Увод в статистическата термодинамика

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Терел Л. Хил   (автор) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия
Преводач: Иван Б. Иванов

 

Твърда корица, среден формат  |  503 стр.  |  523 гр.

(неизползвана книга - отлично книжно тяло, леко захабен вид)

 

*

 

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ

Книгата на Т. Л. Хил "Увод в статистическата термодинамика" заема особено място между многобройните книги по статистическа механика. Докато в останалите книги приложението на статистическата механика към конкретни системи се изчерпва най-често със съвсем прости примери (обикновено идеален газ), книгата на Хил е посветена в по-голямата си част на изложението на съвременните резултати, получени в различните области на молекулната физика и физикохимията.

Изложението на Хил се отличава навсякъде с ясна формулировка на използувания модел, с подробен анализ на направените приближения и с много пълно обсъждане на получените резултати. Понеже книгата е предназначена за учебник, авторът на много места извежда едно и също уравнение по различни начини, за да покаже различни аспекти на изследваното явление и възможностите за приложение на различни подходи. Изводите се провеждат подробно и обикновено се довеждат до числени резултати, които се сравняват с експерименталните данни. Спектърът на разгледаните явления е много широк — от интерпретацията на титрувалните криви до квантовата статистика. На-всякъде; където е възможно, авторът изтъква общността между съвсем разнородни на пръв "поглед явления — например аналогията между затруднената ротация в етана и адсорбцията на повърхността на кристал (глава 9).

Твърде обстойните обяснения са довели обаче до известно утежняване на стила на изложението: някои твърдения се повтарят и потретват; текстът е изпълнен с вметнати изречения и забележки, поставени в скоби; за да се избегне евентуално двусмислие, синоними обикновено не се използуват, което води до многократното повторение на една и съща думащ пр. За един учебник обаче тези "недостатъци" имат и положителен аспект и затова при превода стилът на оригинала беше запазен, доколкото това се оказа възможно.

Използуваните в книгата индекси са обикновено свързани със смисъла на означаваната величина. Понеже замяната на всички индекси с такива, които биха съответствували на българските термини, лесно би могла да доведе до грешки, навсякъде бяха запазени оригиналните индекси, а там, където произходът на индекса не е очевиден за българския читател, в текста е приведена английската дума с българския й превод (например: е = excess = излишък). Много от цитираните книги имат руски превод, който е по-достъпен за нашия читател. Имената на авторите на тези от тях, за които беше известно, че съществуват в руски превод, са набрани с черен шрифт, но означените страници съответствуват на цитираното в текста издание. На някои места авторът цитира учебници по физика или математика, които могат с успех да бъдат заменени с многотомните курсове на Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц ("Теоретическая физика") и на В. И. Смирнов ("Курс вмсшей математики"). След излизането на първото издание на предлаганата книга (1960 г.) се появиха много нови книги и статии по разглежданите въпроси. Някои от тях са добавени в забележки под линия, а в края на книгата е приведен допълнителен списък на няколко курса по статистическа физика, които са по-достъпни у нас.

Достойнствата на книгата на Хил я превърнаха бързо в настолна книга за специалистите по физикохимия и молекулна физика и за студентите по химия и физика от много страни. Бих искал да се надявам, че тя ще намери добър прием и между българските читатели.

От преводача - Иван Б. Иванов

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
Предговор към българското издание 5
 
Предговор към американското издание  7
 
 
Част I
ОСНОВИ НА КВАНТОВАТА СТАТИСТИЧЕСКА МЕХАНИКА
 
 
Глава 1. Ансамбли в статистическата механика и термодинамика .... 13
 
1.1. Увод 13
1.2. Ансамбли и постулати 14
1.3. Каноничен ансамбъл     18
1.4. Каноничен ансамбъл и термодинамика  24
1.5. Голям каноничен ансамбъл   31
1.6. Микроканоничен ансамбъл 37
1.7. Други ансамбли 40
 
 
Глава 2. Някои допълнителни съображения за връзката между ансамблите и термодинамиката .,. 44
 
