Железобетонни конструкции

Продукти
КНИГИ
+
9,95 лв.
  • Издателство: Наука и изкуство
КУПИ с регистрация ИЛИ с БЪРЗА поръчка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката

А. М. Ивянски  (автор) 

 

Издателство:   Наука и изкуство
Език: български език
Раздел: Архитектура и строителство
Етикет:

стоманобетон

антикварни книги

За студенти от УАСГ  (ИСИ, ВИАС)

 

Твърда корица, среден формат  |  406 стр.  |  654 гр.

(неизползвана книга в почти отлично състояние - леко захабен външен вид, налично приложение)

 

*

 

Превел от руски от второто преработено и допълнено издание : инж. Тодор Рилски

 

**

 

ПРЕДГОВОР

 

Второто издание на учебника „Железобетонни конструкции" е пре­работено в съответствие с онези изменения, които са станали в областта на изчисляването и конструирането на елементите на железобетонните конструкции през изтеклите девет години от излизането на първото из­дание. Освен това в съдържанието на книгата са направени някои изме­нения в съответствие с програмата за средните строителни технически училища, утвърдена от УУЗ на Министерството на строителството на предприятията за тежката индустрия.

 

В сравнение с първото издание значително е разширена първата глава, в която са изложени главните сведения за материалите, оказващи влияние върху действието, изчисляването и конструирането на железобе­тонните конструкции, понеже в днешно време не е възможно високо­качествено проектиране без познаване специфичните особености на бетона.

 

При излагане на нормативните данни и методите за изчисляване са взети за основа Нормите и техническите условия за проектиране на железо­бетонни конструкции на МСПТИ от 1948 г. (Н и ТУ-3-48). В съответ­ствие с това при изчисляване на натоварените на огъване, на нецентрично натисналите и нецентрично опънатите елементи е приета правоъгълната диаграма на натисковите напрежения в бетона.

 

Изложението на материала е доведено до изчислителни формули, таблици и графики, прилагани в практиката на проектирането. За усвоя­ване на изчислителните формули и таблици във всички части на курса са дадени примери за изчисляване. В края на книгата е даден пример за подробно изчисляване на плочогредов железобетонен под, където главната варианта на изчисляване е извършена, като се взема под внимание прераз­пределението на силите вследствие на пластичните деформации.

 

Авторът

 

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 3
Увод  5

 

Глава първа
Бетон и стомана като материали за железобетонни конструкции

 

I.  Бетон 10
§ 1. Съставни части на бетона, употребяван за железобетонни конструкции ... 10
§ 2. Механически свойства на бетона ..... 13
§ 3. Еластични свойства на бетона 23
§ 4. Пълзене на бетона 26
§ 5. Съсъхване и набъбване 28

 

II. Армировка 32
§ 6. Видове армировки  32
§ 7. Куки, огъвания и снаждания 37
§ 8. Якост и марки на стоманата за армировка уш 40

 

III. Обемно тегло на железобетона 42

 

Глава втора
Главни положения за изчисляване на елементите на железобетонни конструкции

 

§ 9. Основни положения за изчисляването по стадия на разрушаването ... . : 44
§ 10. Коефициенти на сигурност 46
§ 11. Основни положения, приети в проекта за нормите на правилника за проектиране на конструкции  

 

Глава трета Центричен натиск

 

§ 12. Общи сведения . ,52
§ 13. Колони с надлъжна носеща армировка . .  52
§ 14. Колони с надлъжна и спирална действуваща армировка 65
§ 15. Колони с твърда армировка 71

 

Главачетвърта Огъване

 

I. Изчисляване на елементи на железобетонни конструкции на огъване . 74
§ 16. Общи сведения  74
§ 17. Стадий за напреженно състояние при огъване и изчислителна диаграма на напреженията  76
§ 18. Изчисляване на натоварени на огъване елементи с единична армировка ... 79
§ 19. Изчисляване на натоварени на огъване елементи с двойна армировка .... 100
§ 20. Изчисляване на натоварени на огъване елементи с плочогредово сечение ... 110
§ 21. Главни сведения за натоварени на огъване елементи с твърда армировка . . 124

 

