Външни и вътрешни неносещи стени за жилищни и обществени сгради

Продукти
КНИГИ
+
6,95 лв.
 • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация или с Бърза поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Колектив  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикети:

строително инженерство

 

Мека корица, голям формат  |  191 стр.  |  289 гр.

(неизползвана книга - отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично отвътре книжно тяло, позахабена корица)

 

*

 

Авторски колектив

арх. Петър Б. Софиянски, инж. Димитър П. Коларов, инж. Илия И. Митов, инж. Димитър И. Вачев, инж. Росен X. Малчев, инж. Пенчо С. Пенчев, инж. Лидия Й. Харизанова

**

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод


Първа част. Външни неносещи стени

1. Общи положения 5
1.1. Функции на неносещите фасадни стени 6
1.2. Класификация на фасадните стени 6

2. Основни изисквания по отношение на фасадните неносещи стени 10
2.1. Въздухо- и водонепроницаемост на фасадните неносещи стени 10
2.2. Топлотехнически изисквания 14
2.3. Пароизолация 15
2.4. Звукоизолация на фасадните стени 17
2.5. Противопожарни изисквания 18
2.6. Конструктивни изисквания 19
2.7. Температурни деформации 20
2.8. Защита от слънчева радиация 20
2.9. Корозия 22
2.10. Грижи при експлоатацията 23

3. Материали за външни неносещи стени 23
3.1. Материали за изливни фасадни стени 23
3.2. Материали за многослойни стенни конструкции 25
3.2.1. Материали за спомагателни конструктивни системи и за вторични скелети. 25
3.2.2. Облицовъчни слоеве и обшивки 26
3.2.3. Материали за създаване на противоветрова и пароизолационна преграда. . 29
3.2.4. Топлоизолационни материали 29
3.2.5. Херметизиращи материали 31

4. Проектиране на неносещи фасадни стени 32
4.1. Конструиране на безскелетни фасадни стени 32
4.1.1. Фасадни панели от леки бетони 32
4.1.2. Трислойни фасадни панели от бетон със среден топлоизолационен слой ... 34
4.1.3. Фасадни панели от кухи керамични тела 38
4.1.4. Фасадни панели от клетъчен бетон 42
4.2. Конструкция и характерни детайли на леките неносещи фасадни стени .... 44
4.2.1. Скелетни стени 44
4.2.2. Прозорци 55
4.2.3. Съединения на елементите и изисквания към тях 55
4.2.4. Леки безскелетни стени 63

5. Приложение на неносещите фасадни стени в жилищните и в обществените сгради 66
5.1. Възможности за унифициране на параметри, елементи и детайли 67
5.1.1. Модулна координация на елементите в сградите 67
5.1.2. Унификация на някои основни параметри на сградите 68
5.1.3. Възможности за унифициране на съединенията на стенните елементи с носещата конструкция 69
5.1.4. Унификация на техническите параметри на фасадните стени 70
5.2. Проектиране на неносещи фасадни стени при сгради с напречни носещи стени по проектната документация ЕНФС'75 71
5.3. Проектиране на неносещи фасадни стени при сгради, изпълнявани по метода "пакетно повдигани плочи", по проектната документация ЕНФС 75 .... 74
5.4. Проектиране на съединенията и на фугите между неносещите външни стенни елементи и панели 79
5.5. Проектиране на неносещи фасадни стени по проектната документация ПСФС-ЕС'74 87


Втора част. Вътрешни неносещи стени

1. Общи положения. Класификация на вътрешните стени 89

2. Основни изисквания по отношение на вътрешните неносещи стени 91
2.1. Звукоизолация. Методи за изпитване 91
2.2. Граница на огнеустойчивост 93
2.3. Статични и динамични натоварвания. Якостни и деформационн и изисквания. Методика на изпитване 94
2.3.1. Статични и динамични натоварвания върху стените 94
2.3.2. Якостни и деформационни изисквания 95
2.3.3. Методи за изпитване 96
2.4. Други изисквания 99

3. Материали за вътрешни неносещи стени 100
3.1. Материали за стени от клетъчен бетон 100
3.1.1. Материали за елементи от клетъчен бетон 100
3.1 2. Лепила за елементи от клетъчен бетон 101
3.2. Материали и състави на разтвори за гипсови елементи и плочи 102
3.2.1. Материали и състави за елементи и плочи 102
3.2.2, Лепила за гипсови елементи и плочи 105
3.3. Материали за слоести елементи 106
3.3.1. Материали за обшивки на неносещи вътрешни стенни елементи 106
3.3.2. Материали за среден слой на неносещи вътрешни стенни елементи 107
3.3.3. Лепилни състави, използувани при производството на неносещи вътрешни стенни елементи 109

