Всички Категории
Каталог
КНИГИ
Каталог
КНИГИ

Тънкослойна хроматография

  • Издателство: Наука и изкуство

Тънкослойна хроматография

  • Издателство: Наука и изкуство

Авторът запознава читателя с основните принципи на метода на тънкослойната хроматография, с неговите възможности и приложимост при анализа на различни продукти и за различни цели (контролна, технологична, научноизследователска). Разделянето на смеси от вещества чрез тънкослойната хроматография се осъществява бързо и просто, а информацията, която се получава, не може да се постигне с нито един от класическите методи.

Петър Илинов  (автор)

Издателство:   Наука и изкуство
Език: Български
Раздел: Химия и химични технологии

 

Мека корица, 140 х 215 х 19 мм  |  327 стр.  |  384 гр.

(неизползвана, здрава и чиста, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, захабен външен вид)

Описание
Характеристики
Условия за пазаруване
Описание +

Анотация

Тънкослойната хроматография заедно с другите хроматографски техники все повече се утвърждава като уникален и перспективен подход за решаване на различни аналитични задачи. Това наложи второ издание на книгата, основно преработено и допълнено (първо изд. 1979 г.), в което се дава всестранна информация за един от най-достъпните, експресни и икономични хроматографски методи, приложим за практически неограничени по вид и произход проби.

Авторът запознава читателя с основните принципи на метода на тънкослойната хроматография, с неговите възможности и приложимост при анализа на различни продукти и за различни цели (контролна, технологична, научноизследователска). Разделянето на смеси от вещества чрез тънкослойната хроматография се осъществява бързо и просто, а информацията, която се получава, не може да се постигне с нито един от класическите методи.

Книгата е предназначена за химици, биохимици, биолози, медици и др., заети с производствен контрол или с лабораторно-експериментална работа.

*

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ 3
ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ 5
УВОД  7
 
А.  ОБЩА ЧАСТ И
 
I. Теоретични бележки 12
 
1.1. Адсорбционна хроматография 12
1.2. Разпределителна (течно-течна) хроматография 15
1.3. Йонообменна хроматография 15
1.4. Гелна    хроматография 16
1.5. Фронтален, проявителен (елуентен) и изместителен метод 17
1.6. Описание на хроматографския процес в тънък слой 19
1.6.1. Системата неподвижна фаза, разтворител и проба 19
1.6.2. Проявяване на хроматограмата 19
1.6.3. Влияние на другите фактори върху хроматографския процес   .   .   . .24
1.7. Ефективност на хроматографското разделяне 27
1.8. Характерни числа в тънкослойната хроматография 30
1.8.1. Числото   Rf   . 30
1.8.2. Числото   Rm 33
1.8.3. Числото   R6 34
1.8.4. Други характерни черти 35
 
II. Елементи на хроматографската система 35
 
II.        Сорбенти 35
II.1.1.   Активност на сорбентите 35
II. 1.2.   Степенуване на активността на адсорбентите за практически цели   . .39
II. 1.3.   Характеристика на по-употребяваните адсорбенти и носители в тънкослойната хроматография  (неорганични) 41
II. 1.4. . Характеристика на по-употребяваните носители и адсорбенти в тънкослойната хроматография (органични) 46
II.1.5.   Модифициране на сорбента 52
II.2.      Система разтворители (подвижна фаза) 57
II.З.      Проба (смес от вещества за разделяне) 62
II.4.     Технически средства  (техника за разделяне на хрбматографския процес) 54
II.4.1. Отливане на тънък слой 64
II.4.2. Средства за нанасяне на проба 69
II.4.3. Хроматографски камери и начини за проявяване 77
II.4.4.   Маркиране на хроматографските петна и документация 105
II. 4.5. Елуиране (извличане) на веществата от хроматограмата .... 108
 
