Технология на пластмасите и филмообразуващите вещества

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Милчо Натов  |  Марин Михайлов  |  Владимир Кабаиванов  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикети:

пластмаси

антикварни книги

химични производства

За студенти от ХТМУ (ВХТИ)

 

Твърда корица, голям формат  |  711 стр.  |  775 гр.

(неизползвана книга - отлично отвътре книжно тяло, леко захабен външен вид)

 

 
*

АНОТАЦИЯ 
 
В книгата са разгледани технологиите на пластмасите, кожозаменителите, филмообразуващите вещества и лепилата във форма и обем, отговарящи на учебния план и програмата на Химико-технологичния институт по съответната дисциплина.

Учебникът е предназначен за студентите от IV и V курс на специалността " Технология на органичния синтез и високомолекулярните съединения", но може да се използва като справочник и помагало от инженерно-техническия кадър, работещ в производството на пластмаси, кожозаменители, филмообразуващи вещества и лепила.
 
 
**
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 

Предговор

 

ДЯЛ ПЪРВИ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛАСТМАСИТЕ

 

Въведение 5
Исторически развой на пластмасите  5
Свойства на пластмасите 10
Пластмасите в живота 15
Общо за получаването на пластмасите 17
Основни суровини  17
Общи основи на технологията на пластмасите 19
Класификация на пластмасите   23

 

Част първа
ПОЛИКОНДЕНЗАЦИОННИ СМОЛИ И ПЛАСТМАСИ НА ТЯХНАТА ОСНОВА

 

Глава I. Фенопласти 25

 

Изходни продукти  25
Химизъм на фенолформалдехидната кондензация 27
Технология на фенолформелделидните смоли 31
Съхраняване, транспортиране и подготовка на изходните суровини  31
Методи за варене и сушене на смолата 34
Получаване на новолачна фенолформалдехидна смола 35
Получаване на резолна фенолформалдехидна смола 40
Оползотворяване на надсмолната вода при получаване на фенолформалдехидни смоли ... : 42
Основна апаратура при производството на фенолформалдехидни смоли 43
Производство на преспрах от фенолформалдехидна смола 47
Методи за получаване на преспрахове 50
Производство на изделия от преспрахове .  56
Лети фенопласти  61
Получаване на лети резити   62
Неолейкорит 64
Карболит 64
Фенопласти с различни пълнители • . 65
Феноазболит 65
Азбестови формовъчни материали 66
Хавег ' 66
Фаолит ... 67
Неслоест фенотекстолит 69
Феноцелулит .... 70
Фенопласти, в които фенолът е заместен с други феноли 70
Рерзорцинформалдехидни смоли и тяхното приложение 70
Крезолформалдехидни смоли   71
Фенолксиленолформалдехидни смоли 72
Фенопласти, в които формалдехидът е заместен с други алдехиди  . 72
Фенолфурфуролни смоли и преспрахове на тяхната основа 72
Новолачни фенолфурфуролни смоли -  73
Термореактивни фенолфурфуролни смоли 74
Преспрахове ог фенолфурфуролни смоли 74
Феноллнгнинови смоли . 75
Слоести фенопласти 76
Изходни материали за слоести фенопласти 77
Импрегниране на листовите пълнители със смола 85
Импрегниране на готови листови пълнители   85
Импрегниране на листови пълнители в процеса на получаването им - 92
Получаване на слоести изделия 96
Получаване на слоести изделия чрез пресоване . 96
Получаване на слоести изделия при ниско налягане и под вакуум • 101

 

Глава II. Аминопласти 105

 

Амидоформалдехидни пластмаси 105
Изходни продукти 105
Карбамидоформалдехидни пластмаси107
Механизъм на карбамидформалдехидната поликондензация .... 107
Методи за получаване на карбамидформалдехидни смоли 112
Карбамидформалдехидни преспрахове . 114
Слоести карбамидформалдехидни пластмаси  20
Карбамидоформалдехидни пенопласти 121
Лети карбамидформалдехидни пластмаси 122
Меламинформалдехидни пластмаси 123
Механизъм и кинетика на меламинформалдехидната поликондензация 124
Меламинформалдехидни преспрахове 126
Слоести меламинформалдехидни пластмаси 128
Дициандиамидни пластмаси  129
Ароматни аминоформалдехидни пластмаси 130
Анилинформалдехидни пластмаси  130
Механизъм на аиилинформалдехидиата кондензация 130
Технология на анилинформалдехидните пластмаси 134