4. Ивични елементи от клетъчен бетон 112
4.1. Технология на производството на елементите от клетъчен бетон 112
4.2. Физико-механични качества на клетъчните бетони 113
4.3. Видове елементи от клетъчен бетон и тяхното приложение в строителството 113
4.4. Транспортиране и съхраняване на елементите 114
4.5. Монтаж на елементите 114

5. Вътрешни неносещи стени от гипсови плочи 116
5.1. Видове плочи и място на използуването им в сградите 117
5.2. Физико-механични изследвания 119
5.3. Звукоизолационни изследвания 121
5.4. Строително-конструктивни детайли 121
5.5. Производство на плочите 126
5.6. Транспортиране и съхраняване на плочите 129
5.7. Монтаж на плочите 129
5.8. Инсталации 132

6. Вътрешни неносещи стени от ивични гипсови елементи 135
6.1. Видове елементи и място на използуването им в сградите 136
6.2. Физико-механични изследвания 137
6.3. Звукоизолационни изследвания 138
6.4. Строително-конструктивни детайли 138
6.5. Производство на ивични гипсови елементи 140
6.6. Транспортиране и съхраняване на елементите 144
6.7. Монтиране на ивични гипсови елементи 145
6.8. Инсталации 146

7. Слоести неносещи вътрешни стени 147
7.1. Трислойни елементи за неносещи вътрешни стени 147
7.1.1. Техническа характеристика и място на приложение 147
7.1.2. Някои резултати от изследванията на трислойни елементи за неносещи вътрешни стени 148
7.1.3. Видове неносещи вътрешни стенни елементи със слоеста структура 153
7.1.4. Производство на трислойни елементи за неносещи вътрешни стени 159
7.1.5. Транспортиране и монтаж на слоестите елементи 166
7.1.6. Инсталационни работи при стени, изпълнени от слоести елементи 168
7.2. Многослойни елементи за неносещи вътрешни стени 170
7.3. Неносещи вътрешни стени, изпълнявани послойно на местостроежа 171
7.4. Стенни конструкции от профилно стъкло 173

8. Довършителни работи при вътрешните неносещи стени 174

9. Проектиране на неносещи вътрешни стени 178

10. Приложение на неносещи вътрешни стени 180
10.1. Приложение на ивичните елементи от клетъчен бетон 180
10.2. Приложение на гипсовите плочи 181
10.3. Приложение на ивичните гипсови елементи 182
10.4. Приложение на слоестите ивични елементи 185

Използувани литература 187

 

***

 

УВОД

 

Големият обем на строителството в нашата страна и бързите темпове на неговото нарастване изискват да се преминава към разработване и при­лагане на нови методи на строителство, да се използуват нови, прогресивни и икономични конструктивни решения за всички елементи на сградата.

 

Доскоро вниманието и усилията бяха насочени към индустриализира­не и механизиране изпълнението на основната носеща конструкция на сградата. Внедриха се прогресивни конструктивни системи и методи на строителство — панелна безскелетна система, пакетно-повдигани плочи, скелетно-панелна безгредова конструктивна система, широкоплошен коф­раж. Но докато при панелните сгради всички елементи се произвеждат в домостроителни комбинати и се монтират на определената строително-монтажна площадка, при останалите методи на строителство неносещите стенни конструкции се изпълняват предимно по монолитен начин от тухле­на зидария. Така получените в началото предимства от изграждането на носещата конструкция по индустриализиран или механизиран начин се загубват при извършването на останалите строителни работи. Да се про­дължава изпълнението на стенните конструкции по традиционните начини е недопустимо, тъй като то не отговаря на съвременните технико-икономи-чески условия на строителното производство.

 

От друга страна, строителната промишленост у нас осигурява вече редица строителни материали, които са предпоставка за преминаване към конструиране и изпълнение на съвременни сглобяеми стенни конструкции. С тяхното внедряване се отстраняват редица недостатъци, които съпътст-вуват традиционното изпълнение на стените.

 

При внедрените у нас индустриализирани и механизирани методи на строителство голяма част от стените са неносещи. По този начин е осъще­ствен един важен принцип в съвременното сградостроителство — разделя­не на носещите конструкции на сградата от ограждащите конструкции — външните и вътрешните ненссещи стени. А това вече е предпоставка за осъществяването на една от най-важните особености на съвременното стро­ителство — пълноценното използуване на физическите свойства на раз­личните материали, които изпълняват съответни функции в зависимост от мястото на приложението им: носещи, топло-, хидро- или звукоизолацион-ви и др.

