Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Увод във физиката на твърдото тяло. В две части. Част 1 (1977)

  • Издателство: Наука и изкуство

Увод във физиката на твърдото тяло. В две части. Част 1 (1977)

  • Издателство: Наука и изкуство

Учебник за студентите по физика (профил физика на твърдото тяло) от Софийския университет, но като допълнително учебно помагало може да се ползва и от студенти от ВТУЗ.

 

Милко Борисов  |  Красимира Маринова  (автори) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Физика и астрономия
Етикети:

За студенти по физика

физика на твърдото тяло

 

Твърда корица, среден формат  |  320 стр.  |  373 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид)

 

*

 

Анотация

 

Настоящата книга, която представлява Първа част на уводен курс във фи­зиката на твърдото тяло, е учебник за студентите по физика (профила фи­зика на твърдото тяло) от Софийския университет. В книгата са отразени след­ните въпроси: статика на кристалната решетка, изучаваща структурата на кри­сталната решетка, нейната вътрешна симетрия, и кристалофизика, която, използу-вайки феноменологичния подход, обяснява много макроскопични свойства на твърдите тела — механични, термодинамични, електрични, магнитни, оптични.

 

Книгата може да бъде препоръчана като допълнително учебно помагало и за студентите от ВТУЗ. Тя ще бъде полезна и за младите специалисти и препо­даватели по физика, а също така и за научните работници от граничещите с фи­зиката области на науката, желаещи да се запознаят с основните представи и методи на физиката на твърдото тяло.

 

**

 

Съдържание
 
ПРЕДГОВОР
 
УВОД
 
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИЗИКАТА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО
 
 
I. СТАТИКА НА КРИСТАЛНАТА РЕШЕТКА
 
 
Първа глава
КВАНТОВА ХИМИЯ
 
§ 1  Състояния на електрона в атома на водорода 13
§ 2. Електронна структура на многоелектронните атоми 18
§ 3. Общи характеристики на атомите, определящи вида на връзката между тях 22
§ 4. Йонна връзка в молекулите и кристалите 26
§ 5, Ковалентна връзка и обменни сили 34
§ 6, Други видове връзки и сили между частиците в кристалите и молекулите 48
Литература
 
 
Втора глава
КРИСТАЛОГРАФИЯ
 
§ 7 Кристална решетка , 56
§ 8. Геометрия  на пространствената решетка 61
§ 9. Обратна пространствена решетка . 66
§ 10. Операции и елементи на симетрия при кристалите 73
§ 11. Съчетаване на елементите на симетрия при кристалите 81
§ 12 Точкови групи на симетрия (класове на симетрия) при кристалите 86
§ 13. Симетрия на кристалните решетки (пространствени групи на симетрия) 99
Литература
 
 
Трета глава
КРИСТАЛОХИМИЯ (СТРУКТУРА НА ИДЕАЛНИТЕ КРИСТАЛИ)
 
§ 14. Кристални решетки опаковки от еднакви сфери ........ 111
§ 15, Кристални структури при химичните елементи ......... 117
§ 16, Кристални структури при химичните съединения 121
Литература
 
 
Четвърта глава
СТРУКТУРА НА РЕАЛНИТЕ КРИСТАЛИ
 
§ 17, Точкови дефекти в кристалните решетки на реалните кристали . 127
§18. Дислокации в кристалните решетки на реалните кристали. . . 134
Литература
 
 
Петаглава
ДИФРАКЦИЯ НА ВЪЛНИ ОТ КРИСТАЛНА РЕШЕТКА
 
§ 19. Уравнения на Лауе . . . . 145
§ 20. Фактори, които определят интензивността на   максимумите при дифракция на рентгенови лъчи от кристалните решетки ...... 153
§ 21. Експериментални методи на рентгеновия структурен анализ   . 158
Литература
 