III.       Качествен и количествен анализ ПЗ
 
III. 1.     Качествен анализ ИЗ
III.2.     Количествен анализ П5
III.2.1. Количествен анализ след елуиране на веществата от слоя 116
III.2.2. Количествен анализ чрез директно денситометриране (in situ) .116
III.2.3. Количествен анализ чрез други оптични методи 129
III.2.4. Количествен анализ чрез зонално изгаряне на веществата .... 133
III.3.     Грешката в тънкослойната хроматография 136
Литературен указател към Обща част   .   . 138
 
Б.        СПЕЦИАЛНА   ЧАСТ 142
 
I. Природни вещества с биологично значение 142
1.1. Липиди .142
1.1.1. Екстракция   .   .   . 142
1.1.2. Превръщане на липидите и липидните групи (дериватизиране) в производни, подходящи за хроматографиране 144
1.1.3. Качествен групов анализ на липиди 144
1.1.4. Количествен групов анализ на липиди 145
1.1.5. Хроматография на фосфилипиди 156
1.1.6. Хроматография на триацилглицероли 167
1.1.7. Хроматография на мастни киселини Л76
1.1.8. Хроматография на мастни алкохоли, алдехиди и др 181
1.1.9. Хроматография на стероиди   .   .   . 183
1.1.10. Хроматография на простагландини (простаноиди, или ейкозаноиди). 198
1.2. Хроматография на витамини 200
1.2.1. Хроматография на липоразтворими витамини 200
1.2.2. Хроматография на водноразтворими витамини 204
1.3. Хроматография на природни багрила 205
1.3.1. Липоразтворими природни багрила   ...... 205
1.3.2. Водноразтворими природни багрила 208
1.4. Хроматография на въглехидрати 209
1.5. Хроматография на аминокиселини (пептиди, белтъци) 214
1.5.1. Хроматография на производни на аминокиселините 219
1.5.2. Хроматография на пептиди и протеини 220
1.5.3. Хроматография на нуклеинови киселини 222
1.5.4. Хроматография на нестероидни хормони и биогенни амини   .... 225
1.5.5. Хроматография на оптичноактивни вещества (примери) 228
1.6. Хроматография на други природни продукти 230
1.6.1. Порфирни 230
1.6.2. Микотоксини 231
1.6.3. Алкалоиди 233
1.6.4. Терпени. Етерични масла 238
 
I.        Хроматография на синтетични и други групи вещества 240
 
II. 1.       Хроматография на фармацевтични продукти 240
II. 1.1.   Антибиотици 240
II. 1.2.    Гликозиди 243
II. 1.3.   Химиотерапевтйци 243
II. 1.4.   Наркотици и опиати 246
 
II.2.      Синтетични багрила 247
II.2.1. Субстантивни багрила 247
II. 1.2.2.   Кисели багрила 247
II.1.2.3. Основни багрила 248
II.2.4. Мастноразтворими багрила 248
II.2.5. Други багрила 249
 
II.З.      Пестициди 250
II.3.1.   Органохалогениди     251
II.3.2. Органофосфорни пестициди   252
II.З.З.   Карбоматни пестициди 254
II.3.4.   Други видове пестициди 254
 
II.4.      Хроматография на други органични съединения 257
II.4.1. Амини и N-съдържащи съединения 257
II.4.2. Алкохоли, феноли и техни производни 261
II.4.3. Карбонилни съединения 268
II.4.4. Арилсулфонови киселини 268
II.4.5. Други синтетични продукти . 269
 
II.5. Хроматография на неорганични катиони и аниони 274
II.5 1. Катиони 274
II.5.2. Аниони  278
 
В СЪЧЕТАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЪНКОСЛОЙНАТА ХРОМАТО¬ГРАФИЯ С ДРУГИ МЕТОДИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ И ИНДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСИ ОТ ВЕЩЕСТВА   ........ 279
 