 

Неносещите фасадни 'стени намират все по-голямо приложение при строителството на сгради, различни по предназначение и етажност, както в чужбина, така и у нас. Предпоставките за това са няколко:

 • Технико-икономическите условия се изменят в такава насока, че традиционната стена е неприемлива в съвременното сградостроителство.
 • Съществуващите строителни материали позволяват да бъдат раз­работени най-разнообразни стенни конструкции, които да отговарят опти­мално на поставените изисквания от архитектурно, експлоатационно и технико-икономическо естество. Стенните елементи могат да бъдат кон­струирани така, че да имат твърде малко тегло, което е особено важно при строителството на високи сгради.
 • Прилагането на ефективни топлоизолационни материали позволява да се намали дебелината на стената, чрез което при определени размери на сградата се получава допълнителна полезна площ.

 

 С използуването на неносещи фасадни стени се осигурява ясна ста­тическа работа на конструкцията на сградата, където всички натоварвания се поемат от напречните носещи стени или от скелета.

 • Съставните части на стената се изработват в заводи, поради което производството не се влияе от атмосферните условия. Транспортирането и монтажът на стенните елементи се извършват без особени затруднения и в скъсени срокове.
 • Използуването на нови материали и конструктивни решения на фасадната стена предлага възможности за решаване по нови, съвременни начини на архитектурния образ на сградите.

 

С използуването на сглобяеми стенни елементи за вътрешни стени се получават редица предимства:

 • Възможност за избор на подходящи по конструкция и материал стенни елементи в зависимост от експлоатационните изисквания по отно­шение на съответните помещения или сгради — звукоизолация, влаж-ностен режим и др.
 • Изгражданата стена от готови елементи съответствува по структура и завършен вид на останалата част — носещата конструкция, която се изпълнява по механизирани методи на строителство.
 • Поради намалената дебелина на сглобяемите вътрешни стени се получава допълнителна полезна площ при еднаква застроена площ на сградата.
 • Стенните елементи се произвеждат в заводски условия по съвремен­ни, високопроизводителни технологии.
 • Транспортирането и монтажът на елементите се извършват с налич­ните средства, а довършителните работи са минимални. Мокрите процеси на мястото на монтажа са сведени до минимум.
 • С внедряването на сглобяеми елементи за неносещи вътрешни стени отпада необходимостта от изпълнение на мазилки по стенните повърхности.
 • С цялостното въвеждане на сглобяеми елементи се постига съще­ствено намаляване на трудовите разходи и скъсяване на строителните срокове.
 • С изпълнението на неносещи вътрешни стени се осъществява проект­на гъвкавост на архитектурно-планировъчните решения.

 

Както се вижда, неносещите сглобяеми външни и вътрешни стени пред­ставляват нови, нетрадиционни стенни конструкции, за правилното проек­тиране и изпълнение на които се налага да се познават задълбочено ре­дица специфични въпроси от строително-физическо, конструктивно, произ­водствено и технико-икономическо естество. Специално при решаването на въпросите за външните стени с особена сила се налагат и архитектурно-художествените проблеми, тъй като с фасадната стена се определя отно­шението на сградата към околното пространство.

 

Предстоящото широко внедряване на неносещи външни и вътрешни стени налага да се изясняват по-пълно някои проблеми, за да се избягнат евентуални грешки в бъдещата работа. С този труд авторите са си поста­вили за цел да подпомогнат изясняването на тези проблеми.

 

Ако предлаганата книга допринесе за повишаване квалификацията на тези, които се занимават с проектирането, производството и монтажа на неносещи външни и вътрешни стени, и помогне да се избягнат някои грешки при внедряването им, авторите ще смятат, че са изпълнили зада­чата си.

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
Техника
Етикети
строително инженерство
Град
София
Година
1980
Страници
191
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, без заглавна страница, отлично отвътре книжно тяло, позахабена корица
Националност
българска
Издание
първо
Корица
мека
Формат
голям
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
235
Дебелина (мм)
10
Тегло (гр.)
289
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

 • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
 • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт *- 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
 • До 120 лв. - доставка до адрес с Еконт * - 6 лв., над 120 лв. - безплатна доставка

* стандартна цена за м. ноември, 2022 г.:

до офис (до 1 кг) - 6,00 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден /0,44 лв. голям), общо 6,50 лв

до адрес (до 1 кг) : 7,56 лв + 0,18 лв SMS + 0.22 лв малък плик + 0,10 лв. джоб (0,30 лв среден/0,44 лв. голям), общо 8,06 лв

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!