Всички Категории
PRODUCTS
КНИГИ
BACK
КНИГИ

Въведение в химичната и металургичната технология и екология

  • Издателство: Техника

Въведение в химичната и металургичната технология и екология

  • Издателство: Техника

Учебникът обхваща основни въпроси по опазване на околната среда, общи понятия и принципи при разработване на химико-технологичните процеси и описание на основните химични и металургични производства. Предназначен е за студентите от химичните специалности на ВХТИ— Бургас. Може да се ползува от студенти и на други ВУЗ, както и от учащи се и преподаватели в някои средни училища.

 

Аристотел Димов  |  Пенка Тороманова-Петрова  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Етикети:

екология

За студенти от ХТМУ (ВХТИ)

 

Твърда корица, среден формат  |  363 стр.  |  457 гр.

(здрава и използвана книга - отбелязани въпроси от изпитен конспект с кръгчета с химикал - виж последните две изображения)

 

*

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
ЧАСТ ПЪРВА
ХИМИЧНИ И МЕТАЛУРГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
 
Глава 1. Общи понятия и принципи при разработване  на химикотехнологичните процеси
 
1.1. Химична технология — същност и класификация ...... 7
 
1.2. Химикотехиологичен процес и технологични потоци  .... 9
 
1.3. Периодични и непрекъснати химикотехнологични  процеси . . 12
 
1.4. Съоръжения за химичните производства 15
 
1.5. Структура на химичните  производства.   Видове  схеми  в химичната   технология 17
 
1.6. Технологични критерии за оценка на химикотехнологичните процеси. Технологични изчисления 21
1.6.1. Компонентен състав на технологичните потоци 22
1.6.2. Основни показатели за ефективността на химикотехнологичните процеси .24
1.6.3. Материален баланс на химикотехнологичните процеси ... 26
1.6.4. Енергетичен баланс на химикотехнологичните процеси   . . 29
 
 
Глава 2. Преработване на горивата
 
2.1. Класификация и значение 32
 
2.2. Състав и свойства на горивата  34
 
2-3. Преработване на твърдите горива 37
2.3.1. Коксуване 37
2.3.2. Други методи за преработване на въглищата 43
 
2.4. Преработване на течните  горива 43
2.4.1. Състав и свойства на нефта и нефтопродуктите 43
2.4.2. Подготовка на нефта за преработване 45
2.4.3. Основни методи и апарати за преработване на нефта ... 45
2.4.4. Физични  методи за  преработване на нефта 48
2.4.5. Химични методи   за преработване   на нефта 49
2 4.6. Пречистване   на   нефтопродуктите 57
2.4.7. Продукти от преработваяето на нефта 58
 
2.5. Газообразни горива 60
 
 
Глава 3. Основен органичен синтез
 
3.1. Въведение 60
 
3.2. Синтези на основата на въглероден окис и водород ... 62
 
3.3. Синтези на основата яа наситени въглеводороди .... 66
 
3 4. Синтези на основата на ненаситеяите въглеводороди ... 68
 
3.5. Синтези на основата на ацетилена 76
 
 
Глава 4. Високомолекулни съединения
 
4.1. Общи сведения 80
 
4.2. Класификация на високомолекулните съединения  .... 82
 
4.3. Получаване на ВМС 83
 
4.4 Свойства на ВМС 92
 
4.5. Производство на пластмаси 95
4.5.1. Пластмаси на основата на полимери,   получени чрез верижна полимеризация 96
4 1.2. Пластмаси на основата на полимер», получени чрез поликондензацня и степенна полимеризация 99
 
4.6  Производство яа каучук и технически изделия 103
4.6.1 Суровини и материали за производство на технически каучукови изделия 104
4 6. 2. Синтетични каучуци 165
4 б 3   Производство ва каучукови изделия 109
 
4.7. Химични влакна 111
4.7.1. Производство на химични  влакна 111
4.7.2. Производство ва вискозни влакна  112
4.7.3. Полиамидни влакна 113
4.7.4. Полиестерни  влакна 113
4.7.5. Полиакрилнитрилни  влакна 113
 
 
Глава 5. Технология на водата. Предварителна обработка на водата за промишлени и енергийни нужди
 
5.1. Същност и значение на предварителната обработка на водата 114
 
5.2  Основни технологични показатели на водата 116
5.2.1. Съдържание на механични примеси 116
5.2.2. Съдържание на соли 117
5.2.3. Твърдост на водата 118
5.2.4, Алкалност 118
5.2 5. Киселинност 119
5 2.6. рН на водата 119
5.2.7. Съдържание ма ерганични вещества 119
5.2. 8. Съдържание на разтворен кислород 120
5.2.9 Бактериологични и биологични  показатели 120
5.2.10 Хлоропоглъшаемост 120
 