I. Съчетаване на тънкослойна с колонна хроматография 279
 
II. Съчетаване на тънкослойна и течна хроматография под налягане . 280
 
III.      Съчетаване на тънкослойна с газова хроматография -281
 
IV. Съчетаване на тънкослойна хроматография с електрофореза   .   .   . 282
 
V. Съчетаване на тънкослойна хроматография с други физични и физикохимични методи .   . 284
 
Г. ИЗОТОПНА   ТЕХНИКА 286
 
Използувани монографични източници 289
Литературен указател към специална част 290
 
БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА НАШИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ТЪНКОСЛОЙНАТА ХРОМАТОГРАФИЯ 301
ПРИЛОЖЕНИЯ 308
Приложение I. Издания по проблемите на ТСХ за 1980—1986 г. 
Приложение II. Физични константи на по употребяваните разтворители 164а]  
Приложение III. Реактиви-рецептури  
Приложение IV. Кратък терминологичен речник 312
Приложение V. Допълнителни данни за някои сорбенти и средства, употребявана в ТСХ   . 315
 
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ . 318

*

Предговор към второто издание
Второто издание на книгата предлага по-подробни описания напредъка на хроматографирането върху тънък слой за периода 1979—1986 г. Успоредно с това нарасна и броят на специалистите у нас, които използуват или проявяват интерес към метода. Второто издание на книгата предлага по-подробни описания на нови начини и средства и на инструментална техника за решаване на аналитичната задача. Включени са повече данни за процесите на проявяване на хроматограмата (нови варианти, камери, реактиви и др.) и съвременни техники за количествената й оценка. Всички хроматографски начини и средства, описани в общата част на книгата, са придружени с примери (рецептури) за приложението им в практиката, дадени в специалната част.

Цитирани са над 770 литературни източника, от които 370 обхващат периода от седем години след отпечатването на първото издание. По наша преценка някои по-маловажни неща сега са изключени от текста, за да може второто осъвременено издание да се вмести в предвидения обем. Разбира се, естеството на разглежданите проблеми и предназначението на книгата биха наложили читателят да ползва и двете издания.

В края на книгата са дадени няколко приложения (текст и таблици), които смятаме ще бъдат полезни за читателя. Едно от тях представлява библиографска справка за приносите на български специалисти в областта на тънкослойната хроматография, публикувани в наши и чужди списания. Дължим извинение на колегите автори, които сме пропуснали единствено поради понятните трудности, свързани със събиране на съответната информация. Надяваме се, че и второто издание на «Тънкослойна хроматография» ще бъде полезно помагало за по-широк кръг специалисти.
1987 г.

Авторът

*

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

Днес почти няма задача от химичния анализ, при чието ре­шение да не се прилага или предвижда използуването на хроматографска техника.

Методичните и техническите средства, с които се оформя и реализира хроматографският процес, са твърде разнообразни. В практиката са известни наименованията хартиена; колонна, газова, тънкослойна, йонообменна, гелна и други видове хрома-тографски техники. Ако се съди по броя на публикуваните рабо­ти в процеса на развитие, дадена техника има предимства за из­вестен период, отнети впоследствие от друг хроматографски ва­риант. Критерий за предимствата обикновено са разделителната способност, аналитичният капацитет, предпоставките за количест­вен анализ и някои технико-икономически показатели.

Сега, когато се разполага с достатъчно много експеримен­тални данни, някои от качествата на отделните хроматографски техники могат да се определят като незаменими. Последица от това е съчетанието на тези специфични качества за по-пълно, по-точно и по-вярно решаване на аналитичната задача.

Практически тънкослойната хроматография има неограниче­но приложение като метод за разделяне на молекули или йони. Нейните незаменими качества, са: бързо и просто изпълнение, непосредствена визуална и специфична оценка на аналитичния резултат и икономически предимства. А подобряването на чув­ствителността и разделителната способност на метода, неговият аналитичен капацитет и възможности за количествен анализ се осъществяват посредством усъвършенствуваните хроматографски камери, оптични апарати и теоретични разработки.