 

Глава III. Фуранови смоли и пластмаси 135

 

Фурфурилалкохолни смоли и пластмаси 135
Механизъм на образуването и втвърдяването на фурфурилалкохолните смоли .... 137
Получаване и свойства на фурфурилалкохолните смоли и пластмаси . 139
Фурфуролкетонови смоли и пластмаси .... 141
Механизъм на фурфуролацетоновата кондензация  141
Технология на фурфуролацетоновите смоли и пластмаси 145
Получаване на фурфуролацетонова смола 145
Получаване на пластмаси от фурфуролацетонова смола 145

 

Глава IV. Полиестерни смоли и пластмаси • 149

 

Методи за получаване на полиестерни смоли чрез поликондензация • -150

Методи за получаване на полиестерни смоли чрез полимеризация . -154

Производство на термопластични полиестерни смоли и пластмаси ..... 156
Производство на наситени термопластични полиестерни смоли   156
Поликарбонати 167
Получаване на поликарбонати  158
Свойства на поликарбонатите  159
Преработка на приложение на поликарбонатите 160
Производство на термореактивни полиестерни смоли и пластмаси 162
Производство на наситени термореактивни полиестерни смоли .... 162
Изходни продукти   162
Химизъм на глифталовата полиестерификация -162
Технология на глифталовите смоли .... 164
Производство на ненаситените полиестерни смоли . 164
Изходни продукти 164
Технология на ненаситените полиестерни пластмаси . 168
Полиестеракрилати 171
Получаване и свойства на полиестеракрилатите 171
Стъклопласти от полиестеракрилатите 174

 

Глава V. Епоксидни смоли и пластмаси 177

 

Химия на епоксидните смоли 177
Основни изходни продукти за получаване на дианови епоксидни смоли 186
Технология на епоксидните смоли и пластмаси,.  187
Производство на дианови епоксидни смоли 187
Състав на композицията за лети пластмаси на основата на диановите
епоксидни смоли 188
Получаване на изделия.от епоксидни пластмаси чрез леене 191
Епоксидни пластмаси с влакнест пълнител   192
Полиоксипропиленови смоли и пластмаси  193

 

Глава VI. Полиформалдехидни (полиоксиметилен) , 196

 

Получаване и химически превръщания на полиоксиметиленгликолите • 197
Технология на полиоксиметилена 200
Преработка и приложение на полиоксиметилена 205

 

Глава VII. Полиамидни смоли и пластмаси на тяхна основа 206

 

Поликапролактам . 207
Технология на поликапролактама • • 210
Получаване на полиамиди от диамини и дикарбонови киселини '212
Технология на найлона 215
Получаване на полиамиди при поликондензация на висши аминокарбонови киселини (ш-аминокарбонови киселини) 217
Полиамиди, получени чрез теломеризания . 219
Нееднородни полиамиди 220
Свойства на полиамидните смоли 220
Преработка на полиамидите • . . . ; . 223
Ингредиенти на полиамидните пластмаси 223
Методи за преработка на полиамидите 226
Приложение на полиамидите 231
Полиуретанови смоли ' • • 232
Технология на полиуретановите смоли 233
Приложение на полиуретановите смоли 234
Поликарбамидни смоли. ч". • 235

 

Глава VIII. Органосилоксанови пластмаси (силикони) • • 235

Основни положения в химията на високомолекулните органосилоксанови съединения 236
Технология на силоксановите пластмаси 242
Получаване на органосилани 242
Получаване и свойства на полисилоксановите пластмаси • • • • • 244

 

Глава IX. Ионообменни смоли (йонити, полиелектролити) 245

 

Механизъм на йонния обемен 246
Катионооб.менни смоли (катионити) 247
Получаване на катионити - • . 247
Кинетика на катионния обемен 251
Анионообменни смоли (анионити) .... 252
Получаване на анионити 252
Анионен обмен 254
Кинетика на анионния обмен 255
Приложение на йонообменните смоли .... 256
Методи за приложение на йонообменните смоли 258

Част втора
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННИ СМОЛИ И ПЛАСТМАСИ

 

Глава X. Пластмаси на основата на поливъглееодородите 264

 