5.3  Предварителна обработка  на водата 120
5.3.1. Отстраняване на механични примеси 121
5.3.2. Отстраняване на колоидните примеси 123
5.3 3. Отстраняване на разтворените газове .... 124
5.3.4. Утаечни методи за отстраняване на йонно разтворени примеси 125
5.3.5. Йонообменни методи за отстраняваме на йонно разтворените примеси 127
 
5.4. Йонообменно омекотяване на водата 129
 
 
Глава 6. Основен неорганичен синтез
 
6.1. Производство на сярна киселина 134
 
6.2. Синтез на   амоняк 144
 
6.3. Производство на азотна киселина 150
6.3.1. Обши сведения 150
6.3.2. Контактно окисление на амоняка 151
6.3 3. Преработване на нитрозните  газове  до разредена азотна киселина 154
6.3.4. Производство на разредена  азотна киселина 157
6.3.5. Производство на азотна киселина  при повишено налягане  158
6.3.6. Получаване на концентрирана азотна киселина 158
 
6.4. Производство на натриева основа 160
 
6.5. Производство на калцинирана сода 165
 
6.6 Производство на минерални соли и торове 170
6 6.1. Приложение на минерални соли 170
6 6.2 Суровини за получаване на минерални соли 171
6.6.3 Минерални торове 171
6.6.4. Производство на фосфорни торове  172
6.6.5а Азотни торове 174
 
 
Глава 7. Силикатни производства
 
7.1. Основни суровини и процеси в силикатната промишленост 177
 
7.2. Производство на минерални свързващи вещества   179
 
7.3. Производство на стъкло 186
7.3.1. Суровини за производство на стъкло 186
7 3.2. Технологични операции при топене на стъкломасата   187
7.3.3. Производство (формоване) на стъклените изделия  .   ... 189
7.3.4. Проблеми в   производството на стъкло 190
 
7.4. Производство на керамични изделия 191
7.4 1. Суровини за производството на керамични изделия . . . 191 
7 4.2. Производство на керамични  изделия с плътен череп  . . 192
7.4.3. Производство  на керамични изделия  с порьозен черен .196
7.4.4. Нови насоки в производството на керамични изделия    . . 197
 
 
Глава 8. Металургия
 
8.1. Въведение 198
8.1 1. Класификация на металите 198
8.1 2. Руди и методи за тяхната преработка 202
 
8.2. Производство на чугун 203
8.2.1. Суровини 203
8.2.2. Процеси в доменната   пещ 204
 
8.3. Производство на стомана 210
8.3.1. Кислородно-коннерторен метод 210
8.3.2. Мартенов метод   211
 
8.4. Производство на мед 215
8.4.1. Хидрометалургичен метод 216
8.4.2. Пирометалургичен метод 216
 
 
ЧАСТ ВТОРА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 
 
Глава 9.   Опазване на атмосферата
 
9.1. Състав на атмосферата   223
 
9.2. Източници и състав на   замърсителите в атмосферата    224
9.2.1- Изменение   на  газовия  състав и запрашеността на атмосферата 224
9.2.2 Източници на замърсяване ни атмосферата 228
 
9.3. Действие на атмосферните замърсявания    
9.3.1. Действие на атмосферните замърсявания върху хората . . 242
9.3.2. Действие на атмосферните замърсявания върху животните 245
9.3.3. Действие на атмосферните замърсявания върху растенията 245
9.3.4. Действие на атмосферните замърсявания върху предметите и материалите 247
 
9.4. Санитарно-защитни зони 248
 
9.5. Пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух 249
 
9.6. Начини за намаляване на замърсяванията в атмосферата  
9 6.1. Планиране на жилищното строителство и селищата    250
9.6.2. Прекратяване и намаляване на изхвърляните отпадъци в атмосферата чрез усъвършенствуване на технологичните процеси 252
9.6.3. Намаляване на количеството на отпадъците чрез спазване на технологичния регламент 253
9.6.4. Херметизация  на оборудването 254
 
9.7. Пречистване на отпадъците в атмосферата  207
9.7-1. Пречистване на отпадъците от газови примеси 258
9.7.2. Пречистване на отпадъците от прах   262
 
 
Глава 10 Опазване на водоемите
 
10.1. Водоеми и източници иа замърсяването им 266
10.1.1. Годен баланс и начини за неговото регулиране  .... 266
10.1.2. Санитарни изисквания към  качеството на водата във водоема 268
10.1.3 Основни източници на замърсяване на водоемите  . . .271
 
10.2. Методи за пречистване на производствени отпадъчни води 275
10.2.1. Механично пречистване 277
10.2.2. Физикохимично пречистване 282
10.2 3. Химично пречистване 286
10.2.4. Биологично пречистване 287
10.2.5. Термично пречистване 294
 
