Вероятности и статистика

Продукти
КНИГИ
+
11,95 лв.
  • Издателство: УИ Св. Климент Охридски
  • ISBN / UPC: 9540706351
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Николай Янев  |  Боян Димитров  (автори)

 

Издателство:   УИ Св. Климент Охридски
Език: български език
Раздел: Математика
Етикети:

висша математика

теория на вероятностите

за студенти по математика

 

Мека корица, голям формат  |  336 стр.  |  352 гр.

(използвана книга - един наполовина откъснат лист 129/130 стр. - виж 3-тото изображение, без други следи от употреба, позахабен външен вид)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

В предлагания учебник са въведени основните понятия и факти от теорията на вероятностите и математическата ста­тистика за изграждане на необходимия минимум от знания в тази интензивно развиваща се математическа дисциплина с многобройни и важни приложения в другите науки и практи­ката. Всяка глава съдържа известен брой задачи за упраж­нения, а в текста са разгледани достатъчно примери, които улесняват усвояването на материала.

 

Учебникът може да се използва от студентите и препо­давателите във всички висши учебни заведения, където се изучават въпроси от теорията на вероятностите и математи­ческата статистика, и може да обслужва учебни програми с различна степен на трудност по двете дисциплини.

 

**

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

 

От написването на този учебник изминаха около осем години. Основ­ното му ядро остава непроменено, тъй като отразява вече установилите се концепции на съвременните курсове по теория на вероятностите и ма­тематическата статистика, приети на въоръжение в почти всички водещи университети по света. За разлика от останалите естествени науки мате­матиката представлява последователно изграждаща се структура, в коя­то новополучените резултати естествено попадат в надстройката, без да засягат аксиоматичните основи на структурата. Бурното развитие на те­орията на вероятностите и математическата статистика през последните години очертава още по-ясно тази базисна основа, тази първа стъпка към по-нататъшните многобройни разклонения на теорията и нейните прило­жения.

 

Това, което отличава настоящия учебник, е опитът да се съчетаят простотата и достъпността на един първоначален курс със строгостта на математическото изложение, базиращо се на основните математически курсове, изучавани от студентите преди това.

 

Във второто издание са внесени несъществени изменения, отнасящи се само до стиловото и техническо изложение и до отстраняване на до­пуснатите грешки в първото издание.

 

Натрупаният опит от изминалите години показва, че учебникът е под­ходящ предимно за студентите от факултетите по математика и инфор­матика на университетите в София, Пловдив, Велико Търново, Шумен, Бургас и Благоевград, но той може да бъде използван и от студентите и преподавателите във всички висши учебни заведения, където се изучават въпроси от теорията на вероятностите и математическата статистика.

 

Авторите считат за приятен дълг да изразят своята благодарност към всички колеги, които посочиха допуснати грешки и неточности в първото издание. Искрено се надяваме, че второто издание ще бъде по-добро от първото, за което сме благодарни и на Университетско издателство „Св. Климент Охридски".

 

Февруари 1996 г.

Авторите

 

***

 

ПРЕДГОВОР

 

Стохастиката (от гр. предполагаемо, зависещо от случая, или — умеещ да отгатва) обединява, теорията на вероятностите и математическата статистика, както и техните приложения. Тя е математически фундамент на съвременното естествознание, без който е немислимо изграждането на прави­лен научен мироглед. Нещо повече, знанията по стохастика мо­гат да ни помогнат да се ориентираме в редица чисто житейски ситуации, а изследването и оценяването на много обществено-икономически и социални процеси е невъзможно без широкото привличане на стохастични методи. Както отбелязват някои из­следователи, общата култура на една нация съществено зависи от нейната стохастична култура.

 

Теорията на вероятностите възниква като математическа ди­сциплина през XVII в. и е свързана с имената на Паскал, Ферма, Галилей, Хюйгенс, Якоб Бернули. Първоначален подтик дават някои задачи, свързани с хазартните игри, решаването на които не е било възможно в рамките на съществуващата тогава математика. Твърде скоро тези блестящи учени забелязват, че възникналите ос­новни понятия на стохастиката могат да опишат много по-широк кръг случайни явления. Нещо повече, те предвиждат фундамен­талния характер на младата наука за бъдещото развитие на есте-ствознанието. Наистина прогресът на науката и техниката е неиз­менно свързан и с развитието на теорията на вероятностите и мате­матическата статистика. Тези успехи, на стохастиката са свързани с имената на Моавър, Лаплас, Гаус, Поасон, Лобачевски, Чебишов, Марков, Ляпунов, Борел, Бернщайн, Леви, Фишер, Хинчин, Винер, Гнеденко, Неймън, Пирсън, Фелър. Сред тази блестяща плеяда особена роля се пада на един от най-забележителните математици Андрей Николаевич Колмогоров (1903—1987), с основание наричан "баща на съвременната стохастика", който през 1933 г. поставя теорията на вероятностите на строга аксиоматична основа и до­казва редица фундаментални резултати. С част от тях читателите ще могат да се запознаят и в настоящия учебник.