2.1. Флуктуации  . 44
2.2. Термодинамична еквивалентност на ансамблите  49
2.3. Втори принцип на термодинамиката 52
2.4. Трети термодинамичен принцип   58
 
 
Част II
СИСТЕМИ, СЪСТАВЕНИ ОТ НЕЗАВИСИМИ МОЛЕКУЛИ ИЛИ НЕЗАВИСИМИ ПОДСИСТЕМИ
 
 
Глава 3.  Общи съотношения за независими различими или неразличими молекули или подсистеми   67
 
3.1. Различими независими молекули или подсистеми 68
3.2. Неразличими независими молекули 70
3.3. Разпределение на енергията между независими молекули 72
3.4. .Ансамбли" от малки независими .системи" 78
 
 
Глава 4.   Идеален едноатомен газ 82
 
4.1. Енергетични нива и канонична сума на състоянията , . . 82
4.2. Термодинамични функции 85
4.3. Голям ансамбъл и други ансамбли 88
4.4. Вътрешни степени на свобода 89
 
 
Глава 5. Едноатомни кристали                             . , 98
 
5.1. Модел на Айнщан за едноатомния кристал 93
5.2. Обща теория на молекулните трептения в едноатомния кристал . 100
5.3. Приближение на Дебай 104
5.4. Точна теория на разпределението на честотите 111
 
 
Глава 6. Класическа статистическа механика 117
 
6.1. Уводни примери 117
6.2. По-общи системи  120
6.3. Фазово пространство и ансамбли в класическата статистиката . . . 124
6.4. Максвел -болцманово разпределение на скоростите 125
 
 
Глава 7. Увод в решетъчната статистика 129
 
7.1. Идеален решетъчен газ (адсорбционна теория на Лангмюир) . . . 129
7.2. Голяма сума на състоянията за един независим център или подсистема 135
7.3. Системи, съставени от независими неразличими подсистеми  141
7.4. Еластичност на (и адсорбция върху) линейна полимерна верига   145
 
 
Глава 8. Идеален двуатомен газ 152
 
8.1. Независимост на степените на свобода 152
8.2. Вибрация 156
8.3. Ротация 158.
8.4. Термодинамични функции 161
 
 
Глава 9. Идеален многоатомен газ 165
 
9.1. Повърхност на потенциалната енергия  165
9.2. Вибрация 167
9.3. Ротация . 168
9.4. Термодинамични функции 170
9.5. Затруднена вътрешна ротация в етана 174
9.6. Затруднена транслация по повърхността 175
 
 
Глава 10. Химично равновесие в идеалните газови смеси 180
 
10.1. Общи съотношения 180
10.2. Статистически извод за един частен случай 183
10.3. Флуктуации при едно просто химично равновесие  184
10.4. Примери за химични равновесия  185
 
 
Глава 11. Скорост на химичните реакции в идеалните газови смеси  192
 
11.1. Повърхности на потенциалната енергия 192
11.2. Теория на абсолютните скорости 197
11.3. Едно нехимично приложение на теорията на Ейринг 201
 
 
Глава 12. Идеален газ в електрично поле  204
 
12.1. Термодинамични основи 204
12.2. Статистикомеханнчни основи 207
12.3. Разреден газ в електрично поле   208
12.4. Решетка от невзаимодейстнуващи магнитни диполи 212
 
 
Глава 13. Конфигурация на полимерните молекули и еластичност на каучука 216
 
13.1. Свободно свързана верига 217
13.2. Гаусово разпределение на вероятностите   за свободни полимерни молекули : 225
13.3. Еластичност на каучука 223
 
 
Ч аст III
СИСТЕМИ ОТ КЗАИМОДЕЙСТВУВАЩИ МОЛЕКУЛИ
 
 
Глава 14. Решетъчна статистика 235
 
14.1. Едномерен решетъчен газ (адсорбция) 235
14.2. Еластичност на линейна полимерна верига . 241
14.3. Двумерна квадратна решетка 242
14.4. Приближение на Браг -Уйлямс 246
14.5. Квазихимично приближение , 252
14.6. Фазови преходи от първи род  . 255
 