Полиетилен 264
Получаване на етилен  264
Полимернзация на етилена 265
Структура и свойства на полиетилена 269
Преработка и приложение на полиетилена .... 272
Полипропилен 284
Полиизобутилен 286
Получаване на изобутнлен 287
Полимернзация на изобутилена 288
Свойства на полиизобутилена -291
Преработка и приложение на полиизобутилен 291
Плистмаси на основата на полимерите на стнрола и неговите производни 292
Полистирол 292
Получаване на стирол 292
Полимернзация на стирол ... 295
Свойства на полистирола 299
Преработка на полистирола   300
Получаване на преспрах и поропласти от полистирол .... 300
Приложение на полистирола 301
Полихлорстирол 302

 

Глава XI. Смоли и пластмаси на основата на халогенопроизводните на етилена 304

 

Поливинилхлорид 304
Методи за получаване на винилхлорид  304
Технология на винилхлорида 312
Получаване на вннилхлорид от дихлоретан в присъствие на натриева основа . . 312
Получаване на винилхлорид от ацетилен и хлороводород 312
Полимернзация на винилхлорида   323
Свойства на поливинилхлорида  332
Преработка на поливинилхлорида 333
Съполимери на винилхлорида   339
Хлориран поливинилхлорид 340
Поливинилиденхлорид 341
Получаване на винилиденх.торид 341
Полимернзация иа винилиденхлорида 344
Свойства на поливинилиденхлорида 45
Съполимери на винилиденхлорида 346
Преработка и употреба на съполимерите на винилиденхлорида 348
Политетрафлуоретилен 349
Политрифлуорхлоретилен 351

 

Глава XII. Пластмаси на основата на поливинилоеия алкохол и неговите производни   352

 

Поливинилацетат 352
Получаване на винилацетат   352
Полимернзация на винилацетата  355
Свойства и приложение на поливинилацетата 359
Поливинилов алкохол 360
Получаване на поливинилалкохол чрез осапунване на поливинилацетат  362
Употреба на поливиниловия алкохол .  362
Поливинилацетали 363
Технология на поливинилацеталите 364
Свойства и употреба на поливинилацеталите 365
Поливинилови етери 365

Глава XIII. Пластмаса на основата на полимерите на акриловите и мета-
криловите производни 368
Полимери на акриловата киселина и нейните производни 
Полимери от акрилнитрил  368
Свойства и получаване на акрилнитрила  368
Свойства и приложение на полиакрилнитрила 372
Съполимери на акрилнитрила с винилхлорида 373
Полимери на акриловата киселина 374
Свойства и получаване на акриловата киселина 374
Получаване и свойства на полиакриловата киселина  374
Полимери на акриловите естери  374
Свойства и получаване на акриловите естери 374
Получаване и свойства на полиакриловите естери 377
Полимери на метакриловата киселина и нейните производни 378
Свойства и получаване на метилметакрилата  378
Получаване на полиметилметакрилата 383
Структура и свойства на полиметилметакрилата 388
Приложение и методи за преработване на полиметилметакрилата 390

 

Глава XIV. Поливинилкетонни смоли и поливинилкарбазол . 391

 

Поливинилкетонни смоли 391
Поливинилкарбазол 393

 

Част трета
ИЗКУСТВЕНИ ПЛАСТМАСИ

 

Глава XV. Белтъчни пластмаси 395

 

Естествени белтъчни пластмаси • 395
Химически изменени белтъчни пластмаси 396
Пластмаси от животински белтъчини 396
Изходни суровини 396
Казеинови пластмаси — галалит 398
Модифицирани казеинови пластмаси • . . . 405
Пластмаси от черен албумин 406

 

Глава XVI. Производство на линолеум и линкруста   409

 

Изходни материали  410
Технология на линолеума . 411
Получаване на линоксин  411
Получаване на линолеумен цимент 412
Смесване на линолеумната маса ..... 414
Нанасяне на масата върху ютеното платно ... 414
Нанасяне на защитен слой 415
Зреене 416
Употреба на отпадъците -417
Заместители на изходните продукти за линолеумната маса  417
Труднозапалим линолеум   418
Видове линолеум 418
Подови настилки от линолеум 420
Поддържане на линолеума 421
Изпитване на линолеума 421
Употреба на линолеума .... 421
Линкруста 422