 
Глава 11. Източници и последствия от замърсяване на почвата. Рационално използуване и опазване на почвата и земните недра
 
11.1. Замърсяване на почвите с различни отпадъци от промишлеността 297
 
11.2. Замърсители, пренасяни с отпадъчните води 298
 
11.3. Замърсители, пренасяни по  въздуха 300
 
11.4. Замърсяване на почвите от транспорта 302
 
11.5. Замърсяване на почвата с отпадъчни продукти от разработки на мини и кариери  . . 302
 
11.6. Замърсяване на почвите от селското стопанство 301
11.6.1. Замърсяване на почвите с пестициди 304
11.6.2- Замърсяване на почвите чрез минерално торене .... 306
11.6.3. Замърсяване на почвата  и водите от промишлените животновъдни ферми 308
 
11.7. Замърсяване на почвите с битови отпадъци и градски отпадъчни води 310
 
11.8. Замърсяване на почвите с тежки метали 312
 
11.9. Замърсяване на почвите с радиоактивни елементи   . . . .315
 
11.10. Рационално използуване и опазване   на почвите .... 317
11.10.1. Ерозия на почвите  и  начини   за нейното ограничаване 318
11.10.2. Укрепване на пясъците .321
11.10.3. Пресушаване на заблатени земи 321
11.10.4. Рекултивиране на земята 322
 
11.11. Рационално използуване на полезните изкопаеми и опазване на земните недра д2 3
 
 
Глава 12. Характеристика и оползотворяване  на промишлените отпадъци
 
12.1. Класификация на отпадъците 325
 
12 2. Нормиране на отпадъците 329
 
12.3. Някои основни видове отпадъци и странични продукти като основа за нови производства 332
 
 
Глава 13. Организационно-правни аспекти на опазването и възпроизводството на природната среда
 
13.1. Опазване и рационално използуване  на  земята 338
 
13.2. Опазване и рационално използуване на водите 339
 
13.3. Опазване  на атмосферния въздух 340
 
13.4. Опазване и рационално използуване на естествения растителен и ЖИВОТИНСКИ свят -341
 
13 5. Опазване на ценните природни обекти 341
 
 
Глава 14. Някои особености на научно-техническия прогрес в химическата промишленост и опазването на природната среда
 
 
Глава 15. Икономически аспекти на опазването на околната среда. Методи за изчисляване на преки те щети
 
15.1. Особености на информационното осигуряване 347
 
15.2. Изчисляване  намаляването на щетите при намаляване на отпадъците в атмосферата 350
 
 
Глава 16. Международно сътрудничество в опазването на околната среда
 
Литература 357
 
**
 
Предговор

Във ВХТИ — Бургас, въпросите по опазване на околната среда до 1984 г. бяха включени в учебния курс Охрана на труда и природната среда. При въвеждането на новите учебни планове и програми беше обособена дисциплината Въведение в химичната и металургичната технология и екология. Това наложи разделът Опазване на околната среда в учебника да е с увеличен обем и разглежданият материал да бъде по-тясно обвързан със спецификата на химичните и металургичните технологии, които студентите от химикотехнологичните вузове трябва добре да познават.

В първата част на учебника се въвеждат общи понятия и принципи при разработване на процесите в химичната технология — същност, класификация, структура и схеми на химичната технология; технологични критерии за оценка на химичните производства; материален и енергиен баланс. Разглеждат се основни химични производства в областта на органичната и неорганичната химична технология, както и металургични производства.

Във втората част са разгледани въпросите за източниците на замърсяване на въздуха, водоемите, почвата и земните недра, както и начините за намаляване или прекратяване на замърсяванията. Въвеждат се понятията за санитарно-защитни зони и пределно допустими концентрации на вредни вещества. Специално внимание се отделя на въпросите за оползотворяване на отпадъците и задачите на научно-техническия прогрес в химическата промишленост. С пример се илюстрира икономическата ефективност от въвеждането на съоръжения за пречистване от замърсителите. Разглеждат се организационно-правните аспекти и международното сътрудничество в опазването на околната среда.

Материалът в учебника е написан, както следва: доц. П. Тороманова-Петрова — гл. 1, 2, 3, 7 и 8; доц. А. Димов — гл. 4, 5, 6 и част втора Екология.
Характеристики
Отстъпки, доставка, плащане
Характеристики +
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Аристотел Димов, Пенка Тороманова-Петрова
Издателство
Техника
Етикети
За студенти от ХТМУ (ВХТИ), екология
Град
София
Година
1988
Страници
363
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отбелязани въпроси от изпитен конспект с кръгчета с химикал - виж последните две изображения
Националност
българска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
среден
Ширина (мм)
145
Височина (мм)
215
Дебелина (мм)
21
Тегло (гр.)
457
Отстъпки, доставка, плащане +

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Продукти от същата категория

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!