 
Глава 15. Неидеални газове 261
 
15.1. Вириално развитие на едиокомпонентен газ. 261
15.2. Едиокомпонентен класически едкоатомен газ. 266
15.3. Двукомпонентен неидеален газ   273
15.4. Неидеален газ в близост до повърхност 277
15.5. Неидеален газ в електрично поле 280
 
 
Глава 16. Приближени клетъчни и дупчести теории на течното състояние 285
 
16.1. Уравнение на състоянието на ван дер Ваалс 286
16.2. Клетъчни теории на течностите 289
16.3. Дупчести теории на течностите  295
16.4. Закон за съответните състояния 296
 
 
Глава 17. Разпределителни функции при класическите едноатомни флуиди . 300
 
17.1. Радиална разпределителна функция 300
17.2. Връзка на термодинамичните функции с$(г) 301
17.3. Интегрално уравнение за #(/",5) 307
17.4. Формална теория на разпределителните функции 311
17.5. Повърхностно напрежение 313
 
 
Глава 18. Разредени разтвори на електролити и разредени плазми . . . 321
 
18.1. Теория на Дебай -Хкжел 321
18.2. Теория на разтворите по Къркууд 331
18.3. Разтвори на електролити . . 333
 
 
Глава 19. Разредени течни разтвори 340
 
19.1. Теория на Макмилън — Майер за разтворите . . 341
19.2. Приложения на теорията на Макмилън — Майер 351
19.3. Теория на разтворите при постоянно налягане 364
 
 
Глава 20. Теория на концентрираните разтвори 373
 
20.1. Решетъчна теория на разтворите 373
20.2. Клетъчни теории на бинарните разтвори 384
20.3. Теория на съответните състояния в приближението на хаотичното разпределение 389
20.4. Теория на конформалните разтвори 390
 
 
Глава 21. Разтвори на макромолекули и полиелектролити и  гели . . 399
 
21.1. Теория на Уол за еластичността на каучука 399
21.2. Теория ня Флори — Хагинс за разтворите на макромолекули. . 403
21.3. Набъбване па макромолекулни гели 411
21.4. Набъбване на полиелектролитни гели   415
21.5. Разтвори от изолирани полимерни или полиелектролитни молекули 420
21.6. Втори вириален коефициент за разтворите на макромолекули и на полиелектролити 423
 
 
Част IV
КВАНТОВА СТАТИСТИКА
 
 
Глава 22. Квантова статистика 433
 
22.1. Увод в статистиките на Ферми—Дирак и Бозе — Айнщайн. 433
22.2. Идеален газ на Ферми —Дирак; електрони в металите 443
22.3. Идеален газ на Бозе — Айнщайн ; хелий . . 447
22.4. Излъчване на абсолютно черно тяло (фотонен газ) 454
22.5. Квантова статистика при наличието на взаимодействие между частиците 458
22.6. Множителите Нп и N1 в класическата статистиката 463
22.7. Теории на квантовите течности в приближението на свободния обем 466
22.8. Газ от симетрични двуатомни молекули при ниски температури . 468
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I. По-важни константи 479
Приложение II.   Метод на максималния член 480
Приложение III. Метод на неопределените множители 483
Приложение IV. Потенциал на Ленард — Джонс 486
Приложение V. Един частен случай на приложение на  метода   на нормалните координати 488
Приложение VI. Разпределение на честотите на трептене в един твърд континуум 491
Приложение VII. Обобщени координати 497
 
Допълнителна литература към българското издание 499
Характеристики
В наличност:
Да
Оригинално заглавие
An Introduction to Statistical  Thermodynamics
Език
български
Автор
Терел Л. Хил
Издателство
Наука и изкуство
Преводач
Иван Б. Иванов
Град
София
Година
1972
Страници
503
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отлично книжно тяло, леко захабен вид
Националност
американска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
225
Дебелина (мм)
28
Тегло (гр.)
523
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!