 
II. КРИСТАЛОФИЗИКА
 
 
Шеста глава
ЕЛАСТИЧНИ СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ
 
§ 22. Механично напрежение 155
§ 23. Деформация   173
§ 24. Еластични модули 177
Литература
 
 
Седма глава
СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ, ОПИСВАНИ СЪС СИМЕТРИЧНИ ТЕНЗОРИ ОТ ВТОРИ РАНГ
 
§ 25. Общи особености на физичните свойства на кристалите, описвани със симетрични тензори от втори ранг 154
§ 26. Симетрия на свойствата на кристалите 189
§ 27. Примери за равновесни свойства на кристали,  описвани със симетрични тензори от втори ранг 191
§ 28. Примери за неравновесни свойства на кристали, описвани със симетрични тензори от втори ранг 197
Литература
 
 
Осма глава
ДИЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ
 
§ 29. Поляризуемост на отделните частици 202
§ 30. Връзка между поляризуемостта на отделните частици и макроскопическите свойства на диелектрика 212
§ 31. Пироелектричество 219
§ 32. Сегнетоелектрици и антисегнетоелектрици 223
§ 33. Пиезоелектричество и електрострикция  237
§ 34. Връзки между еластичните, термичните и електричните явления в кристалите 248
Литература
 
 
Девета глава
КРИСТАЛООПТИКА
 
§ 35. Двойно пречупване на  светлината в кристали 257
§ 36. Електрооптичен и пиезооптичен ефект 263
§ 37. Въртене на равнината на поляризация в кристали 267
Литература
 
 
Десета глава
МАГНИТНИ СВОЙСТВА НА КРИСТАЛИТЕ
 
§ 38. Магнитни моменти на атомите и йоните . 272
§ 39. Диамагнетизъм 277
§ 40. Парамагнетизъм     281
§ 41. Феромагнетизъм .  287
§ 42. Антиферомагнетизъм и феримагнетизъм , 297
§ 43. Магнитни резонансни явления ] 308
Литература
 
***
 

Предговор

 

Настоящият учебник е написан по новата учебна програма на общия курс по физика на твърдото тяло за студентите от този профил. Подобен курс се чете на студентите от специализацията физика на твърдото тяло и специалността физика на полупровод­ниците при Физическия факултет на Софийския университет от учебната 1960—1961 г. Той може да служи и за самообразование на, физици и инженери, които се нуждаят от обща подготовка по физика на твърдото тяло.

 

В тази книга са разгледани въпроси от първите два основни раздела иа курса: I. Статика на кристалната решетка и II. Крис-талофизика, които се четат в течение на един семестър по чети­ри часа седмично. Втората част на учебника ще обхваща разде­лите: III. Динамика на кристалната решетка и IV. Електронна структура и електронни процеси в кристалите.

 

Обемът и съотношението на отделните въпроси в курса са опре­делени освен от предвидения за тях хорариум и от собствената ни преценка за тяхното фундаментално и приложно значение.

 

Курсът има за задача да даде обща култура, необходима за всеки тесен специалист, по основните раздели от огромната област на физиката на твърдото тяло. По-нататъшна специализация по някои от разделите на физиката на твърдото тяло студентите получават чрез по-специалните курсове.

 

Наред с използуването на опростени модели, на базата на които най-добре може да се разбере физическата същност на яв­ленията, курсът преследва и целта да разкрие сложността на фи­зичните явления и свойствата на кристалите, тяхното богатство и многообразие и сложните взаимни връзки помежду им.

 

Към курса е посочена основна литература главно с цел да се използува за по-добро усвояване и задълбочаване на общата кул­тура в областта на физиката на твърдото тяло. Тя не е подбира­на е оглед на по-нататъшната тясна специализация на читателя.

 

София, март 1976 г.                                                                        

От авторите

 
Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Милко Борисов, Красимира Маринова
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
За студенти по физика, физика на твърдото тяло
Град
София
Година
1977
Страници
320
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид
Националност
българска
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
18
Тегло (гр.)
373
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!