II. Изчисляване на натоварени на огъване елементи на напречна сила . . 126
§ 22. Общи сведения 126
§ 23. Величини на главните опънни напрежения и изчислителни диаграми вгл. . . 128
§ 24. Изчисляване и конструиране на стремена и полегата армировка 132

III. Железобетонни плочи и греди 146
§ 25. Определяне на изчислителните моменти и напречните сили 147
§ 26. Изчисляване и конструиране на гредните плочи 1.56
§ 27. Изчисляване и конструиране на греди 163
§ 28. Построяване на сумарните диаграми на хлъзгащите напрежения и моментите и диаграмите на материалите . 179

 

 

Глава пета
Плочогредови подове с гредни плочи

 

§ 29. Избор на схемата на плочогредов под 188
§ 30. Определяне на товарите 194
§ 31. Определяне на моментите и напречните сили . 199
§ 32. Конструиране 198

 

Глава шеста
Плочогредови подове с плочи, опрени околовръст (кръстосано армирани плочи)

 

§ 33. Определяне на моментите в плочи с един отвор 203
§ 34. Определяне на моментите в плочи с много отвори  204
§ 35. Избор на сеченията и конструиране 208
§ 36. Особености на изчисляването. на греди на плочогредов под с плочи, опрени околовръст ..... 214

 

 

Глава седма Безгредни подове

 

§ 37. Общи сведения 217
§ 38. Конструиране на елементите на безгредни подове 218
§ 39. Практически методи за изчисляване на безгредни подове  ... 283
§ 40. Изчисляване на колони 229

 

Глава осма Нецентричен натиск

 

§ 41. Конструиране 231
§ 42. Основни изчислителни формули 236
§ 43. Избор на сечения на нецентрично натиснати елементи с правоъгълно сечение с несиметрична армировка 241
§ 44. Избор на сеченията и проверка на якостта на нецентрично натиснати елементи с правоъгълно сечение със симефична армировка 246
§ 45. Вземане под внимание на стойността на нецентрично натискани елементи . . 250
§ 46. Конструиране и изчисляване на колони с къси конзоли ...  258

 

Глава девета
Центричен и нецентричен опън

 

I. Центричен опън .  264
§ 47. Общи сведения   264
§ 48. Изчисляване на центрично опънати елементи 265

 

II. Нецентричен опън 266
§ 49. Първи случай на нецентричен опЪн (случай с малки екцентрицитетн) . . . 267
§ 50. Втори случай на нецентричен опън (случай с големи ексцентриците™) . . . 268

 

Глава десета
Рамкови конструкции

 

§ 51. Общи сведения . . 269
§ 52. Особености при конструирането на рамки  . 270

Глава единадесета
Фундаменти под колони

 

§ 53. Общи сведения 275
§ 54 Конструиране на отделни железобетонни фундаментм под колони 277
§ 55. Изчисляване на отделни железобетонни фундаменти под колони 280

 

Глава дванадесета
Сглобяем железобетон

 

§ 56. Общи сведения 299
§ 57. Основни типове на сглобяеми железобетонни сгради 301
§ 58. Конструкции на основните елементи и тяхното съединяване . ....... 204
§ 59. Особености на изчисляването на сглобяеми железобетонни елементи .... 317

 

Глава тринадесета
Железобетон с предварително напрежение

 

§ 60. Общи сведения 319
§ 61. Бетон и армировка за конструкции с предварително напрежение 324
§ 62. Основни конструкции от железобетон с предварително напрежение 327

 

Глава четиринадесета

Изчисляване на железобетонен междуетажен под, колона и фундамент

 

§ 63. Избор на схемата за разположение на колоните и разпределение на гредите 336
§ 64. Плоча 337
§ 65. Второстепенна греда . 343
§ 66. Главна греда 358
§ 67. Колона 364
§ 68. Фундаменти 368

 

Приети означения 370

 

Приложения

 

1. Моменти на отворите и подпорите и напречни сили в подпорните сечения на непрекъснати греди с еднакви отвори при равномерно разпределен то¬вар и при еднакви съсредоточени товари, симетрично разположени . 372

 

2. Равномерно разпределен товар, еквивалентен по подпорни моменти на посочените товари 380 .

