове и значение 137
§ 2. Въздушно свързващи вещества 137
1. Глина 137
2. Обикновена (въздушна) вар 138
3. Гипсови и анхидритови свързващи вещества 140
4. Магнезиеви свързващи вещества, водно стъкло и киселиноустойчив цимент 141
§ 3. Хидравлично свързващи вещества 143
1. Хидравлична вар 143
2. Хидравлични добавки 143
3. Романцимент и глиноземен цимент 144
4. Портландцимент 145
5. Специални портландцименти 151


Глава 10
Бетон 152


§ 1. Определение, видове и приложение 152
§ 2. Материали за обикновен бетон 154
1. Пясък 154
2. Чакъл и трошен камък 154
3. Вода и свързващи вещества 155
§3. Основни свойства на бетонната смес и на бетона 156
1. Свойства на бетонната смес 157
2. Свойства на бетона 158
§ 4. Проектиране на състава на бетона 163
§ 5. Леки бетони 165
1. Бетони с леки добавъчни материали 165
2. Едропорест (безпясъчен) бетон 166
3. Клетъчни (порьозни) бетони 167
§ 6. Специални бетони 168


Глава 11
Строителни разтвори. 169


§ 1. Същност, видове и основни свойства 169
§ 2. Разтвори за зидарии 170
3. Разтвори за мазилки 172
4. Разтвори за замазки 173

Глава 12
Керамични строителни материали и изделия , 174

§ 1. Общи сведения и класификация 174
§ 2. Градивни керамични строителни материали 175
§ 3. Керамични материали за подови конструкции и покриви 177
§ 4. Облицовъчни керамични материали 178
§ 5. Огнеупорни керамични материали, керамични тръби и керамични маси 180

Глава 13
Изкуствени непечени каменни материали и изделия 182

§ 1. Азбестоциментови (етернитови) материали 182
§ 2. Магнезиеви материали 183
§ 3. Силикатни (варопясъчни) материали 184
§ 4. Карбонизирани изделия 186

Глава 14
Дървен строителен материал . 186

§ 1. Значение, предимства, недостатъци и употреба на дървото 116
9 2. Строеж на дървото 187
9 3. Физико-мехакични свойства на дървесината 188
8 4. Дефекти на дървесината и предпазването й от разрушаване 189
85. Видове дървета и дървен строителен материал 191

Глава 15
Метали и метални строителни изделия 193

§ 1. Общи сведения 193
§ 2. Чугун (сурово желязо) 194
§ 3. Стомана 195
1. Производство на стоманата 195
2. Видове стомана и приложението й в строителството 197
§ 4. Цветни (кежелезни) метали и сплави 201
5. Корозия на металите и предпазване от нея 205


Глава 16
Стъкло и стъклени изделия 206

§ 1. Производство и употреба на стъклото 206
§ 2. Видове стъкло и свойствата му 207
§ 3. Строителни материали и изделия от стъкло  208


Глава 17
Органични свързващи вещества и материали от тях 211

§ 1. Общи сведения, свойства и употреба 211
§ 2. Битум 211
§ 3. Катран и други органични свързващи вещества 212
§ 4. Битумни и катранени разтвори и бетони • 213
§ 5. Покривни и хидроизолационни битумни материали 214


Глава 18
Пластмаси и строителни пластмасови изделия 217

§ 1. Определение, състав и свойства на пластмасите 217
§ 2. Пластмасови строителни материали и изделия 219
1. Пенопластмаси, сотонласти и стъклопластики 219
2. Пластмасови облицовъчни материали и подови настилки • 220
3. Инсталационни, санитарко-технически и други пластмасови материали и изделия. . . . 222


Глава 19
Бояджийски материали 224

§ 1. Бои
§ 2. Свързващи вещества и лакове
§ 3. Разтворители, разредители, пластификатори, сикативи, помощни материали и тапети. "27


Раздел трети Строителни конструкции


Глава 20
Общи положения

§ 1. Класификация на строежите и строителните конструкции 229
§ 2. Общи принципи за изчисляване на конструктивните елементи 231