 

Заглавието на книгата съответствува на наименованието на курса лекции, четен от авторите на студентите от ФМИ при Со­фийския университет през последните десет години.

 

Основното предназначение на този курс и съответно на кни­гата е да въведе читателя в областта на теорията на вероятностите и математическата статистика — екзистенц-минимум за бъдещите математици и информатици в областта на тази интензивно раз­виваща се математическа дисциплина с многобройни и важни приложения в другите науки и практиката.

 

Главната цел на авторите е да развият у своите слушатели и читатели т.нар. вероятностна (стохастична) интуиция, т.е. уме­нието да построяват и изследват адекватни математически модели на реални случайни явления. Ето защо наред със строгото аксио­матично изложение на теорията те често прибягват до нестроги "евристични" обяснения, които, от една страна, посочват произ­хода на математическите понятия, а, от друга, дават възможност за различни интерпретации на получените математически резул­тати.

 

Книгата е естествено разделена на две части: Теория на ве­роятностите (гл.1— 9) и Математическа статистика (гл.10—15), на­писани съответно от Н.М. Янев и Б.Н. Димитров в тясно сътруд­ничество. Във всяка глава са включени задачи за упражнения, а освен това в текста има доста решени примери, което се надяваме да улесни усвояването на материала. Читателят трябва да реши допълнително и немалък брой задачи, за което препоръчваме съ­ответните Ръководства за упражнения по теория на вероятностите [26] и по математическа статистика [30], които са съобразени с на­стоящия курс.

 

Формулите (теоремите, дефинициите, примерите и т.н.) се ци­тират със съответните номера, към които се добавя отпред номерът на параграфа при цитиране в друг параграф от същата глава. При цитиране извън съответната глава се получава тройна номерация. Така например (3.4.7) означава формула (7) от §4 на трета глава; теорема 4.5.1 означава теорема 1 от §5 на четвърта глава; задача 9.6 означава задача 6 от девета глава и т.н.

 

Авторите считат за приятен дълг да благодарят за полезните съвети на колегите от сектор "Вероятности и статистика", Лабора­тория по компютърна стохастика и Лаборатория по статистически контрол на качеството. Особено ни е приятно да отбележим дей­ното участие на по-младите колеги Ива Цанкова, Маруся Славчова, Марияна Белева, Райна Робева, Сахиб Иса, Георги 51иеъ, Борис Ко­вачев и Иво Гавазки в окончателното оформяне на ръкописа.

 

Рецензентите Цветан Игнатов и Георги Чобанов направиха ценни препоръки, за които авторите са им много благодарни. Осо­бено признателни сме на Росица Додунекова за добрата й редак­торска работа.

 

Авторите

Януари 1988 г.

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор към второто издание 7
Предговор към първото издание 7
 
 
Първа част
ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ
 
 
Първа глава. Вероятностни пространства
 
§ 1. Емпирични основи 11
§ 2. Основно пространство и алгебра на събитията 13
§ 3. Вероятност. Основни свойства 19
§ 4. Класическа вероятност 23
§ 5. Геометрични вероятности 27
§ 6. Условна вероятност. Независимост 30
§ 7. Формула за пълната вероятност и формула на Бейс 34
§ 8. Теорема за продължение на вероятностите 36
ЗАДАЧИ 39
 
 
Втора глава. Случайни величини и функции на разпределение
 
§ 1. Емпирични представи 41
§ 2. Пространство на случайните величини 42
§ 3. Функция на разпределение 46
§ 4. Функции на разпределение и вероятностни мерки в борелово пространство 52
§ 5. Многомерни функции на разпределение 54
§ 6. Независимост на случайни величини 57
ЗАДАЧИ 59
 
 
Трета глава. Независими опити. Схема на Бернули
 
§ 1. Произведение на вероятностни пространства 61
§ 2. Схема на Бернули. Биномно разпределение 63
§ 3. Приближение на Поасон 65
§ 4. Теореми на Моавър-Лаплас и Бернули 67
§ 5. Полиномно разпределение 72
ЗАДАЧИ 73
 
 
Четвърта глава. Математическо очакване на случайни величини
 
§ 1. Математическо очакване на елементарни случайни величини 75
§ 2. Интегруеми и квазиинтегруеми случайни величини. Теорема на Фату — Лебег 78
§ 3. Математическото очакване като стилтесов интеграл. Моменти 82
§ 4. Математическо очакване на произведение и дисперсия на сума от случайни величини 89
§ 5. Числови характеристики и неравенства 91
ЗАДАЧИ 93
 
 
Пета глава. Разпределения на функции от случайни величини
 
§ 1. Теорема за съвместната плътност. Композиции 95
§ 2. Многомерно нормално разпределение 100
§ 3. Условно разпределение и условно математическо очакване 102
§ 4. Някои често срещани разпределения 105
ЗАДАЧИ г 111
 