3. Момен и и напречни сили (ч подпорните течения) на непрекъснати греди с еднакви отвори при рзвномерно разпределен товар . 381

4. Моменти и напречни сили на непрекъснати греди с еднакви отвори при съсредоточени товари 384

 

5. Таблици за изчисляване на плочи, подпрени околовръст (кръстосано армиране, при равномерно разпределен товар по цялата площ на полето .... 388

 

6. График за определяне на инертните моменти на плочогредови сечения .... 394

7. Видове валцована стомана с овален профил . . . 595

8. Асортимент на сплескана армировка 395

9. Валцована стомана с периодичен профил тип Г и 2 за армировка на железобетон 396

10. Таблица за площите на напречното сечение на армировката на 1 л. м широка плоча в см2 при различно разстояние между прътите 397


11. Таблица за площите и теглата на кръгла армировка с посочване на минималната широчина на гредата (6) в. см за поставянето на прътите в един ред . 398

Характеристики
В наличност:
Да
Език
български
Автор
А. М. Ивянски
Издателство
Наука и изкуство
Етикети
антикварни книги, За студенти от УАСГ, стоманобетон
Град
София
Година
1952
Страници
406
Състояние
неизползвана книга
ЗАБЕЛЕЖКА
почти отлично състояние - леко захабен външен вид, налично приложение
Националност
руска
Корица
твърда
Формат
голям
Тираж (бр.)
2000
Ширина (мм)
180
Височина (мм)
245
Дебелина (мм)
24
Тегло (гр.)
654
Отстъпки, доставка, плащане

Непотвърдена от клиента по телефона поръчка, не се обработва! (след 3 дни опити за връзка с клиента се анулира)

 

Отстъпки, доставка, плащане

При покупка на стойност:

  • Над 20 лв., отстъпка от 10%, видима в процеса на пазаруване.
  • До 60 лв. - доставка до офис на Еконт - 5 лв., над 60 лв. - безплатна доставка
  • Доставка до адрес с Еконт - 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката
  • От 20 до 60 лв. - доставка до офис на Спиди 5 лв., поръчки под 20 лв могат да се доставят само с Еконт. Над 60 лв. - безплатна доставка
  •  Доставка до адрес със Спиди за поръчки над 20 лв.- 6.00 лв., независимо от теглото на книгите и стойността на поръчката. Поръчки под 20 лв могат да бъдат доставени само с Еконт.

 

Срок за доставка до офис на  Еконт или Спиди: Поръчваш днес, получаваш утре!

 

За редовни клиенти, закупили книгите си с регистрация, се определя персонална отстъпка с код за отстъпка, за пазаруване независимо от стойността на покупката.

За пазаруващите само с "Бърза поръчка", не се предлага код за постоянна отстъпка, поради невъзможността да бъде вписан такъв.

 

 

Поръчки направени до 17.00 ч. в делничен ден - за София и страната, обикновено се изпращат в същия ден и се доставят на следващия, или според графика на куриерската фирма. При пристигането на пратката в офиса на Еконт клиентите, направили поръчка с регистрация, получават имейл и SMS, а с "Бърза поръчка" - само SMS. 

 

След преглед на пратката в присъствието на куриера, се заплаща наложен платежКъм книгите от всяка поръчка се издава фискален бон, а при заявено желание и опростена фактура, както на фирми, така и на физически лица.

Ако книгата или книгите не отговарят на описаното състояние при поръчката, то той се освобождава от заплащане на пратката в двете посоки, след разговор по телефона с подателя.

Ако клиента след преглед прецени, че книгата или книгите не са му необходими, то той следва да ги върне на подателя, като заплати пощенските разходи в двете посоки.

 

 

За София - лично предаване

 

Среща с предварителна уговорка на две места в кв. Орландовци:

1. За пристигащите с трамвай (№ 3, 4 или 18): трамвайна спирка "Католически гробищен парк" (виж на картата) около 7-9 мин от пл. Лъвов мост.

2. За пристигащите с автомобил: кв. Орландовци, ул. Железопътна 18, пред магазин Билла (виж на картата) 

Предимствата на този начин за получаване: възможност за внимателно разглеждане на книгите, получаване в същия ден и спестяване на пощенските разходи.

 

 

За чужбина (for abroad) 

 

Български пощи

 

След уточняване на всички подробности и потвърждение от страна на клиента.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!