Глава 21
Стоманобетонни конструкции. Основни положения 234

§ 1. Съшност на стоманобетона и видове стоманобетон 234
§ 2. Предимства и недостатъци на обикновения стоманобетон 236
§ 3. Основни характеристики на бетона за стоманобетон 237
§ 4. Армировка на стоманобетона 239
1. Видове бетонна стомана и механични характеристики 239
2. Видове армировка 242
3. Закотвяне, огъване и свиждане на обикновената армировка 244
4. Разстояние между прътите на обикновената армировка и бетонно покритие 246
§ 5. Разпределение и изменение на усилията и деформациите в стоманобетонните елементи 247


Глава 22
Изчисляване и конструиране на стоманобетонни елементи 249

§ 1. Стоманобетонни елементи, подложени на нентричен натиск 249
§ 2. Стоманобетонни елементи, подложени на огъване. . 252
1. Конструиране и статическо изчисляване на просто армирани плочи 253
2. Конструиране и статическо изчисляване на греди и плочогреди 257
3. Изчисляване на напречните сечения на елементи, подложени на огъване 259
4. Изчисляване на наклонените правоъгълни сечения на огънати греди 264
§ 3. Фундаменти 268


Глава 23
Основни видове стоманобетонни конструкции 271

§ 1. Монолитни скелетни конструкции 271
1. Общи положения 271
2. Конструктивни планове 272
§ 2. Безгредови подови конструкции 276
9 3. Стоманобетонни рамки 277
§ 4. Стоманобетонни покривни конструкции 279


Глава 24
Метални конструкции. Основни положения 283

§ 1. Предимства, недостатъци и приложение на металните конструкции 283
§ 2. Принципи за изчисляване на металните конструкции 284
§ 3. Съединителни средства за метални конструкции 286
1. Заварки 286
2. Ннтови съединения 291
3. Болтови съединения 293


Глава 25
Конструктивни особености на основните метални конструкции 294

§ 1. Пълностенни греди и гредови клетки ' 294
1. Профилни пълностенни греди 295
2. Съставни пълвестенни греди. 297
3. Гредови клетки 304
§ 2. Покривни ферми и покрития 307
1. Покривни ферми 307
2. Столици, връзки на фермите и покривни покрития 314
§ 3. Колони 358
1. Центричко натиснати колени 319
Ексцентрично натиснати колони 322
3. Стъпки н глави на колоните 324
§ 4. Конструкции за промишлени сгради 327

Раздел четвърти Транспортно и водно строителство


Глава 26
Пътища 332

1. Определение и подразделение на пътищата 332
§ 2. Елементи на пътя 334
§ 3. Проектиране на пътищата 336
§ 4. Земни работи 339
§ 5. Пътни настилки 341
§ 6. Подпорни и предпазни стени и принадлежности на пътя 346


Глава 27
Железопътни линии 345

§ 1. Подразделение и устройство на железопътните линии 345
§ 2. Долно и горно строене на железопътните линии 346
§ 3. Коловозни устройства 348
§ 4. Железопътни гари 351
1. Видове железопътни гари 351
2. Коловозни развития в гарите 352
5. Тунели 354


Глава 28
Мостове 356

1. Общи положения 356
2. Водостоци. 358
5 3. Масивни мостове 359
§ 4. Стоманени мостове 351
5. Дървени мостове 363


Глава 29
Водоснабдяване и канализация 365

§ 1. Обши положения 365
§ 2. Качества на питейната вода, подобряването им и санитарни условия за запазването на водата от замърсяване 368
§ 3. Хващане на вода за водоснабдяване 369
§ 4. Водоеми и водопроводни мрежи 375
1. Водоеми 375
2. Водопроводни мрежи 376
§ 5. Канализационни мрежи 378
§ 6. Канализационни съоръжения 380


Глава 30
Водно строителство

8 1. Речно строителство.
1. Корекции и регулации на реките 383
2. Укрепяване на бреговете и дъното на реките 386
§ 2. Водни електрически централи 387
§ 3. Водоподприщваши и водопреграждащи съоръжения 389
1. Язове 389
2. Язовири 390


Използувана литература . . 39з

Съдържание. 397

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Никола Лазаров
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от УАСГ, строително инженерство
Град
София
Година
1978
Страници
403
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично книжно тяло, захабена корица
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
175
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
26
Тегло (гр.)
737
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!