Теория на графите и приложението й в химията (1987 г.)

Продукти
КНИГИ
+
14,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Колектив  (автори)

Д. Бончев  |  Н. Тютюлков  (съставители)

 

Издателство:   Наука и изкуство 
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикет:

теория на графите

химия - общ раздел

приложна математика

 

Твърда корица, среден формат  |  351 стр.  |  481 гр. & 516 гр.

(неизползвана, здрава и чиста отвътре, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр)

 

*

 

Анотация

 

Книгата "Теория на графите и приложението й в химията" е уникална сред издаваната на бъл­гарски език научна литература. За автори са привлечени едни от най-авторитетните специалисти в тази област на науката: проф. д-р О. Е. Полански, директор на института „Макс Планк" в Мюлхайм, ФРГ, главен редактор на списанието за математическа химия „МАТСН", проф. д-р А. Т. Балабан, чл.-кор. на Румънската академия на науките и пионер на химичната теория на гра­фите, проф. д-р Н. Тринайстич и проф. д-р И. Гутман от Югославия, основатели на известната загребска школа, проф. д-р О. Н. Тьомкин (СССР), проф. д-р В. И. Соколов и к.х.н. В. А. Никаноров (АН СССР), д-р А. Л. Гудсън, началник отдел в най-голямата в света химична инфор­мационна агенция „Кемикъл Абстрзктс Сървис", проф. д-р П. Й. Плат от ФРГ, д-р М. Видеман от ГДР и др. Българското участие е със само­стоятелни раздели на проф. д-р Н. Тютюлков и ст.н.с. Л. Петров (БАН) и на проф. д-р Д. Бончев (ВХТИ — Бургас) в съавторство с проф. Тьом­кин. Един забележителен колектив, който предлага на читателя химик най-новото в тази бързо развиваща се област на теоретичната химия.

 

Книгата, трета в световната литература, е адресирана към широк кръг химици и други специалисти, за които приложението на теорията на графите във физикохимията, инже­нерната химия, квантовата химия, химията на полимерите, теорията на реакционната кинетика, приложение­то на компютрите за обработка на хи­мична информация и пр. представля­ва интерес. Усвояването на материа­ла до степен на практическо ползуване се подпомага от голям брой при­мери и илюстрации, а цитираната литература ще позволи по-нататъш­ното задълбочаване на познанията.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
ПРЕДГОВОР 5
 
 
Глава I
ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕОРИЯТА НА ГРАФИТЕ ЗА ХИМИЦИ (Оскар Полански) 7
 
I.1. Какво е граф и какви видове графи има? 7
I.2. Някои понятия от теорията на графите 10
I.3. Свързаност на графи 12
I.4. Разделяне на графи 17
I.5. Планарност на графи 20
I.6. Линейни графи 24
I.7. Операции при графи 26
I.8. Група автоморфизми на графи 28
I.9. Матрично представяне и проблемът за собствените стойности на ненасочените графи 38
I.10. Матрично представяне на диграфи 42
I.11. Разстояния в графи и диграфи 44
I.12. Метрични и топологични пространства на простите графи  48
I.13. Графи в квантовата химия 50
I.14. Отегловени графи (графи с тегла) 51
I.15. Литература 51
 
 
Глава II
ПОЛИНОМИ В ТЕОРИЯТА НА ГРАФИТЕ (Иван Гутман)    .... 53
 
II.1. Защо са нужни полиноми в теорията на графите? 53
II.2. Върху химичните приложения на графичните полиноми ... 54
II.3. Полиноми 55
II.4. Характеристичен полином 56
II.5. Съответствен полином 61
II.6. Други граф-теоретични полиноми 78
II.7. Литература §х
 
Глава III
ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ И МОЛЕКУЛНИТЕ ОРБИТАЛИ (Ненад Тринайстич) 86
 
III.1. Въведение 86
III.2. Елементи на спектралната теория на графите 87
III.3. Същност на теорията на Хюкел 94
III.4. Изоморфизмът между Хюкеловата теория и спектралната теория на графите 97
III.5. Спектър на Хюкелов граф  98
III.6. Брой на несвързващите молекулни орбитали 100
III.7. Обща тс-електронна енергия 104
III.8. Топологична резонансна енергия 109
III.9. Заключителни бележки 116
III.10. Литература 117
 
 
Глава IV
НОМЕНКЛАТУРА НА  ХИМИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ (Алън Л. Гудсън) 121
 