 

Глава XVII. Пластмаса на базата на производните на целулозата 422

 

Нитроцелулозни пластмаси 422
Нитроцелулоза 422
Изходни материали 423
Химизъм на нитрирането на целулозата 423
Технология на нитроцелулозата 426
Стабилизиране на нитроцелулозата 429
Физични и химични свойства на нитроцелулозата 430
Целулоид 432
Вулканфибър 433
Ацетилцелулоза 434
Изходни продукти за получаване на ацетилцелулоза 435
Предварителна обработка на целулозата • • 438
Методи за ацетилиране • • • • 439
Осапунване на първичната ацетилцелулоза 441
Отделяне на ацетилцелулозата от разтвора • 442
Свойства на ацетилцелулозата 443
Пластмаси от ацетилцелулоза 444
Целулозни етери и пластмаси от тях 446
Получаване на целулозни етери 446
Получаване на алкална целулоза 447
Етерифициране на алкалната целулоза с алкилхлорид 448
Бензилцелулоза 454
Технология на бензилцелулозата 454
Свойства и приложение на бензилцелулозата • 455
Етилцелулоза 457
Технология на етилцелулозата . 457
Свойства и приложение на етилцелулозата 458
Метилцелулоза 459

 

Глава XVIII. Изпитвания на смолите и пластмасите 459

 

Изпитвания на смолите ' • • • 460
Определяне на температурата на размекване на смолите 460
Определяне на температурата на капкопадане • • • • 461
Определяне на проницаемостта на смолите 462
Определяне на скоростта на желатиниране "• • • 463
Физико-химични изпитания на пластмасите 464
Определяне на относителния обем 464
Определяне на относителното тегло . 464
Определяне на съдържанието на летливи вещества 464
Определяне на течливостта на преспраховете 465
Определяне на скоростта на пресоване (задържането) в матрицата • 466
Определяне на степента на втвърдяване • • 466
Определяне на водопоглъщаемостта на пластмасите 466
Определяне на хигроскопичността на пластмасите 467
Определяне на масло- и бензиноустойчивостта 467
Определяне на жароустойчнвостта 467
Определяне на огнеустойчивостта на пластмасите . • • 468
Определяне на топлопроводността на пластмасите 468
Определяне на термоустойчивостта на пластмасите 469
Определяне на термичната деформация на пластмасите ... 472
Определяне на светлиноустойчивостта на пластмасите 472
Определяне на прозрачността на пластмасите 472
Механични изпитания на пластмасите 473
Определяне на твърдостта на пластмасите 473
Определяне на якостта на опън на пластмасите 475
Определяне на якостта на натиск на пластмасите . 477
Определяне на якостта на статичною огъване на пластмасите • • • 478
Определяне на якостта на удар на пластмасите 479
Определяне на якостта на удар и на статично огъване с апарата „Динстат" 481
Определяне на съпротивлението на разслояване на пластмасите .   481
Електрически изпитания на пластмасите 483
Определяне на специфичното обемно електрическо съпротивление . • 483
Определяне на специфичното повърхностно електрическо съпротивление 483
Определяне на специфичното вътрешно електрическо съпротивление 484
Определяне на пробивното напрежение на пластмасите 485
Определяне на дъгоустойчивостта на пластмасите • • 485

 

 

ДЯЛ ВТОРИ
ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИЛМООБРАЗУВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА

 

Въведение 487
История и развитие на филмообразуващите вещества .   487
Съвременни области на приложение на филмообразуващите вещества   489
Класификация на филмообразуващите вещества  490

 

Част първа
БЕЗИРИ

Видове безири 494

 

Глава XIX. Естествени безири . 494

 

Филмообразуватели 494
Рафиниране на маслата 501
Съхнене на маслата ... 505
Стареене на филмите 509
Сикативи 510
Получаване на сикативи ..... . . " 512
Технология на естествените безири 518

 

Глава XX. Лакови безири • • 520

 

Полимернзация, окисляване и уплътняване на маслата 520
Получаване на полимеризирани масла 520
Получаване на окислени масла  . 522
Получаване на уплътнени масла 523

 

Глава XXI. Лакови безири на основата на дехидратирано рициново масло 524

 

Закономерности при дехидрирането на рициновото масло 525
Технология на дехидратирането на рициновото масло н на безирите от него 528

