Вредни вещества в промишлеността. Част 2: Неорганични и елементоорганични съединения

Продукти
КНИГИ
+
19,95 лв.
  • Издателство: Техника
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

Справочник за химици, инженери и лекари и др.

 

Колектив  (автори)

 

Издателство:   Техника
Език: български език
Раздел: Химия и химични технологии
Преводачи: Петър Миладинов  |  Вилхелм Иванов  |  Александър Белоречки

 

Твърда корица, голям формат  |  755 стр.  |  1152 гр.

(неизползвана книга - отчислена от библиотека, отлично книжно тяло, здрава корица, позахабено гръбче)

 

*

 

АНОТАЦИЯ

 

Книгата представлява обширен и пълен, единствен в световната литература справоч­ник втрху вредните вещества, срещащи се в промишлеността и селското стопанство.

 

В настоящата втора част на справочника са описани физичните и химичните свой­ства, а също и отровните свойства на неорганичните и елементорганичните съединения. В него са изложени и методите за предпазване организма на работещите ст вредното действие на тези съединения.

 

Справочникът е предназначен за широк кръг читатели, работещи в промишленост­та—химици от всички специалности, инженери и техници от всички профили, отговор­ници по техника на безопасността, санитарни и технически инспектори, лекари, обслуж­ващи промишлените предприятия, фармацевти, сътрудници от научноизследователските и проектантските институти, разработващи нови технологични процеси, нуждаещи се от сведения върху отровните свойства на използуваиите йли образуващите се при тях ве­щества, и др.

 

 

