КНИГИ

Технология и преработка на пластмаси

  • Издателство: Техника

Учебник за техникумите по химическа промишленост

 

Елена Любенова  |  Радосвета Стоянова  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език:  български език
Раздел: Учебници за техникуми
Етикети:

Учебници за техникуми (Техника)

 

Мека корица, среден формат  |  359 стр.  |  325 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Учебник за учениците от техникумите по химическа промишленост в специалността "Технология на полимерите".

 

В него от технологична гледна точка са разгледани основните общи методи за преработка на пластомерните композиции и представителите на най-важните групи пластомери.

Описани са процесите за промишленото им получаване, техните основни технологични и експлоатационни свойства, специфичните особености на преработката им и перспективите в развитието на технологиите.

 

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕВЪВЕДЕНИЕ......  3


Глава 1. Методи за преработка на пластмасите.... 7

1.1. Класификация.... 7
1.2. Смесване.......... 10
1.3. Каландриране..... 16
1.4. Екструзия........... ...22
1.4.1. Производство на тръби.... .27
1.4.2. Производство на фолио по ръкавен метод. 32
1.4.3. Производство на листове и платна в екструдер с плоска глава... 36
1.4.4. Производство на кухи изделия... .37
1.4.5. Екструзия на реактопласти.... 41
1.5. Леене под налягане... .43
1.6. Пресуване.........  48
1.7. Формуване на листови термопласти.. 54

 


ЧАСТ I
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННИ ПОЛИМЕРИ И ПЛАСТМАСИ НА ТЯХНА ОСНОВА.. ..61

 


Глава 2. Полиолефини

 

2.1. Полиетилен....  61
2.1.1. Получаване. ......61
2.1.2. Свойства.... .65
2.1.3. Преработка и приложение. ...... 67
2.1.4. Оползотворяване на полиетиленови отпадъци. ... 77
2.2. Полипропилен.... . 78
2.2.1. Получаване..... 78
2.2.2. Свойства...... 79
2.2.3. Преработка и приложение... 79
2.3. Олефинови съполимери... ...81
2.4. Други полиолефини........ 81

 

Глава 3. Халогенсъдържащи полимери... . 82

 

3.1. Поливинилхлорид.. ..83
3.1.1. Получаване на винилхлорид. . . 83
3.1.2. Полимеризация на винилхлорид.. .84
3.1.3. Свойства на поливинилхлорида. . 88
3.1.4. Преработка на поливинилхлорид.. ...89
3.2. Съполимери на винилхлорида .. 100
3.3. Флуорсъдържащн полимери... .102
3.3.1. Политетрафлуоретилен (тефлон). .. 102
3.3.2. Политрифлуорхлоретилен...  105

 

Глава 4. Полистиролни пластмаси. 106

 

4.1. Полистирол... ..106
4.2. Съполимери на стирола и полимери на стиролови производни 111
4.3. Технологични свойства на полистирола... 113
4.4. Преработка на полистирола.. .115
4.5. Пенополистирол.. 120
4.6. Приложение на полистиролните пластмаси.. 122

 

Глава 5. Поливинилацетати и производни полимери.... .123

 

5.1. Поливинилацетат.... 123
5.1.1. Полимеризация на винилацетат 123
5.1.2. Свойства на поливинилацетата 126
5.1.3. Преработка и приложение на поливинилацетата 127
5.2. Поливинилов алкохол.. ...129
5.2.1. Получаване....... 129
5.2.2. Свойства на поливиниловия алкохол... 130
5.2.3. Преработка и приложение на поливиниловия алкохол 132
5.3. Поливинилацетали.. .134

 

Глава 6. Полиакрилати и полиметакрилати...... 138

 

6.1. Акрилови и метакрилови мономери...... .139
6.2. Полимеризация на акриловите и метакриловите мономери. .141
6.3. Свойства на полиакрилатите и полиметакрилатите...............143
6.4. Преработка и приложение на полиакрилатите и полиметакрилатите.. ..144
6.4.1. Преработка и приложение на полиакрнловнте и полиметакриловите естери .. .114
6.4.2. Преработка и приложение на полиакрилонитрила и полиакриламида.... .150

 

Глава 7. Полиетери ..... ..151

 

7.1. Полиформалдехид (полиоксиметилен). .151 .