Предназначението на настоящата книга е да убеди читателя специалист в предимствата на тънкослойната хроматография като ценен аналитичен метод и да му бъде в помощ в ежедневната екс­периментална работа. Поради това общата част, където са пред­ставени принципни данни, е по-разширена, а специалната част (конкретните примери) е до известна степен редуцирана. Поради ограничения обем на това издание приехме за по-целесъобразно да посочим повече оригинални хроматографски «хрумвания», от­колкото да наситим текста с рецептури. Считаме, че по този начин читателят специалист би намерил идеята, би бил заинтригуван и импровизирайки, би постигнал творческо решение на собствена­та аналитична задача.

В специалната част предвидените примери (рецептури) не са застъпени равностойно относно отделните класове химични съе­динения. Това отговаря на тенденциите в развитието на тънко­слойната хроматография, към които сме се придържали.

Издаването на «Тънкослойна хроматография» на български език за първи път съвпада с бързото нарастване броя на специа­листите у нас, които ползуват тази хроматографска техника в своята научна и практическа дейност. Естествено това първо издание не може да обхване огромния наличен фактически мате­риал по проблема,но бихме искали да вярваме, че то включва основното, полезното. Доколко сме успели в това, читателят ще оцени и неговите критични бележки ще приемем с благодарност.

Авторът

***

Материалът е онагледен с 85 фигури, 41 таблици и 5 приложения.

Характеристики +
В наличност:
Да
Етикети
химия - общ раздел
Език
Български
Автор (А-Я)
Петър Илинов
Издателство (А-Я)
Наука и изкуство
Етикет
химия - общ раздел
Град
София
Година
1988
Страници
327
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, захабен външен вид
Националност
българска
Издание
второ основно преработено и допълнено издание
Корица
мека
Формат
среден
Размери (мм)
140 х 215 х 19
Тегло (грама)
384
Условия за пазаруване +

Моля, след направена поръчка, очаквайте обаждане по телефона за потвърждение!

 

  • 5.00 лв. - минимална стойност на покупка в сайта (не важи за покупка с лично предаване)
  • 5.00 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди, над 60 лв. - безплатна доставка.
  • 6.50 лв. - доставка до адрес с Еконт или Спиди, независимо от теглото и стойността на пратката.
  • 0 лв. - лично предаване за клиенти от София (виж по-долу)
  • 10% - отстъпка при покупка на стойност над 20 лв. , видима в процеса на пазаруване.

 

За клиенти с поне три покупки (закупили продуктите си с регистрация), може да се определи постоянна персонална отстъпка с код за отстъпка за бъдещо пазаруване, независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка.

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако доставеното не отговаря на описаното състояние при поръчката, то клиента се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че доставеното не му е необходимо, то той следва да го върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

Bulgarian Post / Български пощи /Neighboring countries - Greece, Republic of North Macedonia, Roumanie, Serbie, Turquie)

Bulgarian Post / Български пощи - All other European countries

Bulgarian Post / Български пощи - Outside European countries

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО И ПРЕПОРЪКА - ЦЕНА (лева) 

PRICES FOR WEIGHT OF SHIPMENTS WITH ADVANTAGE AND RECOMMENDATION - PRICE (BGN)

EUR/BGN - 0.51 (1 EUR = 1.95583 BGN)

 

 

Тегло (грама)

Weight (gram)

Съседни държави

Neighboring countries

Европа

All other European countries

Извън Европа

Outside European countries
 

151 - 250

11.40

13.10

15.10

251 - 350

12.60

14.60

16.90

351 - 500

14.60

17.60

20.60

501 - 1000

14.50

24.60

29.60

1001 - 2000

20.10

37.60

41.60

2001 - 3000

36.60

46.60

51.60

3001 - 4000

43.60

55.60

63.60

4001 - 5000

51.60

61.60

74.60

 

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!