**

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 

Предговор към четвъртото издание 5
Указания за ползуване на справочника 7
Общ литературен указател 14
Инертни газове 21
Хелий 21
Неон 22
Аргон 22
Криптон 23
Ксенон 23
Водород, азот, кислород, озон, водороден прекис 24
Водород 24
Тежка зода 21
Тритий 26
Азот 26
Кислород 28
Озон 32
Водороден прекис 36
Халогечи
Флуор 39
Хлор  
Бром  
йод 51
Халогеноводороди и соли на халогеноводородните киселини 54
Флуороводород и флуороводородна киселина 54
Соли на флуороводородната киселина
Натриев флуорид. Амониев флуорид. Хидроген амониев флуорид. Калциев флуорид. Бариев флуорид. Литиев флуорид. Оловен флуорид. Меден флуорид. Хромов флуорид. Криолит 62
Отролно действие на солите па флуороводородната киселина .... 66
Спликофлуороводородна киселина 76
Соли на силикофлуороводородната киселина 76
Натриев флуоросиликат. Калиев флуоросиликат. Калциев флуоросиликат. Бариев флуоросиликат 76
Отровно действие на солите на силикофлуороподната киселина .... 77
Хлороводород и солна киселина 78
Соли на солната киселина 82
Бромоводород и бромоводородна киселина 84
Йодоводород и йодоводородна киселина 84
Соли на йодоводородната и йодната киселина 85
Кислородни съединения на халогените 85
Двуфлуорен окис. Двухлорен окис 85
Соли на хипохлористата и хлористата киселина 86
Натриев и калиев хипохлорит. Натриев хлорит. Хлорна вар. Хлорен двуокис 86
Соли на хлорната киселина 90
Калиев хлорат. Натриев хлорат. Амониев хлорат 90
Междухалогенни съединения 90
Хлорен трифлуорид. йоден хлорид 93
Сяра и съединенията й  
Сяра 97
Сероводород . 99
Метални сулфиди
Натриев сулфид. Сярна стопилка. Полнсулфид. Калциев полисулфид 
Халогенни съединения на сярата 407
Серен хлорид. Серен тетрафлуорид. Серен пентафлуорид. Серен хексафлуорид
Серовъглерод 
Въглероден сероокнс 421
Серен двуокис 
Соли на сернистата киселина. Сулфити |29
Серен триокис 
Сярна киселина  
Хлорсулфонола киселина 
Соли на персярната киселина
Сернн хлоранхидриди
Селен и съединенията му  
Селен
Селен ов двуокис  
Селениста киселина 
Селенова киселина  
Натриев селеннт. Натриев селенат  
Отровно действие на селена и на селеновпте съединения  
Селеноводород 148
Селенов хексафлуорид 243
Селенов хлороокис 149
Органични съединения на селена . 159
Телур и съединенията му 150
Телур 
Телуроводород 151
Телуров анхидрид 151
Телурова киселина 151
Отроано действие на телура и неговите съединения 155
Телуров хексафлуорид 155
Съединения на азота 156
Амоняк 161
Хидразин и производните му 161
Хндразин. Хидразинхидрат. Метилирапн производни нп хидразина ... 151
Хидроксиламин 166
Азотоводородна киселина 167
Натриев азид 169
Азотен трихлорид 170
Кислородни съединения на азота 170
Азотни окиси. Двуазотен окис. Азотен окис. Азотен двуокис. Двуазотен петоокис. Нитрозил хлорид  170
Соли на азотистата киселина 186
Натриев нитрит. Калиев нитрит 186
Азотна киселина 188
Соли на азотната киселина (нитрати) 191
Амониев нитрат. Натриев нитрат. Калиев нитрат. Калциев нитрат ... 191
Фосфор и съединенията му 194
Фосфор 194
Бял (жълт) фосфор. Червен фосфор 194
фосфороводород 201
Цинков фосфид 204
Халогенни производни на фосфора 205
Фосфорен (III)-хлорид. Фосфорен лентахлорид. Фосфорен оксихлорид 205
Фосфорен анхидрид 208
Фосфорна киселина 209
Соли на фосфорната киселина 210
Апатнти. Натриев фосфат (вторичен). Калциев фосфат. Фосфорни торове 210
Отровно действие на солите на фосфорната киселина и съдържащите ги технически продукти 211
Полимерни фосфати 213
Фосфорен сулфид 213
Органични съединения на фосфора 214
Арсен и съединенията м  215
Арсен 215
Анхидрид на арсенистата киселина 210
Соли на арсенистата киселина 217
Натриев арсенит. Калциев арсенит. Двойна сол от куприарсеннт и куприацетат. -Меден тшроарсенит
Анхидрид па арсенената киселина
Соли на ортоарсенената киселина  219
Магнезиев арсенат. Калциев арсенат. Вторичен натриев арсенат. Серни съединения на арсена 220
Реалгар. Арсенов трнсулфид  
Отровно действие на арсеновите окиси и соли  
Арсеиоводород
Арсенов трихлорид
Органични съединения на арсена
Органични съединения на арсена, използувани в медицината
Новарсенол. Миарсенол. Соварсен. Осарсол 240
Отровно действие на арсеновите органични съединения, употребявани в медицината 247
Антимон н неговите съединения ^
Антимон 247
Анхидрид на антимонистата киселина ^40
Антимонил-калиев тартарат 243
Антимонов анхидрид   249
Антимонов трисулфид 249
Антимонов пентасулфид 249
Антимонов трихлорид 250
Антимонов пентахлорнд 250
Антимонов трифлуорид 250
Отровно действие на антимона и на антимоновите съединения . . -256
Антимоноводород 259
Въглерод и неговите съединения 259
Въглерод  2б4
Въглероден окис * '
Въглероден двуокис 294
Фосген 
Нианови и близки до тях съединения 301
Циановодород . . . 313
Цианиди на натрия и калия 315
Дициан 316
Хлорциан 217
Бромциан 218
Калциев цианамид. Цианова стопилка. Дициандиамид 322
Комплексни цианови съединения 322
Калиев фероцианид. Ферифероцианид. Калиев ферицианид. Натриев мононитрозопентационоферит 322
Роданови (сулфоцианови) съединения   324
Сулфоциановодород. Роданиди (сулфоцианиди) 324
Органични цианиди 326
Естери на цианмравчената и цианоцетната киселина 326
Метилов естер на цианмравчената киселина. Етилов естер на цианмравчената киселина. 4-Нитробензоилциан оцетен естер 326
Нитрили 328
Ацетонитрил. Трихлорацетонитрил. Пропионигрил. Малононитрил. Метилацетоксималононитрил. Адипинонитрил. Ацетониианхидрин. Азодиизобутиронитрнл Сукцинонитрил. Динитрил гетраметилянтърна киселина. Нитрил на гликоловата киселина. Динитрил на перфлуорглутаровата киселина   329
Акрилонптрпл. Метакридонитрил. Етиленцианхидрин. Бензонитрил. Фенилацетоннтрил. . 343
Изонитрили 350
Метилизонитрил Етилизонитрал. Алилизонитрил. Фенилизонитрил. Хлорфенплпзонитрил 551
Органични тпоцпанати 353
Изоцианати 356
Фенилизоцианат. Хексаметилендиизоцианат. Нафталиндиизоцианат. Толуилендиизоцианат 357
Изотиоцианати 363
Етилизотиоцианат. Алилизотиоцианат. Фенилизотиоцнанат. Нафтилизотно-
цианат. <х- Нафтиламиноизотионианат 363
Силиций и неговите съединения 367
Силиций 
Сплави на силиция с металите
Феросилиций Зов
Силициев карбид
Силициев двуокис 
Инфузорна пръст