7.1.1. Изходни суровини    151
7.1.2. Полимеризация на формалдехида.......................152
7.1.3. Свойства, преработка и приложение на полиформалдехида... .156
7.2. Полиоксиалкилени.... 157
7.2.1. Изходни суровини.. 157
7.2.2. Полимеризация на алкиленови оксиди. 158
7.3. Поли-З,3-дихлорметилоксациклобутан 159


 

ЧАСТ II
ПОЛИКОНДЕНЗАЦИОННИ ПОЛИМЕРИ И ПЛАСТМАСИ НА ТЯХНА ОСНОВА. ..161

 


Глава 8. Фенолалдехидни полимери..... 161

 

8.1. Изходни суровини... 161
8.2. Особености при взаимодействието на фенола с формалдехид. 163
8.3. Производство на новолачни олигомери .167
8.4. Производство на резолни олигомери.................... . 169
8.5. Феноплати....170
8.5.1. Преспрахове.... .171
8.5.2. Пресматериалв с влакнест пълнител. .175
8.5.3. Производство на изделия от фенолалдехидни композиции 178
8.5.4. Пресматерили с листов пълнител. . 179
8.5.5. Газонапълнени фенопласти..  183

 


Глава 9. Фуранонови полимери.. .185

 

9.1. Получаване на фуранови мономери, олигомери и полимери. 186
9.2. Преработка и приложение на фурановите олигомери и полимери 190
9.2.1. Пресматериали. 190
9.2.2. Цименти....... .191
9.2.3. Лепила, лакове и пропиващи разтвори. .192

 


Глава 10. Аминоформалдехидни полимери.. 193

 

10.1. Суровини за производство на аминоформалдехиднн олигомери 191
10.2. Карбамидформалдехидни олигомери (КФО) и пластмаси на тяхна основа 195
10.2.1. Особености на взаимодействието на карбамида с формалдехид... .195
10.2.2. Производство на карбамидформалдехидни олигомери 195
10.2.3. Производство на карбамидформалдехиден преспрах (КФП). ..198
10.2.4. Декоративни глоести изделия на основата на КФО. 200
10.2.5. Карбамидформалйехиднн пенопласти.. .201
10.2.6. Карбамидформалдехидни лепила. ..202
10.3. Меламинформалдехндни олигомери и пластмаса на тяхна основа... ..204
10.3.1. Меламинформалдехндни олигомери (МФО). .204
10.3.2. Меламинформалдехндни преспрахове (МФП). 203
10.3.3. Слоести меламинформалдехндни пластмаси. .207
10.4. Анилинформалдехнднн полимери.. 207

 


Глава 11. Полиестери.. ..209

 

11.1. Термопластични полиестери..... .210
11.1.1. Полиетилентерефталат (ПЕТФ). .210
11.1.2. Полибутилентерефталат (ПБТФ).. 213
11.1.3. Поликарбонатн (ПК). 214
11.1.4. Полиарилати. 217
11.2. Термореактивни полиестери.... 218
11.2.1. Алкидни полимери.... .218
11.2.2. Ненаситени полиестери (НПЕ).. 220

 

Глава 12. Епоксидни полимери..... .231

 

12.1. Основни суровини за производство на епоксидни полимери 232
12.2. Закономерности на образуването на епоксидни съединения 233
12.3. Получаване на епоксидни полимери.... ..234
12.4. Втвърдяване на епоксидните олигомери. .238
12.5. Свойства на епоксидните полимери.. .243
12.6. Епоксидни композиции..... ...244
12.7. Преработка и приложение на епоксидните композиции.  246
12.7.1. Епоксидни композиции за лепила и цименти. . . 246.