 

Глава XXII. Лакови водноемулсионни безири 530

 

Теория на емулсиите • . 531
Производство на водноемулсионни безири и бои 538
Водноемулсионни безири и бои от типа М/В . 538
Водноемулсионни безизи и бои от типа В/М 539

 

Глава XXIII. Пигментирани филмообразуващи вещества 540

 

Структура на суспензията 540
Влияние на количеството и вида на изходните материали върху качествата на филма 542
Получаване на боите 544
Машини за получаване на боите 546
Рецепти за получаване на пигментирани бои 549
Пигменти и пълнители за пигментираните бои    550
Нанасяне на боите 551

 

Част втора
ЛАКОВЕ

Състав и класификация на лаковете 553

 

Глава XXIV. Лакове на основата на естествени смоли 554

Получаване на лаковете • • • • - 556
Смолни лакове 557
Маслени лакове 557

 

Глава XXV. Лакове на основата на модифицирани фенолформалдехидни смоли 562

 

Изкуствени копали 564
Получаване на маслени лакове на базата на албертолните смоли  566
Алкилфенолни смоли . 567
Получаване на лакове от алкилфенолни смоли  570

 

Глава XXVI. Фурфурилалкохолни лакови смоли 571

 

Глава. XXVII. Филмообразуващи вещества на основата иа аминоформалдехидни смоли . 574

 

Карбамид- и меламинформалдехидни лакове 574
Технология на етерифицирани карбамид- и меламинформалаехидни смоли и лакове 575
Свойства и приложение на лаковете от бутилирани карбамид- и меламин- '
формалдехидни смоли 577
Анилинформалдехидни лакове 580

 

Глава XXVIII. Полиестерни лакове 581

 

Термопластични полиестерни лакови смоли 582
Термопластични полиестерни лакови смоли от двуосновни киселини и двувалентни алкохоли  582
Термопластични полиестерни лакови смоли от смеси на поливалентни алкохоли, многоосновни киселини и едноосновни киселини със средна молекулна функционалност  582
Термореактивни лакови смоли 585
Маслени термореактивни полиестерни смоли и лакове 586
Основни закономерности на процесите, които протичат при получаването на масленоалкидни смоли чрез алкохолиза на растителните масла 587
Технология на масленоалкидните смоли и лакове 591
Свойства и приложение на масленоалкидните лакове 594

 

Глава XXIX. Епоксидни смоли за лакове 596

 

Филмообразуващи вещества от чисти епоксидни смоли 597
Епоксидни смоли, естерифицирани с мастни киселини 597
Естерифицирани с мастни киселини дианови диепоксиди 598
Новолачни полиепоксиди, естерифицирани с мастни киселини   599

 

Глава XXX. Органосилициеви лакове 601

 

Глава XXXI. Лакове на базата на термопластични полимеризационни смоли 602

 

Поливинилхлоридни лакове 602
Перхлорвинилови лакове 603
Кумаронинденови смоли и лакове на тяхна основа  603
Производство на кумаронинденови смоли 604
Свойства и приложение на кумаронинденовите смоли 608
Модифицирани кумаронинденови смоли 609
Филмообразуващи вещества на основата на производните на полиакриловите киселини 609
Лакове от полиакрилати 609
Лакове от полиметакрилати 610
Получаване и свойства на метакриловите естери на по-висши мастни алкохоли . . 610
Полимери на метакриловите естери на по-висшите мастни алкохоли и лакове от тях  610

 

Глава XXXII. Лакове на базата на производните на целулозата 612

 