ина и нейните соли з»
Огнеупори
Азбест  
Нефелин 406
Слюда 408
Стъкловлакно 41д
Водно стъкло 4ц
Ултрамарин 412
Органоснлициевц съединения 412
Моносилан.Трнхлормоносилан. Тетрахлормоносилан. Тетрафлуормоносилан  
Органични производни на силана
Алкоксисилани. Тетраметоксисилан. Етокснтриметнлсилан. Диетоксидиме 
тилсилан. Триетоксиметилсилан. Тетраетоксисилан 
Алкилхалогенсилани. Арилхалогенсилани 424
Силоксани 424
Хексаметилдисилоксан 425
Бор и неговите съединения 425
Борен анхидрид 425
Борна киселина 426
Боракс 426
Бороводороди 430
Бороводороди 430
Боров трихлорид 431
Алкални метали и техните съединения .... 421
Литий и неговите съединения 434
Натрий и неговите съединения 434
Нагрий. Натриева основа. Сода. Натриев прекис. Натриев амид .... 434
Калий и неговите съединения . . . 439
Калий. Калиева основа. Калиев прекис. Поташ 439

Индиев сулфат 537
Индиев хлорид 538
Токсично действие на . индия и неговите съединения , 538
Талий и неговите съединения 540
Талий 540
Талиев хлорид 540
Талиев сулфат 540
Талиев ацетат 541
Талиев хидрат 541
Талиев карбонат 541
Талиев нитрат 541
Токсично действие на талия и неговите съединения 541
Редкоизкопаеми елементи (Лантаниди) 547
Токсично действие на редкоизкопаемите елементи 548
Титан и неговите съединения 552
Титан 552
Титанов двуокис 552
Токсично действие на титана и неговите съединения 553
Титанов хлорид III) 554
Титанов хлорид (IV) 554
Германий и неговите съединения 557
Германий 557
Германиев двуокис 558
Германиев хидрид 559
Цирконий и неговите съединения 560
Цирконий 560
Калай и неговите съединения  
Калай 562
Калаен двуокис 302
Метакалаена киселина 562
Натриев станат 
Калаен хлорид II) ...  
Амониев хексахлорстанеат  
Калаен сулфид
Токсично действие на калая и неговите съединения 564
Калаен хлорид (IV) 565
Станометан 566
Органични съединения на калая 566
Олово и неговите съединения 569
Олово ... 569
Оловен окис , 569
Оловна боя 570
Оловен двуокис 570
Оловен хлорид 570
Оловен йодид  
Основен оловен карбонат 
Оловен нитрат  
Оловен сулфат 
Оловен сулфид  
Оловен силикат
Оловен хромат  
Оловен арсенат (кисел)  
Оловен арсенат (неутрален) 572
Оловен ацетат (неутрален)  
Оловен ацетат (основен) 373
Оловен азид 373
Токсично действие на оловото и неговите съединения 3^
Оловен тетраетил Зд8
Ванадий и неговите съединения Зд8
Ванадий ....
Ванадиев триокис 598
Амониев ванадат 599
Ванадиев петоокис . 199
Токсично действие на ванадиевите съединения 599
Ниобий и неговите съединения 604
Ниобий (Колумбий) 604
Ниобиев петоокис 604
Натриев ниобат 604
Токсично действие на ниобия и неговите съединения 605
Тантал и неговите съединения 606
Тантал 606
Танталов петоокис . . 606
Калиев флуортанталат 606
Токсично действие на тантала и неговите съединения 6П7
Бисмут и неговите съединения 609
Бисмут . . . . . 609
Бисмутов хлорид (III) 609
Бисмутов оксихлорид . 609
Бисмутов нитрат 610
Основен бисмутов нитрат 6Ю
Бисмутов окис 610
Токсично действие на бисмута и неговите съединения 610
Хром и неговите съединения
Хром 611
Хромов анхидрид 611
Хромов окис 
Хромови стипци (калиеви) 512
Хромови стипци (натриеви) 612
Натриев бихромат 612
Калиев бихромат ' ' ' ' ' 612
Токсично действие на хромовите съединения
Хромов оксихлсрид . . . 6'3
Молибден и неговите съединения 620
Молибден 92
АТолнбденов триокис 622
Амониев молибденат . . .2
Токсично действие на молибденовите съединения
Волфрам и неговите съединения 623
Волфрам . 626
Волфрамов двуокис 626
Волфрамов анхидрид 626
Волфрамова киселина  
Натриев волфрамат 
Токсично действие на волфрамовите съединения д97
Манган и неговите съединения 62/
Манган  
Манганоокис 
Мангано-мангани окис 2о.
Манганиокис 
Манганов двуокис  
Манганов хлорид  
Манганов сулфат д,я
Калиев перманганат д'33
Токсично действие на мангановите съединения 333
Фероманган д44
Желязо и неговите съединения д47-
Железен сулфат 547
Железен окис  
Токсично действие на железните окиси и соли 641
Железен пентакарбонил 651
Кобалт и неговите съединения 653
Кобалт .... 653
Кобалтоокис 654
Кобалтиокис 654
Кобалтов сулфат 654
Кобалтов хлорид 654
Токсично действие на кобалта и неговите съединения 654
Кобалтов карбонил ' 660
Кобалтов карбонилхидрид 660
Кобалтов нафтенат 661
Никел и неговите съединения 662
Никел 662
Никелов окис 662
Никелов хлорид 663
Никелов нитрат . ' 663
Токсично действие на никела и неговите съединения 663
Никелов карбоннл 668
Мед и нейните съединения 673
Мед 673
Меден окис 673
Меден хлорид (II) 674
Меден оксихлорид . . . 674
Меден сулфат 674
Меден нитрат 675
Меден карбонат 575
Меден ацетат (неутрален) 675
Меден ацетат (основен) 675
Токсично действие на медта и нейните съединения 676
Купфермеритол 579
Меден хинолинолат 580
Меден трифепилсалицилат 580
Меден 2, 4, 5 -трихлорфенолат 580
Кислородни метали и техните съединения . 583
Сребро и неговите съединения 584
Сребърен нитрат
Сребро 
Токсично' действие на среброто н неговите съединения ™
Злато и неговите съединения 5о/
Злато
Златен хлорид 
Платина и нейните съединения 5
Платина
Платинохлорводородна киселина (хексахлорнлатинова киселина)  
Платинов окис 88д
Токсично действие на платиновите съединения  
Иридий и неговите съединения 
Осмий и неговите съединения  
ОСМИЙ  
Осмиев четириокис 304
Осмнев хлорид(4) дд4
Паладий и неговите съединения дд4
Родий 
Рутений ....... 6Ч5
Елементоорганични съединения 7д2
Радиоактивни вещества. Радиоактивни елементи. Радиоактивни изотопи
Общ характер на действие върху организма 715
Външно разчленено облъчване
Вътрешно облъчване 715
Токсични дози на РИ 717
Действие на радиоактивните елементи 721
Пределно допустими дози на облъчване и концентрации на РИ .... 723
Уран и неговите съединения 727
Някои медицински термини, срещащи се в справочника
Азбучен указател на по-важните химически съединения, неупоменати в съдържанието на справочника  744