12.7.2. Епоксидни композиции за заливане 248

12.7.3. Епоксидни композиции за импрегниране и изработване на слоести пластмаси 249

12.7.4. Епоксидни покрития 250

 

 

Глава 13. Полиамиди 252


13.1. Методи за синтез 253

13.2. Мономери 255

13.3. Технологии за производство на полиамиди 257

13.4. Модифицирани полиамиди 260

13.5. Свойства на полиамидите 262

13.6. Преработка. 265

13.6.1. Технологични особености 265

13.6.2. Леене под налягане 269

13.6.3. Други методи за преработка 271

13.7. Приложение 274

13.8. Други полиамиди 275

 

 

Глава 14. Полиуретани 276

 

14.1. Суровини за получаване   277

14.2. Производство 279

14.3. Свойства 280

14.4. Преработка и приложение 282

14.4.1. Термопластични полиуретани 282

14.4.2. Полиуретанопи  покрития 283

14.4.3. Пеноиолиуретани 284

 

 

Глава 15. Синтетични йонообменни полимери 288

 

15.1. Класификация па попитите 289

15.2. Основни методи за получаване на йонити 290

15.3. Синтетични  катиопообменпи  полимери  (катионити) .... 292

15.4. Синтетични анионообменни материали (анионити) 296

15.5. Комплексообразуващи селективни йонити 299

15.6. Окислително-редукционни полимери 301

15.7. Йонитови мембрани 301

15.8. Свойства на йонитите 302

15.9. Приложение на йонитите 305

15.10. Други приложения 308

 

 

Глава 16. Елементоорганични полимери 310

 

16.1. Особености на химията и технологията на елементорганичните съединения 310

16.2. Силикоорганични полимери 312

16.2.1. Класификация 312

16.2.2. Суровини за получаване на полиорганосилоксани. . . 314

16.2.3. Получаване на полиорганосилоксани 315

16.2.4. Свойства на полиорганосилоксаните 318

16.2.5. Преработка и приложение на полиорганосилоксаните 320

16.3. Елементорганични полимери, които съдържат алуминий, титан и фосфор 332

16.4. Тенденции в химията на елементорганичните полимери. . . 333

 

 

Глава 17. Изкуствени полимери. 336

 

17.1. Целулозни етери... 336
17.2. Естери на целулозата.... 337
17.2.1. Ацетилцелулоза.... .. 337
17.2.2. Смесени естери на целулозата.. 339
17.2.3. Нитроцелулоза.. .340
17.3. Пластмаси на основата на целулозни естери и етери . .341

 

Глава 18. Полимери със специално предназначение . 342

 

18.1. Термоустойчиви полимери.  342
18.2. Полимери с полупроводникови свойства. 345
18.3. Полимери, използвани в медицината и фармацията . . 347

 


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА..  357

 

 
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Елена Любенова, Радосвета Стоянова
Издателство
Техника
Етикети
Учебници за техникуми (Техника)
Град
София
Година
1990
Страници
359
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично състояние - леко захабен външен вид.
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
среден
Ширина (мм)
140
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
14
Тегло (гр.)
325
Доставка +

За София - лично предаване (безплатна доставка)

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

 

 

За София и страната

 

Еконт Експрес 

 

Поръчвате днес, получавате утре (заплащане на наложен платеж след преглед на пратката).

 1. Пощенска пратка до избран от Вас удобен офис, при поръчка на книги на стойност:

  • До 60 лв. - цена 4 лв.
  • Над 60 лв. - безплатна

2. Куриерска пратка до адрес (доставка до врата), при поръчка на книги на стойност:

  • До 100 лв. - цена 6 лв.
  • Над 100 лв. - безплатна

 

 

За чужбина

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Купи с отстъпка до 30% +

Промоционални отстъпки и условия за доставка до 01.07.2022 г.

 

*

 

За всяка поръчана книга или книги на стойност:

 

над 20 лв - 10%

над 60 лв - 15% + безплатна доставка до офис на Еконт

над 100 лв - 20% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

над 300 лв - 30% + безплатна доставка до офис на Еконт или до адрес (до врата)

                                                    

**

 

Отстъпки и доставка в табличен вид

 

Сума на поръчката лв. Отстъпка %

Доставка с Еконт до:

офис  |  врата

20 - 60  10 4 лв. 6 лв.
60 - 100  15 0 лв. 6 лв.
100 - 300   20 0 лв. 0 лв.
Над 300  30 0 лв. 0 лв.

 

Отстъпките са видими за клиента в процеса на поръчката.

 

Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!