IV.1. Въведение 121
IV.2. Развитие на химичната номенклатура 125
IV.3. Развитие на химичната линейна нотация 128
IV.4. Развитие на теорията на графите 130
IV.5. Приложения на теорията на графите към химичната номенклатура 131
IV.6. Заключителни бележки 150
IV.7. Литература и пояснителни бележки 150
 
 
Глава V
СТРУКТУРНИ ГРАФИ НА ЕДНОМЕРНИ РЕГУЛЯРНИ ПОЛИМЕРИ (Николай Тютюлков) 155
 
V.1. Собствени стойности и собствени вектори на ротаграфи  158
У.2. Собствени стойности на Мьобиусови графи 163
У.З. Собствени стойности и функции на линейни графи   165
V.4. Литература
 
 
Глава VI
КЛАСИФИКАЦИЯ И КОДИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ (Н. О. Тьомкин, Д. Бончев) 166
 
VI.1 Въведение
УТ.2. Основни принципи на класификацията н кодирането на кинетичните графи . 169
VI.3. Класификация и кодиране на неориентирани кинетични графи 171
VI.4. Кодиране на графи с ориентирани ребра и на графи с висящи върхове
VI.5 Някои подходи към класификацията н кодирането на нелинейните механизми
VI.6. Сложност на механизмите и начини за  нейната количествена оценка
VI.7. Приложение на класификацията и кодирането на механизмите в кинетичните изследвания
VI.8. Литература 19?
 
 
Глава VII
ОПЕРАТОРНИ МРЕЖИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕВОЛЮЦИОННИТЕ ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ХИМИЧНИТЕ ОБЕКТИ (В. А. Никаноров и В. И. Соколов) 201
 
VI 1.1. Въведение 202
VI 1.2. Структурна еволюция на химичните множества 204
VI 1.3. Еволюция на механизмите на реакциите 22
VII. 4. Заключение 231
VII. 5. Литература 234
 
 
Глава VIII
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА ГРАФИТЕ В КИНЕТИКАТА НА КАТАЛИТИЧНИ РЕАКЦИИ (Л. А. Петров) 231
 
VIII.1. Съответствие между граф и механизъм на химична реакция . . 2
VIII.2. Приложение на правилото на Мейзън в химичната кинетика 245
VIII.3. Приложение на теорията на графите за извеждане на кинетични уравнения 249
VIII.4. Литература
 
 
Глава IX
ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ И МЕХАНИСТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ. БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ АРОМАТНОСТТА (П. Й. Плат, Е. К. Хас, М. Видеман) 265
 
IX.1. Въведение
IX.2. Концепцията за молекулно-реакционните графи в теорията на на графите
IX.3. Топология на перицикличните реакции
IX.4. Обединения на перициклични реакции
IX.5. Обобщени обединения на реакции
IX.6. Алгебрично-параметрично описание на перициклични реакции — моделът X 275
IX.7. Анализ на стабилността на граф-теоретично описаните системи .
IX.8. Анализ на стабилността на графи с цикличен строеж. ... 299
IX.9. Независимо от времето разпределение на смущенията на собствените стойности ...
IX.10. Обобщение . . ] 302
IX.11. Литература 302
 
 
Глава X
ПРЕБРОЯВАНЕ ИЗОМЕРИТЕ НА ХИМИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ (Александру Т. Балабан) 305
 
X. 1. Въведение 305
Х.2. Структурна (конституционна) и етерична изомерия    .... 306
Х.З. Исторически бележки 308
Х.4. Теорема на Пойя 310
Х.5. Обобщена теорема на Пойя 317
Х.6. Формализъм на двойните съседни класове на Рух 320
Х.7. Теорема на степенните групи на Де Брюн — Харари —- Палмер 322
Х.8. Валентни изомери 323
Х.9. Полихекси . 329
Х.10. Диамантови въглеводороди и засенчени ротамери на алканите 333
Х.11. Диастереомерни анулени 336
Х.12. Изомери и компютърни програми за генерирането им 337
Х.13. Изомерия на реакционните графи 340
Х.14. Заключения 341
Х.15. Литература 343
Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
приложна математика, теория на графите, химия - общ раздел
Съставител
Д. Бончев, Н. Тютюлков
Град
София
Година
1987
Страници
351
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
здрава и чиста отвътре, отчислена от библиотека книга - без заглавната страница, леко захабен външен вид, наличност повече от 1 екземпляр
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
23
Тегло (гр.)
516, 481
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!