 

***

 

В съставянето на втората част на справочника са взели участие:

 

канд. на мед. нау­ки Ж. И. АВРАМОВА; проф. И. Д. ГАДАСКИНА; канд. на мед. науки А. А ГОЛУБЕЕВ; проф. С. Л. ДАНИШЕВОКИЙ; канд. мед. науки Ю. Д. ЗИЛБЕР, канд. хим. нау­ки Л. Н. ЛАЗАРЕВ. докт. мед. науки Е. Н. ЛЕВИНА, канд. биол. науки Е. Т. ЛИХИНА, канд. мед. науки Н. А. МИНКИНА. канд. мед. науки В. Я. РУСИН, канд. мед. науки Л. С. САЛЯМОН, С. В. СНЕРАНСКИЙ, дои. И. М. ТРАХТЕНБЕРГ, канд. биол. науки В. А. ФИЛОВ, канд. мед. науки К. Г. ЦИРК, канд. мед. науки М. И. ЧЕКУНОВА.

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
Колектив
Издателство
Техника
Етикети
химически справочници
Преводач
Петър Миладинов, Вилхелм Иванов, Александър Белоречки
Град
София
Година
1971
Страници
755
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
отчислена от библиотека, отлично книжно тяло, здрава корица, позахабено гръбче
Националност
руска
Издание
първо
Корица
твърда
Формат
голям
Ширина (мм)
160
Височина (мм)
220
Дебелина (мм)
45
Тегло (гр.)
1152
Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт или Спиди - 4.50 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт или Спиди - 6 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за постоянна отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код постоянна за отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платеж. Към книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

 

 

Непотвърдена от клиента поръчка по телефона не се обработва!

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!