Нитроцелулозни лакове  612
Технология на нитроцелулозните лакове  625
Видове нитроцелулозни лакове 626
Ацетилцелулозни лакове 629
Лакове на основата на целулозните етери 630
Лакове на основата на етилцелулозата ...... 631
Лакове на основата на бензилцелулозата 632
Глава ХХХШ. Физико-механични изпитвания на филмообразуващите вещества ... 633
Изпитвания за установяване на стандартността на филмообразуващите вещества 633
Определяне на вискозитета на филмообразуващите вещества  634
Определяне на относителното тегло на филмообразуващите вещества 638
Определяне на цвета и прозрачността на филмообразуващите вещества 638
Методи за определяне на бояджийско-техническите свойства на филмообразуващите вещества • 639
Определяне на пригодността на филмообразуващите вещества да се нанасят с четка 640
Определяне на пригодността на филмообразуващите вещества да се нанасят чрез пулверизиране с пистолет 641
Определяне на разливността на филмообразуващите вещества • • - 641
Определяне на скоростта на изсъхване на филмообразуващите вещества 642
Методи за определяне на експлоатационните свойства на покритията от филмообразуващи вещества 643
Физико-механични изпитания • • 644
Определяне иа адхезията на покритията .... 645
Определяне на твърдостта на покритията 645
Определяне на еластичността (гъвкавостта) на покритията ... • 646
Определяне на якостта на удар нн покритията 647 *
Определяне на якостта на опън 647
Определяне на съпротивлението на изтриване . 647
Определяне на блясъка (гланца) на покритията 648
Методи за определяне на устойчивостта спрямо корозионни и атмосферни влияния 648
Определяне на порьозността на покритията 649
Определяне на водопоглъщаемостта на лаковите покрития .... 649
Определяне на паро- и водопроницаемостта на лаковите покрития • 650
Определяне на антикорозионността на лаковите покрития   650
Лабораторно изпитване на атмосфероустойчивостта на лаковите покрития 651
Специални изпитания на покритията от филмообразуващи вещества  654

Определяне на огнезащитните свойства на лаковите покрития 654

Определяне на студоустойчивостта на лаковите покрития 655 

 

ДЯЛ ТРЕТИ
ЛЕПИЛА

 

Въведение 656
Същност на явлението слепване (адхезия) 657
Механична теория на слепването  658
Специфична теория на слепването 658
Основни"полод<ения на съвременната теория на слепването .... 659
Термодинамика на адхезията 659
Природа на адхезионните сили 661
Някои закономерности- при лепенето   663
Класификация на лепилата 666
Състав на лепилата 668

 

Глава XXXIV. Лепила на основата на поликонденациознни смоли .... 669

 

Фенолформалдехидни лепила 669
Спирторазтворими лепила  670
Водноемулсионни лепила 671
Водоразтворими лепила . 671
Пенаколит 673
Фенолформалдехидни листови лепила 674
Карбамидформалдехидни лепила • 675
Пастообразни карбамидформалдехидни лепила 675
Течни карбамидформалдехидни лепила 676
Сухи карбамидформалдехидни лепила   677
Лепила от карбамидформалдехидни кондензационни продукти и частично хидролизирано нишесте 678
Меламинформалдехидни лепила 678
Лепила на базата на алкидни смоли 679
Епоксидни лепила 680
Лепила на базата на полиуретаните • • 681

 

Глава XXXV. Лепила на основата на полимеризационните смоли 683

 

Фурфуролни лепила 683
Карбинолно лепило 684
Поливинилацетатни лепила  685
Поливинилалкохолни лепила  686
Поливинилацетатни лепила 687
Лепила от акрилови смоли 687
Лепила от производни на целулозата 688
Нитроцелулозни лепила 688
Етилцелулозни лепила . ...... 689
Метилцелулозни лепила 689
Каучукови лепила - 689
Термопренови лепила  691
Хлоркаучукови лепила 691
Модифицирани каучукови лепила 691

 

Глава XXXVI. Изпитания на лепилата • 692

 

Определяне на качествата на лепилата • • 692
Определяне концентрацията на лепилата 693
Определяне на вискозитета на лепилата 693
Определяне на скоростта на изсъхване 693
Определяне на киселинността на лепилата 694
Определяне на жизнеспособността на лепилата 694
Механични изпитания на лепилния шев   695
Определяне на слепващото налягане (якост на опън) 696
Определяне на якостта на срязване 697
Определяне на пълзенето 997
Определяне на якостта на удар 967
Определяне на якостта на разслояване (а хезия) 697
Определяне на термоустойчивост, студоустойчивост, маслоустойчивос и корозионна устойчивост 697

 

Използувана литература  700

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Милчо Натов, Марин Михайлов, Владимир Кабаиванов
Издателство
Техника
Етикети
антикварни книги, За студенти от ХТМУ (ВХТИ), химични производства, пластмаси
Град
София
Година
1962
Страници
711
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично отвътре книжно тяло, леко захабен външен вид
Издание
второ разширено издание
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
43
Тегло (гр.)
775
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!