 
Шеста глава. Аналитичен апарат на теория на вероятностите
 
§ 1. Пораждащи функции 113
§ 2. Трансформации на Лаплас-Стилтес 119
§ 3. Характеристични функции 122
ЗАДАЧИ 128
 
 
Седма глава. Сходимост на редици от случайни величини
 
§ 1. Видове сходимост 129
§ 2. Еднозначност и непрекъснатост на съответствието между функции на разпределение и характеристични функции 138
ЗАДАЧИ 143
 
 
Осма глава. Закони за големите числа
 
§ 1. Слаби закони за големите числа 145
§ 2. Лема на Борел-Кантели и неравенство на Колмогоров 148
§ 3. Усилени закони за големите числа 151
ЗАДАЧИ 157
 
 
Девета глава. Централна гранична теорема
 
§ 1. Централна гранична теорема за независими и еднакво разпределени случайни величини 159
§ 2. Теореми на Линдеберг—Фелър и Ляпунов 160
ЗАДАЧИ  166
 
 
Втора част
МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
 
 
Десета глава. Задачи на математическата статистика. Оценяване на параметри
 
§ 1. Уводни бележки 167
§ 2. Генерална съвкупност и извадка 169
§ 3. Задачи на математическата статистика 172
§ 4. Обща характеристика на точковите оценки 174
§ 5. Извадкови статистики от нормално разпределени случайни величини .... 179
§ 6. Оценки с минимална дисперсия 182
§ 7. Достатъчни статистики. Теорема за факторизацията 187
§ 8. Методи за получаване на точкови оценки 189
§ 9. Интервални оценки 197
§ 10. Примери за доверителни интервали 204
ЗАДАЧИ 209
 
 
Единадесета глава. Проверка на хипотези
 
§ 1. Статистически хипотези и критерии 215
§ 2. Критични области. Грешки от първи и втори род 218
§ 3. Проста хипотеза срещу проста алтернатива. Лема на Нейман-Пирсън ... 221
§ 4. Проста хипотеза срещу сложна алтернатива. Равномерно най-мощен критерий 227
§ 5. Сложна хипотеза срещу сложна алтернатива. Критерий с отношенията на правдоподобията 232
§ 6. Проверка на хипотези и доверителни множества 236
ЗАДАЧИ 242
 
 
Дванадесета глава.   Емпирична функция на разпределение и свързани с нея статистики
 
§ 1. Вариационен ред и емпирична функция на разпределение 247
§ 2. Полигон и хистограма 250
§ 3. Числови характеристики на емпиричното разпределение 252
§ 4. Теорема на Гливенко-Кантели 256
§ 5. Критерий на Колмогоров 258
§ 6. Критерий на Смирнов 259
§ 7. Теорема на Гнеденко-Королюк 262
§ 8. Доказателство на теоремата на Смирнов 267
§ 9. х2"кРитеРий за съгласие 270
ЗАДАЧИ 273
 
 
Тринадесета глава. Непараметрични критерии
 
§ 1. Изключване на груби грешки от извадката 277
§ 2. Критерий на знаците 279
§ 3. Критерий на Уилкоксън 281
§ 4. х2-кРитеРий за еднородност 283
§ 5. х2-кРитеРий за независимост и еднородност на дисперсиите 285
§ 6. Е-критерий на Фишер 287
§ 7. Критерий на Стюдънт 290
§ 8. Дисперсионен анализ 293
ЗАДАЧИ 297
 
 
Четиринадесета глава. Корелация и регресия
 
§ 1. Функционална, стохастическа, статистическа и корелационна зависимост 301
§ 2. Регресия. Регресионен анализ 302
§ 3. Корелация. Корелационен анализ 307
§ 4. Установяване на зависимости между съвкупности от случайни величини 312
§ 5. Рангова корелация 315
§ 6. Коефициент на конкордация 317
§ 7. Корелация при номинално скаларни признаци , 318
ЗАДАЧИ 319
 
Литература 323
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ
 
Таблица 1. Нормално разпределение Л/"(0,1) 325
Таблица 2. х2-разпределение с п степени на свобода 327
Таблица 3. Разпределение на Стюдънт с п степени на свобода 329
Таблица 4. Б-разпределение с тп степени на свобода в числителя и п — в знаменателя (Е(гп,п)) 331
Таблица 5. Разпределение на Колмогоров 335

 

 

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Боян Димитров, Николай Янев
Издателство
УИ Св. Климент Охридски
Етикети
висша математика, за студенти по математика, теория на вероятностите
Град
София
Година
1998
Страници
336
Състояние
използвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
един наполовина откъснат лист 129/130 стр., без други следи от употреба, позахабен външен вид
Националност
българска
Издание
второ
Корица
мека
Формат
голям
Ширина (мм)
165
Височина (мм)
240
Дебелина (мм)
15
Тегло (гр.)
352
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!